Zóna setkávání

Zóna setkávání, Shared Space

Begegnungszone, Zone de rencontre, Woonerf

Sdílený prostor / zóna setkávání (v zahraniční odborné literatuře označovaný jako Shared Space, Begegnungszone, Zonde de rencontre, Woonerf) je moderní urbanisticko-dopravní koncept, který je založen na integrovaném využívání prostoru ulice či veřejného prostranství všemi či vybranými módy dopravy a ve kterém veřejný prostor lze vyváženě využít pro společenskou, ekonomickou, pobytovou i dopravní funkci po celého jeho šířce.

Koncept sdíleného prostoru odstraňuje „tradiční“ rozdělení ulice či veřejného prostranství na oddělené „zóny“ pro jednotlivé druhy dopravy, odstraňuje prvky regulace jednotlivých druhů dopravy (dopravní značení, světelnou signalizaci apod.), a naopak vytváří podmínky pro přirozené chování a vzájemnou interakci všech uživatelů prostoru založenou na principu přirozeného lidského chování a vzájemné ohleduplnosti, kdy žádný z módů dopravy není nadřazený. Typickým obecným znakem sdílených prostorů je volný pohyb všech uživatelů (chodců, cyklistů i motorových vozidel), kdy vzájemná interakce je založena na očním kontaktu a vzájemné „dohodě“. To v konečném důsledku vede ke zvýšení bezpečnosti všech uživatelů sdíleného prostoru i k výraznému oživení společenské a ekonomické funkce ulice či veřejného prostranství.

Realizace ulice či veřejného prostranství formou sdíleného prostoru principiálně přináší vyvážení všech funkcí ulic a náměstí za celkového zvýšení bezpečnosti všech jejích uživatelů. Z dopravně-inženýrského hlediska jsou sdílené prostory nástrojem zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, zklidnění dopravy a snížení rychlosti motorových vozidel (v řadě případů i snížení intenzit motorové dopravy a celkové zvýšení bezpečnosti provozu).

Hlavní principy sdíleného prostoru:

  • Ulice ke svým uživatelům mluví prostřednictvím atmosféry, uspořádáním prostoru i historií, ne dopravním značením.
  • Jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a přednost zprava (nic víc).
  • Ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk (ne vozidlo).
  • Vytvoření „šířky vidění“ a oční kontakt mezi uživateli.
  • Snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli.
  • Všichni uživatelé mají stejná práva (rovnost).
  • Doprava v ulici je prostředek, nikoliv cíl.
  • Zjevná nejistota pomáhá podporovat skutečnou bezpečnost („produktivní chaos“).
  • Auto není problém, je součástí řešení.

Použití sdíleného prostoru se pro své vlastnosti hodí nejen na náměstích či obchodních třídách, ale i v rámci přednádražních prostorů či přestupních bodů veřejné dopravy, školních kampusů i běžných ulic v centrech měst apod.

Typové příklady pro realizaci zóny setkávání


Publikace

Přestože řešení veřejných prostranství formou sdíleného prostoru je v zahraničí standardní, v Česku se uplatňuje stále velmi málo. Odborná monografie Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru tento přístup tvorby veřejných prostranství představuje české odborné i širší laické veřejnosti, představuje způsob zakotvení sdíleného prostoru / zón setkávání v právních a technických normách i příklady dobré praxe ve vybraných evropských zemích, a zároveň představuje zásady navrhování sdílených prostorů použitelné v českém prostředí.

kniha na e-shopu nakladatelství ČVUTWorkshop - Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku! | CAMP (25.4.2023)

Co je to zóna setkávání / sdílený prostor? Jaké výhody přináší tento dopravně-urbanistický přístup k řešení ulic a dalších veřejných prostranství? A proč to v Česku zatím není možné a proč je potřeba to změnit?

Řešení ulic a veřejných prostranství s využitím principů shared space / shared street je standardním dopravně-urbanistickým přístupem uplatňovaným v Evropě i ve světě za účelem podpory udržitelné mobility, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti uživatelů prostranství a celkového zkvalitnění veřejného prostranství. Česko se v současné době o tuto možnost připravuje, neboť ze strany českých zákonů a technických norem nejsou vytvořeny podmínky pro jejich realizace. To však chceme změnit…

K tématu zóny setkávání / sdíleného prostoru vystoupili například:

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Mgr. Michal Vozobule
poradce ministra dopravy ČR pro městskou a aktivní mobilituMgr. Ondřej Boháč
ředitel
IPR Praha

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, PH.D.

autoři koncepčního návrhu implementace zón setkávání / sdílených prostorů do českých právních a technických norem

Ing. arch. Kateřina Čechová
vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor

Ing. Jindřich Nový
ředitel Kanceláře architekta města Zlín

Ing. arch. Anton Ostach, Ph.D.
architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary

Ing. Martin Havelka
specialista rozvoje dopravy, MHMP Odbor dopravy


Kontakt

Tato stránka vznikla za souhlasu Ing. Vojtěcha Novotného, Ph.D., ČVUT FD v Praze
Zdrojová data: http://www.vojtechnovotny.cz/