Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Inovativní přístup k regionálnímu financování dopravních opatření ve prospěch ochrany klimatu v Bádensku-Württembersku (Německo)

15. 09. 2021

Simone Fedderkeová, vedoucí Odboru pro ochranu klimatu na Ministerstvu dopravy

Federální stát Bádensko-Württembersko

Počet obyvatel: 11 100 394

Rozloha: 35 752 km2

Počet obcí: 1 101

Scénář ochrany klimatu pro budoucí dopravní infrastrukturu v BW

 • Federální plán pro dopravní infrastrukturu do roku 2030 nezaručuje naplnění stanovených cílů
 • Scénář ochrany klimatu 2030 ukazuje způsob, jakým je možné naplnit ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu v Bádensku-Württembersku, a současně plně uspokojit naše potřeby v oblasti mobility
 • Jaký význam budou mít jednotlivé způsoby dopravy v budoucích letech a co to znamená pro infrastrukturu?

Transformace mobility s cílem snížit do roku 2030 množství emisí skleníkových plynů o 40 %! Jasná a jednoduchá komunikace cílů

Revoluce v dopravě 2030: - 40 % CO2

 • Dvojnásobný podíl hromadné dopravy
 • Jedno ze tří osobních aut je klimaticky neutrální
 • Každá třetí tuna zboží je přepravena klimaticky neutrálním způsobem
 • Polovina cest je vykonána pěšky nebo na kole
 • O třetinu méně aut ve městech

Nová tvář mobility v roce 2030: 10 ambiciózních měřitelných cílů pro Bádensko-Württembersko

 • Plány pro klimatickou mobilitu ve městech a krajích
 • 500 kilometrů expresních autobusových linek bez emisí, 1000 stanic mobility
 • Modernizace železniční infrastruktury, její rozšíření a transformace na klimaticky neutrální
 • 500 živých, aktivních a dopravně zklidněných městských center
 • Data z oblasti mobility: v reálném čase a elektronické jízdenky pro všechny a pro každý způsob dopravy
 • 20 nových rychlých cyklostezek, zdvojnásobení počtu míst pro Bike&Ride
 • Kampaně zaměřené přímo na cílovou skupinu
 • 2 000 000 klimaticky neutrálních osobních aut, 1 000 000 nabíjecích stanic
 • 50 000 klimaticky neutrálních nákladních aut, 90 % klimaticky neutrálních autobusů
 • 50 000 sdílených vozidel

Plány pro klima a mobilitu (orientované na PUMM): nový nástroj pro klimaticky vstřícné plánování mobility

 • Cíl: na místní úrovni zavést holistický, strategický přístup se zaměřením na rozvoj klimaticky vstřícné mobility
 • Orientace na evropské instrukce „Příprava a implementace plánu udržitelné městské mobility“ se zaměřením na snížení množství emisí CO2 o 40 %
 • Zahájení v pilotních oblastech regionu

Metody, jak vytvořit a rozšířit Plány pro klimatickou mobilitu v Bádensku-Württembersku prostřednictvím finančních pobídek a institucionálního ukotvení

Pilotní fáze

 • Inovativní proces
 • Testování procesů a požadavků pro praktické využití
 • Společný vývoj a porovnání předpokladů pro modelování účinných opatření na ochranu klimatu
 • Další vývoj nástroje a pomocných nástrojů pro zavádění (kontrolní seznamy, pokyny atd.)

Důležité rámcové podmínky na národní a evropské úrovni

 • Ambiciózní emisní limity pro vozidla
 • Mechanismy zpoplatnění (CO2, parkovací poplatky atd.)
 • Granty a fiskální pobídky
 • Legislativní aspekty

Financování udržitelné mobility: Nový zákon o financování dopravy na státní/regionální/místní úrovni

 • Financování dopravních projektů s cílem zlepšit podmínky v obcích
 • 320 milionů euro ročně
 • Nová fakta a podmínky financování v souvislosti s rozvojem udržitelné mobility:
 • Rekonstrukce vozovek
 • Omezení motorové dopravy v městských centrech
 • Vyšší podíl financí (75 % místo 50 %) pro výjimečně klimaticky vstřícné projekty

Metody, jak vytvořit a rozšířit Plány pro klima a mobilitu v Bádensku-Württembersku prostřednictvím finančních pobídek a institucionálního ukotvení

Právní základ

 • Zákon o ochraně klimatu v Bádensku-Württembersku

Finanční pobídky

 • Možnost financování plánů pro klima a mobilitu a další rozvoj dopravních modelů (50 % externích nákladů)
 • Dostupná vyšší míra financování pro infrastrukturní projekty (klimatický bonus: 75 % místo 50 % financí)

Transformace potřebuje kapacity a dovednosti na místní úrovni

Financování lidských zdrojů a vytváření struktur pro:

 • Plánování udržitelné mobility
 • Koordinování cyklistické dopravy
 • Počáteční konzultace pro elektromobilitu a management pro implementaci nabíjecí infrastruktury
 • Koordinování stanic mobility
 • Management dat o motorové dopravě

Financování koncepcí pro:

 • Klimatickou mobilitu (PUMM)
 • Cyklistickou a pěší dopravu
 • Multimodální uzly
 • Nabíjecí infrastrukturu
 • Klidná a bezpečná centra měst
 • Audity politiky cyklistické dopravy (BYPAD)
 • Průzkumy týkající se dělby přepravní práce
 • Plány tras do škol (pokud možno na regionální úrovni)
 • Přechody pro chodce
 • Systémy Bike&Ride
 • Management parkování
 • Intermodální dopravní modely pro plány klimatické mobility

  

http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/27492433/15.%20Innovative%20regional%20funding%20Baden-W%C3%BCrttemberg%20-%20S.Fedderke.pdf?version=1&modificationDate=1632169992000&api=v2


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Finance (Mezioborového plánování, tag20)