ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE k UZEMNÍMU PLÁNOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že územní plán výrazným způsobem ovlivňuje mobilitu občanů, proto chceme řešit otázku jeho návazností, či vazeb ve vztahu k dopravním řešením, veřejné dopravě v území, atd. Zejména je třeba posoudit, zda územní plán vede k menším nárokům aglomerace na dopravu a to rozvíjením principu „Města krátkých vzdáleností“. Jedná se o nejúčinnější postup, jak dosáhnout snížení nároků na dopravní systém a naplnění ostatních cílů. Zásadní je nastartování procesu vedoucího nakonec k menším nárokům na dopravu v celé aglomeraci, tedy včetně příměstské oblasti. Dále je třeba posoudit, zda řešení dopravních staveb se soustřeďují na vytvoření dopravní kapacity pro předpokládaný růst intenzity provozu anebo primárním cílem v oblastech přetížených dopravou má být zlepšení životního prostředí (jak ve smyslu zdravotním, tak ve smyslu kvality života), kdy řešení „dopravy“ jako takové je až druhotným cílem.


VZÁJEMNÉ VLIVY ROZMÍSTĚNÍ RŮZNÝCH FUNKCÍ

(nevhodné a žádoucí pro mobilitu)
Základní otázky: Prostorové rozšiřování měst nebo princip kompaktního města? Zónování nebo smíšené funkce? Jak posílit charakter centra a jednotlivých čtvrtí, kde se odehrává sociální kontakt, bydlení, volnočasové aktivity?

Kompaktní město, aneb Města krátkých vzdáleností je finančně efektivnější a méně závislé na osobních automobilech. Proti nežádoucímu rozrůstání měst (suburbanizace) je cestou řízení mobility (podporující přesun od IAD k veřejné dopravě, chůzi a cyklistice), ochrana historických center, mix služeb, různých možností bydlení a mobility. Město se tak stává atraktivnějším pro různé styly života.
 
Více o městě krátkých vzdáleností najdete v dokumentech níže. 

Ke stažení:


DEVĚT PRINCIPŮ, NA KTERÝCH LZE KONCEPT MĚSTA KRÁTKÝCH VZDÁLENOSTÍ POSTAVIT:

 1. smíšené funkce v lokalitách;
 2. kompaktní plánování zástavby;
 3. řada možností a druhů bydlení;
 4. čtvrti přívětivé a pohodlné pro chodce a cyklisty;
 5. atraktivní komunity se společenským životem, silným významem a propojením s danou lokalitou;
 6. ochrana a péče o zeleň a parky, zemědělské zóny a místa, kde je kvalita životního prostředí ohrožena;
 7. rozvoj města řešen s místními komunitami; spolupráce se všemi zainteresovanými stranami;
 8. varianty a flexibilita v dopravním systému (intermodalita apod.);
 9. rozhodnutí o dalším rozvoji města, která jsou postavena na předvídatelnosti trendů a na spravedlnosti (šance pro všechny uživatele systému, dobrým indikátorem je vzdálenost k nejbližší zastávce veřejné dopravy).


PODLE JAKÝCH POZNATKŮ BY MĚL BÝT HODNOCEN?

Je známo, že územní plán výrazným způsobem ovlivňuje mobilitu občanů. Proto je nutné, aby analýza řešila také návaznost na územní plán, či na územní politiku. V Německu je rozvíjen koncept „Města krátkých vzdáleností“, který je založen na principu, že územní, ale i dopravní plánování vede k menším nárokům aglomerace na dopravu.

Analýza bude řešit především vliv silničních a dalších dopravních staveb a investic na územní rozvoj města. Souvislost mezi velkými dopravními stavbami, dopravním chováním, poptávkou po bydlení a územním plánováním je přímá. Limity ve využití území jsou v takových případech zcela na místě, protože pokud nebudou stanoveny, vzdálenosti, které uživatelé budou překonávat, se zvětší a stejně tak i počet cest automobilem. V případě benevolentního územního plánování vzniknou další nároky ze strany periferií a ve snaze o udržitelnou dopravní obslužnost vzniknou vícenáklady v systému veřejné dopravy.

