Smart Česko: Komunikační strategie pro představitele měst a obcí

Hlavní prioritou v oblasti komunikace SMART agendy je změnit její vnímání v očích veřejnosti tak, aby se stala nejen přijatelnou, ale žádanou jak decision makery municipalit, tj. výkonným vedením měst a obcí, tak koncovými uživateli SMART řešení – občany. Konsenzuální přístup k potřebě chytrá řešení využívat je totiž základním předpokladem pro to, aby tato řešení vůbec přijímána byla, a to taková, která budou mít pozitivní dopad na co nejširší skupinu obyvatel. K naplnění této priority je nezbytné dosáhnout dvou cílů, tj. redefinovat pojem SMART v českém prostředí a aktivně komunikovat výhody chytrých řešení pro obce, města, různé cílové skupiny i jednotlivce.

Další prioritou je dosáhnout co nejvyšší míry participace veřejnosti, resp. občanů dané obce či města na tvorbě, implementaci a vyhodnocení aplikovaných SMART řešení. Díky zapojení občanů do rozhodovacích procesů ohledně chytrých řešení vhodných pro místo, kde žijí, získají přijatá rozhodnutí vedení municipalit v této oblasti legitimitu, která umožní, aby se SMART agenda v dané lokalitě dále rozvíjela. Mezi cíle definované touto prioritou spadá zefektivnění komunikace municipality prostřednictvím optimalizace komunikačních nástrojů a oslovení jednotlivých cílových skupin s jejich následným zapojením do rozhodovacích procesů.

Třetí prioritou je udržení komunikace s občany a cílovými skupinami i po implementaci chytrého řešení, jejímž prostřednictvím budou vyhodnocovány pozitivní, ale i negativní dopady tohoto řešení jako podklad pro další rozvoj SMART agendy v obci či městě. K cílům směřujícím k naplnění této priority patří nastavení vhodných evaluačních mechanismů a vytvoření platforem a příležitostí, přes které bude komunikace udržována.