SUTP (Sustainable Urban Transport Project)

Stávající situace v oblasti dopravy a mobility zvýraznila potřebu šíření informací, budování kapacit a posouzení stavu měst i nutnost vzájemně sladit politickou vůli a odborné znalosti a know-how. V reakci na výše zmíněné potřeby GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH) vypracoval projekt udržitelné městské dopravy SUTP (Sustainable Urban Transport Project), konkrétně na žádost Federálního ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

Problémy před námi

Ve většině rozvíjejících se měst komplikují zhoršující se dopravní podmínky dostupnost služeb v oblasti podnikání, zdravotnictví nebo vzdělávání. Vážný dopad na ekonomiku, společenský život i životní prostředí ve městech má mimo jiné i zvýšená hlučnost, nečistoty v ovzduší, snižující se míra bezpečnosti a přetížený dopravní systém. Veřejná doprava i infrastruktura pro uživatele bezmotorové dopravy jsou velmi často zanedbané a podfinancované. Tato nedbalost a chabý management městské mobility silně ovlivňují život lidí z chudších vrstev, kteří ve městě bydlí a na tyto systémy spoléhají. Problémy související s dopravou navíc mají tendenci se zhoršovat s dalším ekonomickým rozvojem. V důsledku rostoucí motorizace se rovněž zvyšuje hladina emisí skleníkových plynů, které nepříznivě ovlivňují světové klima.

Přesto jsou i takové rozvíjející se metropole, které vykazují vysokou hustotu obyvatel, nízkou míru motorizace, relativně vysoký podíl veřejné a cyklistické dopravy a smíšené využívání půdy na celém území. Takové vlastnosti, i když jsou stále ohrožovány rychle rostoucí motorizací a živelnou rozpínavostí města, vytvářejí dostatečný základ pro udržitelný rozvoj. Úkolem současných politických rozhodnutí je zajistit, aby si města tyto vlastnosti uchovala i nadále a aby podíl udržitelné dopravy zůstal stejný nebo se zvyšoval.

Chceme-li dopravní politiku města směřovat udržitelnější cestou, je třeba vyřešit několik problémů, které ve většině případů zahrnují následující:

  • Nedostatečná informovanost osob s rozhodovací pravomocí o příkladech dobré praxe, inovativních řešeních v oblasti mobility, a nedostatek dostupných dat
  • Nedostatečná personální kapacita na úrovni státní i místní, vhodná pro plánování a implementaci projektů udržitelné dopravy
  • Nedostatek udržitelných finančních zdrojů pro financování výše uvedeného
  • Nízká míra zapojení veřejnosti při formulování strategií městské dopravy, životní styl představitelů města orientovaný především na IAD


Činnost a služby SUTP

Hlavním cílem SUTP je pomáhat rozvíjejícím se městům po celém světě při aplikování principů udržitelné dopravy, a to především poskytováním informací o mezinárodních zkušenostech, dále poskytováním strategického poradenství a vzdělávání, budováním kapacit a cílenou prací v projektech udržitelné dopravy v rámci jednotlivých měst.

Projekt, který jménem federálního ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pořádá Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), byl zahájen 24.3.2003. Projekt má zastoupení v německém Eschbornu a indickém Delhi. Hlavní aktivity projektu jsou následující:

  • Zdroje: rozvoj a šíření zdrojů ke všem aspektům udržitelné městské mobility, což zahrnuje případové studie a technické dokumenty SUTP i galerie fotografií a videí na téma městské mobility
  • Budování kapacit: příprava i realizace vzdělávacích kurzů pro organizace v rozvíjejících se městech a online průvodce po dostupných vzdělávacích kurzech, které nabízejí partnerské organizace
  • Politické poradenství a mezinárodní výměna: společně s dalšími partnery poskytuje GIZ-SUTP politické poradenství a podporuje mezinárodní výměnu nejlepších postupů a inovativních řešení v oblasti udržitelné městské mobility (např. spoluúčastí na konferencích, seminářích, workshopech a dalších formách mezinárodního dialogu)

SUTP prosazuje principy „Avoid, Shift, Improve“ (A-S-I) / „Vyhýbej se, přesunuj, zlepšuj“: Vyhýbejte se nutnosti cestovat, např. díky inteligentnímu územnímu plánování. Přesuňte se směrem k udržitelnějším způsobům dopravy, např. k dopravě hromadné nebo cyklistické. A zlepšujte efektivitu vozidel a dopravního systému obecně. Webové stránky SUTP jsou k dispozici ve třech jazycích (anglicky, španělsky a čínsky), ale velká část dokumentů je přeložena až do sedmi jazyků.