VIZE, KTERÁ SMĚŘUJE KE ZMĚNÁM

Vize je základním pilířem strategie mobility města. Za vizemi musí vždy někdo stát, věřit jim a prosazovat jejich naplnění v konkrétních opatřeních. Vize a opatření musí tvořit kompaktní celek.

Vize také připomíná, že ani doprava a mobilita se neplánuje na zelené louce a izolovaně. Při plánování se vychází z celkové Městské agendy EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Misí je naučit se vnímat všechny tyto vzájemné přesahy a vazby, i když je to opravdu velmi složité.

Úkolem je nabídnout pohled na plánování z hlediska životního stylu a lidských potřeb. Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“Vize může být popsána pomocí sedmi bodů, z toho poslední dva jdou za hranici technického myšlení.

VZDĚLANÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA

Chceme, aby zástupci veřejné správy měli možnost se dostat k aktuálním trendům v oblasti městské mobility.

ŽIVOT V ULICÍCH

Chceme mít dostatek prostoru pro zdravý, aktivní a společenský život ve městě.

DOSTUPNOST PRO VŠECHNY

Chceme vždy mít možnost vybrat si kterýkoliv dopravní prostředek, jímž se bezpečně, snadno a včas dostanu, kam budu chtít.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Chceme mít takové dopravní prostředky a služby, díky kterým se většina z nás dokáže po městě efektivně pohybovat, aniž by přitom trpěl městský prostor, obecná dostupnost či kvalita života.


SETKÁVÁNÍ SE V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ

Chceme se setkávat s přáteli, známými i neznámými lidmi. Upravený veřejný prostor, dostupnost našich cílů a inovativní řešení nám tomu mohou napomoci. Chceme mít prostor pro relaxaci a estetické zážitky.

ČISTÉAKTIVNÍ MĚSTO

Chceme žít ve městě bez větších problémů s dopravními zácpami, hlukem, znečištěním a dalšími zdravotními riziky.

BEZPEČÍ

Chceme mít možnost bezpečně chodit pěšky a jezdit na kole.

Města byla odjakživa místy, která lidem sloužila k jejich společnému sdílení bezpečnosti, obchodu, infrastruktury a dalších funkcí pro lepší život. V českých zemích měla první města již od středověku úkol zajistit svým obyvatelům základní potřeby pro fungování a rozvoj komunity a s rozvojem průmyslu, obchodu a společenských potřeb se postupně vyvíjela. Dnešní nároky na fungování měst a obcí jsou mnohem komplexnější. Zvyšování nároků na dopravní infrastrukturu, energetickou náročnost, ekologii a rozvoj informačních technologií s sebou přináší poptávku po inovativních řešeních, která zajistí nejen současné potřeby, ale myslí i na budoucnost.

Mise Města s dobrou adresou chce připomenout, že se neplánuje na zelené louce. Samotná města a obce mají více návodů, jak řešit města. Základem by pro ně mohla být celková Městská agenda EU, která v principu pokrývá všechny oblasti rozvoje města, jako je např. udržitelné využívání území, či kvalita ovzduší. Naučit se ale vnímat všechny vzájemné přesahy a vazby je opravdu velmi složité.

Misí spolku je témata mobility a dopravy propojit s celkovou Městskou agendou EU, Chceme upozornit alespoň na dvě vazby:

  • Městské plánování a rozvoj mobility musí být chápány jako dvě strany stejné mince, jelikož doprava a mobilita jsou proměnné závislé na sídelní struktuře a využívání území.
  • Silné spojení mezi mobilitou a kvalitou životního prostředí musí být využito jako účinný příspěvek k dosažení dohodnutých mezních hodnot, mimo jiné v oblasti klimatu, kvality ovzduší a hluku.