Důsledkem je závislost „satelitů“ na automobilové dopravě, protože do těchto oblastí se stěhují rodiny, které automobil vlastní a počítají s jeho používáním. Nákladné dobudování infrastruktury pro veřejnou dopravu samo o sobě vůbec nezaručí změnu jejich dopravního chování (přesun na vlak, autobus, metro, tramvaj, jízdní kolo, spolujízda, car-sharing).

Stejně tak působí i umístění velkých obchodních nebo volnočasových center za města (v blízkosti příjezdové komunikace a bez obytné zástavby v dané lokalitě), protože generují cesty automobilem (z vnitřního města ven za nákupy nebo zábavou), které by se jinak odehrály v centrálních čtvrtích nebo v obytných zónách.

Dalším logickým důsledkem obojího je prodlužování vzdáleností pro pěší a cyklisty, protože chůze i kolo jsou pro běžné denní cesty využívány na kratší vzdálenosti a kompaktnost města je pro ně důležitá.

Naopak rozmísťování funkcí podél sítě veřejné a hromadné dopravy posiluje nabídku několika druhů služeb v blízkosti stanic a zastávek veřejné dopravy a také intermodalitu s pěší a cyklistickou dopravou. To navíc zvyšuje atraktivitu centra města a jeho dostupnost. Tímto způsobem lze udržet kompaktní město, s úsporným využitím prostoru.

Analýza by měla vystihnout přesně tyto vztahy mezi rozmístěním funkcí v území a dopravním chováním uživatelů, se zvláštním zřetelem na příjezdové cesty do města a okolních obcí. Další část by měla být věnována struktuře sítě veřejné dopravy a vazbě na funkce v území. Stěžejním bodem je také integrace sítí pro jednotlivé druhy dopravy v rámci dopravního systému a jejich rozložení v území (GIS výstupy). Tím je myšlena i logika a propojení úseků komunikací, které spravují různí vlastníci (město, kraj, stát, soukromé subjekty), celková funkčnost a analýza, zda některé komunikace působí jako bariéry v území.

Role veřejné a hromadné dopravy ve prospěch atraktivity městských center, obytných a rekreačních lokalit

Charakteristika by se neměla omezit pouze na souhrn informací o městě a jeho územním členění, ale měla by poskytnout podrobnější informace o využití území a prostoru pro dopravu, a to v současném i plánovaném stavu. Doplní tak stávající datovou základnu městského úřadu o aktuální a prognostická data. Jejími cíli jsou:

 • Charakterizovat využití území ve vztahu k současné a potenciální poptávce po dopravě a analyzovat je spolu s dalšími aspekty: současným stavem dopravního systému, demografickými a územními faktory, které mají zásadní vliv na intenzitu a druh poptávky po dopravě (vývojové scénáře BAU, tzv. nulový scénář, vývoj situace bez realizace SUMPu – s největší pravděpodobností bude vykazovat nárůst IAD, zhoršení emisní situace atd. Tento scénář je referenční pro návrhové scénáře, které budou negativnímu vývoji předcházet).
 • Identifikovat prvky z oblasti využití území, které jsou nezbytné pro analýzu současné poptávky po dopravě a jejího možného vývoje. Cílem je pochopit trendy ve využití území a dopravy, detekovat problémy v územním i dopravním ohledu a dát základ pro jejich minimalizaci.


VAZBA MEZI PROGRAMEM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍM


Vazba je řešena v Programech zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. V seznamu opatření, jež mají být řešeny v Programech zlepšování kvality ovzduší (PZKO), je zahrnuto i opatření ED1 – územní plánování.

Plnění z hlediska orgánu územního plánování (OÚ, KÚ) má být následující:

 • Při pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn / aktualizací sleduje zásady obsažené v PZKO, opatření ED1.
 • Zejména: V zadání ÚPD zapracuje vyjádření dotčených orgánů. Metodicky vede zpracovatele ÚPD. Vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚPD.
 • Pořizovatel a dotčený orgán je při tvorbě, aktualizaci a změnách územně plánovací dokumentace v maximální možné míře (odpovídající měřítku zpracovávané ÚPD) zohlední 12 základních bodů - níže jsou pak uvedené body, které mají vazbu na dopravu a mobilitu.

1) Vytvoření územních podmínek pro zajištění rozvoje města s ohledem na snižování přepravních nároků a maximalizaci energetických úspor (optimalizace rozmístění a kapacit ploch s rozdílným způsobem využití, omezování negativních dopadů suburbanizace, zamezení bezdůvodnému rozšiřování zastavitelného území s nízkou hustotou osídlení atd.)

