Doporučení

DOPORUČENÍ č. 1 - Zapojit obce, města a regiony do víceletého finančního plánování

 Evropská komise oznámila své návrhy týkající se víceletého finančního rámce pro období po roce 2020 v létě 2018 a příprava dalšího programového období již začala.

 Strany Partnerství pro městskou mobilitu Městské agendy EU vyzývají k posílení partnerství s obcemi, městy a regiony při víceletém finančním plánování. Jsme přesvědčeni o nutnosti zapojit místní a regionální orgány do tvorby víceletých finančních plánů, aby bylo možné zajistit integrované městské strategie a zdokonalit dopravní systémy. Mělo by být také zohledněno propojení mezi venkovem a městem.

Podpora z rozpočtu EU na zavádění projektů udržitelné dopravy by měla pokračovat i v období po roce 2020.

Městská agenda pro EU zavedla model partnerství a přímého dialogu mezi městy, regiony, státními a evropskými institucemi s cílem řešit společné výzvy měst a regionů. Tento postup by mohl být při víceletém finančním plánování uplatněn analogicky na úrovni EU, na vnitrostátní, místní i regionální úrovni.

Důležitým krokem v tomto směru byl také Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci v rámci politiky soudržnosti, který však nebyl v přípravné fázi operačních programů v celé EU plně uplatňován. Ještě existuje dostatečný prostor pro rozvoj partnerského přístupu jak z hlediska škály partnerů, tak úrovně jejich zapojení.

Podrobná doporučení:

 • Národní politické priority by měly být určovány na základě komplexního partnerského dialogu s městy a regiony. Je také důležité zahrnout do integrovaného plánování úroveň venkova.
 • Městské a regionální orgány by měly být přímo zapojeny do výběru tematických priorit a nástrojů pro provádění podpory udržitelného územního rozvoje.
 • Měl by být uplatňován Evropský kodex chování pro partnerskou spolupráci.

Obce, města a regionální úřady prokazují svou schopnost vedení a mají odpovídající kompetence a praktické zkušenosti. Měly by být úzce zapojeny do nastavení programových priorit a do výběru nejvhodnějších implementačních nástrojů v rámci víceletého finančního plánování. To pomůže propojit dané potřeby s odpovídajícími zdroji a usnadní to používání integrovaného přístupu zdola nahoru. Aby se zlepšila účinnost politiky při řešení problémů v praxi, musí být místní a regionální orgány do tvorby politik a programů smysluplně zapojeny.


DOPORUČENÍ č. 2 - Zlepšit přeshraniční mobilitu

Evropa budoucnosti je Evropou měst a regionů. Citlivé rozhraní mezi členskými státy EU tvoří zejména funkční příhraniční regiony. V příhraničních regionech se evropská integrace projevuje nejdříve, a to mezi občany v jejich každodenním životě prostřednictvím většího, efektivnějšího a integrovanějšího trhu práce a kulturní výměny. Jakožto prototyp evropské integrace mají příhraniční regiony větší význam, než by mohl naznačovat jejich samotný počet. Zde se Evropa projevuje ve svém nejmenším měřítku. 

Ve stále těsněji propojené Evropě vyzývají příhraniční regiony k nastavení mobility osob a zboží, která není omezena státními hranicemi. Přeshraniční mobilita je nezbytným předpokladem pro integraci ekonomického prostředí s prostředím pro život.

Oceňujeme, že význam přeshraniční mobility byl na politické úrovni všeobecně uznán a že v posledních letech byla přijata opatření k uspokojení rostoucí poptávky po zlepšení přeshraniční mobility. Realizace v praxi však stále čelí praktickým výzvám. Aby bylo možné přeshraniční mobilitu dále podporovat, je nezbytné odstranit existující překážky. Rozhodujícím faktorem je, aby všechny příslušné orgány na regionální, národní a evropské úrovni přikládaly příhraničním regionům větší politickou hodnotu a prohlubovaly vzájemnou spolupráci.

Jsme přesvědčeni, že zejména posílením mobility jako spojovacího článku mezi členskými státy již nebudou hranice vnímány jako hranice. Proto důrazně doporučujeme: 

 • Vytvoření společné politiky územního plánování a regionálních plánů přeshraničního rozvoje:
  Národní územní plány a plány regionálního rozvoje by se měly zaměřit na celý příhraniční region s ohledem na přeshraniční rozměr. To platí zejména pro plány mobility a dopravy a vyžaduje to užší spolupráci a koordinaci mezi sousedními zeměmi na všech příslušných politických úrovních, včetně vymezení společných norem a cílů mobility, jakož i vzájemného přístupu k datům a jejich sladění.
 • Uznání jednotlivých řešení přeshraniční mobility jako příkladů osvědčených postupů pro širší Evropu:
  Příhraniční regiony by měly být uznány a aktivně podporovány jako experimentální pole a živé laboratoře pro inovativní, udržitelná a multimodální řešení mobility. Řešení mobility testovaná v příhraničních regionech mají potenciál být přenesena do jiných regionů a úrovní evropské správní hierarchie. Vytvářejí tak vysokou přidanou hodnotu pro EU jako celek.
 • Posílení Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS):
  Stávající platformy přeshraniční spolupráce, které se osvědčily, jako např. Evropské seskupení pro územní spolupráci, by měly být dále politicky posíleny a prakticky konsolidovány. Jsou charakteristickým znakem přeshraniční spolupráce, neboť disponují vysokou úrovní odborných znalostí a zkušeností, zejména v oblasti mobility a dopravy. ESÚS by měla získat prioritní přístup k odpovídajícímu financování. To se týká jak velkých projektů dopravní infrastruktury, tak i menších projektů mobility.
 • Lepší možnosti financování projektů přeshraniční mobility:
  Struktura financování projektů přeshraniční mobility a rozvoje by měla být jednodušší a realističtější. Každý projekt, bez ohledu na jeho velikost nebo význam, by měl mít odpovídající možnosti financování. Administrativní zátěž by měla být přiměřená danému financování. Zvláštní pozornost by měla být věnována provozním nákladům (zejména v oblasti veřejné dopravy), aby se zamezilo zdvojenému uplatňování paušálních poplatků (na každé straně hranice).

 Tato doporučení pro zlepšení přeshraniční mobility vytvořili v úzké spolupráci členové Partnerství pro městskou mobilitu a aktéři přeshraniční spolupráce regionu Horního Porýní.