Akční plán - nové služby mobility a inovace

 • OPATŘENÍ č. 8: Zkoumání dopadů zavedení nových služeb mobility, V budoucnu bude dopravní systém kombinací dopravních služeb shromažďujících data o cestování a komunikujících s okolní infrastrukturou. V tématu nových služeb mobility se odráží dynamická změna v tomto odvětví. Cílem opatření č. 8 je zjistit, jak může zavedení nových služeb mobility (angl. zkráceně NMS) poskytnout občanům řešení a podpořit orgány odpovědné za dopravu při zvládání těchto výzev.
 • OPATŘENÍ č. 9: Vytvoření evropského rámce pro podporu inovací v oblasti městské mobility. Cílem opatření je vypracovat doporučení pro optimalizaci rámcových podmínek, aby bylo pro města a regiony snazší žádat o dotace a financovat inovativní projekty. Dále bude podporována širší implementace úspěšných pilotních projektů.

OPATŘENÍ č. 8 - Zkoumání dopadů zavedení nových služeb mobility

 • Jaký je zde konkrétní problém?

Zvýšená urbanizace a nadměrná závislost na osobním vozidle staví města před výzvy, jakými jsou dopravní přetížení, nedostatek prostoru, ovzduší obsahující škodliviny a hluk. Cílem tohoto opatření je zjistit, jak mohou nové služby mobility (angl. NMS) poskytnout občanům podporu a napomoci orgánům odpovědným za dopravu při  řešení těchto problémů. Současný vývoj v oblasti směřování dopravy vidí tvůrci dopravních politik a poskytovatelé služeb spojených s dopravou v tom, že se mobilita stane kombinací poskytovaných služeb, které sdružují data o pohybu a komunikují s okolní infrastrukturou. Jako nové služby mobility jsou popisovány nové typy dopravních služeb, které jsou z velké části založeny na sdílení automobilů a jízdních kol (kluby pro sdílení automobilů, jízda na vyžádání, spolujízda a bezstanicová sdílená kola).

Současně s tím existují nové způsoby poskytování přístupu k těmto službám prostřednictvím aplikací, které do různé míry integrují více druhů dopravy, od systémů sdílení automobilů až po sdílení kol a veřejnou dopravu. Integrované nové služby mobility a veřejná doprava se ve své konečné podobě stávají mobilitou jako službou (angl. MaaS). Různé aplikace MaaS jsou nyní využívány v několika evropských městech (také v USA) a nabízejí občanům nové způsoby, jak se přepravovat a platit za mobilitu.

Nové služby mobility mají potenciál nabídnout nová řešení, která omezí vlastnictví automobilů a motivují k racionálnějšímu využívání osobních vozidel. Snadný přístup k různorodé škále služeb (kola, sdílená auta, koloběžky) s bezproblémovým propojením a s uživatelsky přívětivým rozhraním, může být pro cestující atraktivní, ale může narušit stávající dopravní služby, jakými jsou taxislužby a veřejná doprava. Ze sociálního hlediska představují potenciál pro inkluzivnější systém mobility, protože mohou poskytovat větší objem i kvalitu služeb, např. pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo se zdravotním postižením. Podmínkou však je dobré řízení systému mobility. NMS mohou být také prospěšné pro vzdálenější obydlené oblasti, jako jsou menší města v okolí velkoměst, kde je závislost na automobilové dopravě vysoká.

Konkrétní výzvy, kterými se chce Partnerství pro městskou mobilitu v rámci tohoto opatření zabývat, jsou:

 • Podporovat města a regionální orgány v rozvoji nových přístupů k dobře fungujícím novým službám mobility tím, že bude zjišťovat, jaké mají města potřeby a očekávání od nových služeb mobility
 • Najít příklady legislativních rámců, které umožňují integraci nových dopravců
 • Podporovat výzkum dopadů nových služeb mobility a jejich potenciálu pro dekarbonizaci, čistší ovzduší, městskou a venkovskou dopravu, sociální začleňování, chování v silničním prostoru a měnící se vzorce dojíždění/ cestování/ nákladní dopravy a logistiky v souvislosti s digitalizací výroby.
 • Podporovat pilotní projekty, výzkumná a inovační opatření zaměřená na nové služby mobility v malých a středně velkých městech, jakož i potenciál pro venkovské a polycentrické oblasti.

  

 • Navrhovaná opatření:
 1. Zmapovat stávající aktivity realizované prostřednictvím fondů pro výzkum a inovace v rámci programu Horizont 2020
 2. Sestavit případové studie zaměřené na potřeby a očekávání měst a na regulační a finanční rámce potřebné pro efektivní integraci nových služeb mobility do dopravní nabídky měst a regionů
 • Výstup. Konkrétními výstupy jednotlivých podopatření budou: 
 1. realizace setkání platformy pro diskusi a výměnu zkušeností vycházejících z existujících evropských projektů, které se zabývají NMS vytvořením propojení s programovým výborem fóra CIVITAS na konferenci ve Štýrském Hradci v roce 2019 a sestavení tematického zasedání založeného na projektech, které v této oblasti nyní pracují: GECKO, I-MOVE, MyCorridor, MaaS4EU a STARS
 2. soubor případových studií (se závěry a doporučeními) mapujících motivační a demotivační opatření používaná místními orgány, které již umožňují nebo upravují přístup k novým službám mobility na trhu mobility
 • Přínos

Toto opatření podpoří města a regionální orgány v rozvíjení nových přístupů k zajištění dobře fungujících nových služeb mobility a  k nalezení vhodných právních rámců pro integraci nových provozovatelů dopravy. 