 • Optimalizace rozmístění ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP a nastavení vhodných podmínek plošného a prostorového uspořádání těchto ploch.
 • Je předmětem koncepční práce projektanta. Vždy v závislosti na vlastnostech konkrétního území, nelze zobecnit.
 • K plnění této zásady systémově přispívá Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) SZ], které je součástí odůvodnění ÚP, resp. jeho změny.
 • Změnou ÚP lze další zastavitelné plochy vymezit jen na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. (§ 55 odst. 4 SZ).

2) Vytvoření územních podmínek pro snižování objemu individuální automobilové dopravy v silně imisně zatížených částech města

 • V ZÚR / ÚP pomocí optimalizace návrhu dopravní infrastruktury, tedy návrhem vhodného komunikačního skeletu – obchvatů apod., v návaznosti na vyhodnocení předpokládaných dopadů navrhovaného řešení včetně SEA.

3) Vytvoření územních podmínek pro další rozvoj veřejné hromadné dopravy, zejména kolejové, a rozvoj integrovaných systémů dopravy, včetně plnohodnotného začlenění železniční dopravy, pokud je to možné:

 • Pomocí optimalizace návrhu dopravní infrastruktury, např.:
 • V ZÚR / ÚP hájením koridorů pro zdvoukolejnění železnice, přeložku železnice, rozvoj železniční sítě.
 • V ÚP návrhem ploch pro integrované dopravní terminály (železnice/bus/MHD).
 • V ÚP hájením ploch a koridorů pro rozvoj tramvajové sítě.
 • V ÚP návrhem ploch / koridorů pro komunikační propojení doplňující stávající komunikační skelet (jako předpoklad pro úpravu linkového vedení MHD – nutným předpokladem je znalost záměrů obce ohledně rozvoje MHD).
 • Územní plán je návrhovým, nikoliv analytickým nástrojem, a neřeší organizaci veřejné dopravy (linkové vedení, grafikon, atd.). Je tedy vhodné, má-li obec k tomuto tématu zpracované odborné podklady (např. generel dopravy, plán udržitelné městské mobility).

4) Nezvyšování míry využití území v lokalitách bez vazby na odpovídající veřejnou hromadnou dopravu

 • Optimalizace rozmístění ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP a nastavení vhodných podmínek plošného a prostorového uspořádání těchto ploch.
 • Je předmětem koncepční práce projektanta. Vždy v závislosti na vlastnostech konkrétního území, nelze zobecnit.
 • Územní plán neřeší organizaci veřejné dopravy (linkové vedení, grafikon, atd.). Nemůže tedy např. navrhnout, že pro zajištění odpovídající veřejné hromadné dopravy v zastavitelné ploše XY bude posílena linka autobusu č. XYZ.

5) Neumisťování obytné zástavby do bezprostřední blízkosti velmi silně dopravně zatížených komunikací a koridorů dopravní infrastruktury, zejména pro dopravní stavby mezinárodního, republikového a nadmístního významu vymezených v Politice územního rozvoje nebo v ÚPD

 • Optimalizace návrhu trasování nadřazené dopravní infrastruktury v ZÚR.
 • Optimalizace rozmístění ploch s rozdílným způsobem využití v ÚP a nastavení vhodných podmínek plošného a prostorového uspořádání těchto ploch.
 • Vždy v závislosti na vlastnostech konkrétního území (stávající využití území, limity využití území, hodnoty území, morfologie terénu…).

6) Podpoření prostupnosti města pro lokální spojení

 • Vhodným uspořádáním ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství v ÚP.
 • Nevytvářet v rámci navrženého uspořádání ploch v ÚP podmínky pro vznik uzavřených kapes, jež by nebyly prostupné alespoň pro pěší a cyklisty. (Neprůjezdnost pro individuální automobilovou dopravu může být naopak někdy dle místních podmínek výhodná, zejména v obytné zástavbě).
 • Vnitřní členění ploch z ÚP lze dále upřesnit územní studií, např. územní studií veřejných prostranství, podporovanou z IROP.
 • Detailní regulaci na úrovni jednotlivých pozemků je možno dořešit v regulačním plánu.

7) Optimalizace napojení významných zdrojů či cílů automobilové dopravy, jako např. ploch pro výrobu, obchod a logistiku na dopravní infrastrukturu vyššího řádu. Optimalizace návrhu polohy nadřazené dopravní infrastruktury vůči zdrojům dopravy:

 • Např. při rozhodování, zda plánovat severní či jižní obchvat obce, je – kromě řady dalších skutečností - podstatné, které významné zdroje dopravy (např. výrobní areály, silnice nižších tříd) tak lze napojit.
 • Vymezení novostaveb / přeložek / obchvatů dálnic či silnic I. třídy v ÚPD je obvykle podloženo existujícími odbornými podklady (studie proveditelnosti, dokumentace EIA…). Změně řešení takto významných záměrů v ÚPD zpravidla předchází změna koncepce v odborných podkladech.
 • Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR, mohou být součástí ÚP, pokud to nadřízený orgán územního plánování nevyloučí (§ 43 odst. 1 SZ). Zásady týkající se rozvoje území státu, které nejsou obsaženy v PÚR, mohou být součástí ZÚR, pokud to nadřízený orgán územního plánování nevyloučí (§ 36 odst. 1 SZ).
 • V ZÚR např. zajistit vhodnou polohu navržených ploch nadmístního významu pro průmyslové zóny (pokud ZÚR takové plochy vymezují).
 • V ÚP např. zajistit vhodnou polohu navržených zastavitelných ploch pro výrobu, obchod a skladování.

8) Vytvoření podmínek pro zachycení radiálních dopravních vztahů na parkovištích P+R s vazbou na systém hromadné dopravy

 • Lze podpořit vymezením vhodně situovaných ploch pro parkoviště P+R v územním plánu.
 • Je vhodné, má-li obec k tomuto tématu zpracované odborné podklady (např. generel dopravy, plán udržitelné městské mobility).

9) Vytvoření územních podmínek pro prostupnost území pěší a cyklistickou dopravou a v detailu území pak pro bezkolizní a bezpečný pohyb pěších a cyklistů

 • Vhodným uspořádáním ploch dopravní infrastruktury a ploch veřejných prostranství v ÚP, vhodným řešením sítě cyklotras v rámci koncepce dopravní infrastruktury v ÚP.
 • Nevytvářet v rámci navrženého uspořádání ploch v ÚP podmínky pro vznik uzavřených kapes, jež by nebyly prostupné pro pěší a cyklisty.
 • Je vhodné, má-li obec k tomuto tématu zpracovanou územní studii, popř. oborově zaměřené odborné podklady (např. generel dopravy, generel cyklodopravy, generel pěší dopravy).
 • Detailní regulaci na úrovni jednotlivých pozemků je možno dořešit v regulačním plánu.

10) Zachování zastoupení vegetace v urbanizovaném prostoru města, postupné zvyšování zastoupení vegetačních ploch v lokalitách s deficitem vegetace, uplatňování zásady výsadeb vegetačních ploch při nové výstavbě

 • Tato zásada je při řešení ploch v ÚP systémově podporována ustanovením § 7 odst. 2 věty druhé vyhlášky č. 501/2006 Sb.: „Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.“
 • Navrhnout nové plochy veřejných prostranství nad rámec výše uvedeného požadavku, zejména ve vazbě na plochy bydlení.
 • Zastavitelné plochy pro bydlení lokalizovat v poloze v blízkosti stávajících parků, lesů.
 • Zohlednit požadavek při nastavení podmínek prostorového uspořádání (např. stanovit u vybraných ploch koeficient zeleně).
 • Je vhodné, má-li obec k tématu rozvoje sídelní zeleně zpracovanou územní studii (např. územní studii sídelní zeleně kofinancovanou z OPŽP), popř. oborově zaměřené odborné podklady (např. generel zeleně, pasport zeleně).
 • Detailní regulaci na úrovni jednotlivých pozemků je možno dořešit v regulačním plánu.

11) Nepřipustit zejména neodůvodněné rozšiřování zastavitelných ploch vedoucí k významnějšímu nárůstu objemů automobilové dopravy nad míru vyvolanou platným územním plánem. Tuto zásadu systémově řeší:

 • Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) SZ], které je součástí odůvodnění ÚP, resp. jeho změny.
 • Ustanovení, že změnou ÚP lze další zastavitelné plochy vymezit jen na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. (§ 55 odst. 4 SZ).