 • Garant opatření

POLIS 

 • Členové opatření

Nijmegen, Bielefeld, Ulm, finské Ministerstvo dopravy a spojů, Helsinky, Region Valonsko, Evropská komise 

 • Doporučení pro následné činnosti
 1. Je nutné realizovat výzkum vlivu nových služeb mobility na dopravní chování ve městech. V rámci nových služeb mobility by měly být také prozkoumány obchodní případy a efektivnost nákladů, včetně pochopení počátečních motivací prvních subjektů, které se do služeb zapojí.
 2. Vyvinout testovací a pilotní koncepty pro zavádění a testování v reálném životě
 3. Městské regiony a menší města potřebují v této oblasti poradenství. Výsledky a závěry Partnerství pro městskou mobilitu vyplývající z realizace tohoto opatření, mohou sloužit jako výchozí bod pro diskusi o novém financovaném programu aplikovaného výzkumu a poskytnout mu soubor opatření a metodik pro „fázi č. 1“. V takovém nastavení je možné hodnotit náklady a problémy spojené s otevřenými daty atd. a jakýkoli následný obchodní model pak bude realistický.

 

OPATŘENÍ č. 9 - Vytvoření evropského rámce pro podporu inovací v oblasti městské mobility 

 • Jaký je zde konkrétní problém?

Úspěšného řešení problémů vyplývajících ze současných vzorců městské mobility a dopravy nelze dosáhnout zavedenými postupy. K transformaci systémů městské mobility a ke zvýšení jejich udržitelnosti a atraktivity pro uživatele je zapotřebí nových řešení.

Tato nová řešení je třeba vyvinout, testovat a následně je úspěšně zavést v praxi. To zahrnuje nové technologie, nové koncepty služeb a obchodní modely. Inovace je také nezbytná ve správě a plánování městské mobility, včetně funkční městské oblasti.

Evropská komise již řadu let podporuje inovace v oblasti městské mobility podporou výzkumu, technického vývoje a inovací prostřednictvím několika iniciativ, jako je CIVITAS[1] a Inteligentní města a obce[2] (financované z rámcového programu EU pro výzkum) nebo Městská inovativní opatření[3] a strategie pro inteligentní specializaci[4] (financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Přestože stávající rámec poskytuje několik možností financování inovativních řešení mobility a sdílení znalostí, zdá se, že existuje prostor pro zlepšení, aby se tyto možnosti lépe přizpůsobily potřebám měst a funkčních městských regionů. Ve fázi přípravy byly identifikovány zejména následující slabé stránky: 

 • Požadovaný rozsah projektů a nedostatek flexibility
  (Většina inovativních projektů nepotřebuje mnohamilionovou investici, ale nemůže být realizována bez externího financování)
 • Velká administrativní zátěž a nízká úspěšnost
  (Většina fondů EU vyžaduje založení konsorcia s několika mezinárodními partnery. To je obtížné a časově náročné. UIA o taková partnerství nežádá, ale z 93 žádostí bylo poskytnuto financování pouze pěti projektům. Mnoho měst proto nebude žádat vůbec.)
 • Nové modely podnikání a správy, mnoho aktérů, různé zájmy
  (Nalézání řešení na poli mobility se stále více stává odpovědností několika soukromých a veřejných partnerů, a nikoli pouze místní samosprávy. Jde o společný úkol a společný zájem i riziko pro všechny zúčastněné strany, tj. města a regiony, podniky, státní/ federální vlády a větší zaměstnavatelé).
 • Návaznost na pilotní projekty: zavádění v praxi a šíření
  (Problém se zaváděním do praxe spočívá v tom, že počáteční pilotní projekt je sice inovativní, ale zavádění jeho výsledků do praxe již není pro získání financování způsobilé.)

Kromě toho zejména malým a středně velkým městům, která nejsou pravidelně zapojena do evropských projektů, chybějí informace o existujících fondech a jejich cílech. 

 • Navrhované opatření:

Optimalizovat stávající programy financování tak, aby mohla města a regiony snadněji žádat o finanční prostředky a také je získat na menší inovativní projekty. 

 • Výstup

Konkrétním výstupem opatření bude poziční dokument o tom, jak optimalizovat programy financování, které budou šířeny prostřednictvím národních kontaktních míst programu Horizont 2020. 

 • Přínos

Toto opatření pomůže městům a regionům rozvíjet, testovat a pak úspěšně zavádět inovativní řešení v oblasti mobility do praxe. Výše popsané slabé stránky budou konkretizovány a budou doplněny některé příklady, které je ilustrují z pohledu měst. Budou stanovena možná řešení, která přispějí k diskusi o programech financování po roce 2020. 

 • Garant opatření

Město Nijmegen 

 • Členové opatření

Bielefeld, Torres Vedras, POLIS, EUROCITIES, Evropská komise 

 • Doporučení pro následné činnosti
 1. Vytvořit přehled stávajících fondů a jejich cílů a vývojový diagram, který městům a regionům pomůže vybrat správný fond pro jejich projekt

[1] http://civitas.eu/

[2] http://ec.europa.eu/eip/smartcities/

[3] http://www.uia-initiative.eu/en:

[4] http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/