 
PZKO a územně plánovací podklady

Územně analytické podklady

 • Jsou mj. podkladem k pořizování ÚPD. ÚAP obcí obsahují jev 65. – oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší; poskytovatel – MŽP prostřednictvím ČHMÚ.
 • Připravuje se novela vyhlášky 500/2006 Sb., při níž bude soubor jevů sledovaných v ÚAP upraven.

Územní studie

 • Je mj. podkladem k pořizování ÚPD. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území.

INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Rozvoj města

Rozvoj města
27. 05. 2024 | Co vlastně obyvatelé města chtějí? Jak by se město mělo rozvíjet? Podívejte se, jak nato šlo město Bystřice pod Hostýnem! Více zde. číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Klimatické řešení - chlazení přírodou

Klimatické řešení - chlazení přírodou
02. 04. 2024 | Medellín, vysoko položené město v Andách bojuje s teplotou a s emisemi. Od roku 2016 pomocí  více než 30ti "zelených koridorů", vertikálních zahrad, parků a potoků snížilo teplotu o 2°C v celém městě a o více než 3°C v kritických zónách. Dalším problémem byla kvalita ovzduší, kdy roční úroveň pevných částic (PM2,5) je trojnásobkem povolených limitů WHO. Stromy... číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Bezpečnost silničního provozu ve městech a aktivní cestování v plánování udržitelné městské mobility

Bezpečnost silničního provozu ve městech a aktivní cestování v plánování udržitelné městské mobility
25. 01. 2024 | Partnerství pro městskou mobilitu pro Vás přeložilo dokument Urban Road Safety And Active Travel In Sustainable Urban Mobility Planning z Evropské platformy pro plány trvale udržitelné městské mobility (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans).  Český překlad ke stažení zde. Originál tady. číst dále
Štítky: Nehodovost a bezpečnost (Fakta a čísla, tag13), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Taktický urbanismus

Taktický urbanismus
18. 01. 2024 |  Úkolem urbanistů, architektů a inženýrů je zlepšování života obcí dnes i v budoucnu. Ovšem „zlepšování života obcí" může pro každého znamenat něco jiného. Co na to taktický urbanismus? Více zde. číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Bypad - 25 let

Bypad - 25 let
01. 12. 2023 | Potřebujete ve svém městě udělat více pro cyklisty? Chcete si nechat poradit? Již 25.rokem je tu BYPAD, vyškolení odborníci v cyklistické dopravě a jejich lety prověřená metodika. https://www.bypad.org/ číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Všude se něco děje

Všude se něco děje
21. 11. 2023 | Co se staví, co se řeší pro cyklisty a chodce v České Republice? Máme pro Vás pár novinek křížem krážem Českou Republikou. Svratku ve Žďárských vrších propojila cyklostezka se sousedním Herálcem  Stezka měří přibližně 3 km, z toho 70m vede přes řeku a přes mokřad po dřevěném mostě. Cyklostezka tak propojí město Svratku ve Žďárských vrších s Herálcem.  Jihlavská... číst dále
Štítky: Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Vídeň město pro pěší

Vídeň město pro pěší
14. 11. 2023 | Celá Evropa, aby se inspirovala, jak budovat cyklistickou infrastrukturu a další vychytávky podporující cyklisty, jezdí do holandských měst. A víte, kam se hlavně jezdí, pokud chcete podpořit pěší dopravu? Do Vídně. Vídeň je totiž městem chodců. Více než třetinu svých denních cest absolvují Vídeňané pěšky. A podpora chůze je jednou z hlavních priorit vídeňských... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Bezpečnost (Mezioborového plánování, tag18), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Jak si poradí Vídeň s bývalým železničním nádražím?

Jak si poradí Vídeň s bývalým železničním nádražím?
28. 09. 2023 | Vídeňská radnice a rakouský dopravce ÖBB dokončili plány, jak zrevitalizovat původní železniční nákladové nádraží. Vznikne multifunkční čtvrť krátkých vzdáleností, zelený park a vodní plochy. Krásná nová městská čtvrť s vysokou kvalitou života. Viz další informace. číst dále
Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Placemaking jako způsob zvyšování odolnosti vůči klimatické změně

Placemaking jako způsob zvyšování odolnosti vůči klimatické změně
14. 04. 2023 | Kvalitní plánování městského prostoru je v období klimatické změny stále důležitější. Stěžejním bodem pro udržení příjemné teploty ve městech je potřeba vytvářet zelené plochy. Spolek partnerství pro městskou mobilitu pro vás přeložil inspirativní článek z Velké Británie, ve kterém urbanisté Paria Mundhra a Tiegan Salter popisují, jak používat placemaking... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Změna chování

Změna chování
05. 04. 2023 | Snižování emisí je výzvou pro všechny země rozvinutého světa. Abychom mohli tohoto snížení dosáhnout, musí celá společnost projít změnou k ekologickému způsobu života. Podpora cyklistické dopravy je součástí této změny. Spolek Partnerství pro městskou mobilitu z.s. pro vás přeložil tento článek ve kterém Profesor John Whitelegg popisuje, jaké kroky by měla Velká... číst dále
Štítky: Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Jak zavádět koncept 15minutového města

Jak zavádět koncept 15minutového města
06. 01. 2023 | Výzkumníci z německého Mnichova přispěli k diskuzi o dostupnosti a inkluzi v městské mobilitě. Jako výchozí bod vzali koncept 15minutového města Carlose Morena, podpořili ho nejnovějšími poznatky z nedávných experimentů a vytvořili plán, který odborníkům v praxi nabízí konkrétní kroky pro plánování, přípravu a implementaci ±15minutového města nejen v několika... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Nejprve IKEA, nyní revitalizace celé čtvrti. Vídeň mění podobu kolem Westbahnhofu

Nejprve IKEA, nyní revitalizace celé čtvrti. Vídeň mění podobu kolem Westbahnhofu
20. 11. 2021 | Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně Eurocomm-PR Praha Více zeleně a méně aut. Prostředí kolem vídeňského Westbahnhofu čeká rozsáhlá revitalizace. Ta se zaměří na výsadbu stromů, uklidnění dopravní situace a zatraktivnění veřejného prostoru o rozloze patnácti tisíc metrů čtverečních. Nový Westbahnhof by měl být hotový do konce roku 2022. Před... číst dále
Štítky: Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace

8. ročník mezinárodní konference České parkovací asociace
01. 10. 2021 | 07. – 09. září 2021, Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou Hlavní téma: Jak správně komunikovat parkovací politiku? Září 2021 se vyznačuje vysokou koncentrací odborných akcí. Některé byly známy již dlouho dopředu, jiné pak vznikly na poslední chvíli, což částečně narušilo původně plánovaný formát naší akce. I tak jsme ale naplnili maximální kapacitu hotelu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29), Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz

15minutové město - Paříž a Vitoria-Gasteiz
19. 07. 2021 | Poskytnutí prostoru V průběhu kampaně EVROPSKÝTÝDENMOBILITY bylo v minulých 20 letech zorganizováno široké spektrum místních aktivit pro podporu chůze a cyklistiky v městských oblastech. Samosprávy organizují Den bez aut uzavřením středu města pro soukromá vozidla a využitím takto uvolněného prostoru k různým akcím na propagaci udržitelné městské mobility. Bulharské... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Lekce 6: Praktické cvičení - Vídeň: město krátkých vzdáleností

Lekce 6: Praktické cvičení - Vídeň: město krátkých vzdáleností
05. 03. 2020 | Největší  revolucí ve vnímání zpracování Plánu udržitelné městské mobility je fakt, že již v přípravní fází si politické vedení stanoví vizi, kam chce, aby město kráčelo. Klasické pojetí však říká, že nejprve musí být analýza a až pak se stanoví vize. V principu je to ale jednoduché. Nic přeci nevzniká na zelené louce a každé vedení by přeci mělo vědět,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23)

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení
22. 01. 2020 | Lekce 1 byla mimo jiné o tom,  že se hledají politici, kteří rozumí principům plánu udržitelné městské a mobility a chtějí je realizovat v praxi. Příklad z praxe se našel sám - Paříž. Náhoda tomu chtěla, že na facebooku pracovní skupiny CityChanger Tomáš Novotný zveřejnil dne 21. 1. 2020 informaci o tom, že starostka Paříže představuje projekt “Čtvrthodinové město”... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Územní plánování (Mezioborového plánování, tag23), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)