EVROPSKÉ DOKUMENTY

Na úrovni Evropské unie je východiskem pro regionální a místní politiku České republiky tzv. Politika soudržnosti, která pro období 2021 - 2027 navrhuje pět politických cílů (v období 2014 - 2020 bylo 11 tematických cílů): 1. Inteligentnější Evropa  - podporující inovativní a inteligentní ekonomické transformace, 2. Ekologičtější Evropa  - s nízkými emisemi uhlíku, podporou čistého a spravedlivého přechodu, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům, 3. Propojenější Evropa  - zvýšením mobility a regionální dostupnosti informačních a komunikačních technologií, 4. Sociálnější Evropa  - prostřednictvím implementace Evropského pilíře sociálních práv, 5. Evropa blíže občanům  - podporou udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ.

Z pohledu SUMP 2.0.. je klíčový cíl 3. , který přímo doporučuje realizovat SUMP a jeho opatření. (Více viz. Nařízení k Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti - SWD(2019) 1002 (zpráva pro Českou republiku, návaznost na tvorbu strukturálních fondů 2021+).

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Další související dokumenty


Možná se zapomnělo na to, že český ministr dopravy Dan Ťok podepsal kdysi dávno, 7. 10. 2015 Lucemburskou deklaraci o podpoře cyklistické dopravy v Evropě. Proč se vlastně ty deklarace podepisují, když se vlastně ani neví, že existují? Možná proto, že i díky tomuto dokumentu bude letos v listopadu ve Vídni 2020 podepsán dokument, který doporučí jednotlivým státům konkrétní kroky k podpoře cyklistické dopravy. Níže je převzato několik informací z tiskové zprávy Evropské cyklistické federace z října 2015

Na prvním tzv. „Cyklistickém summitu EU“ ministrů dopravy států EU a EFTA v Lucemburku, kde byl přítomen i český ministr dopravy Dan Ťok, byl přijat klíčový strategický dokument pro podporu rozvoje cyklistické dopravy v Evropě, tzv. „Lucemburská deklarace“. Jedním z hlavních doporučení ze schůzky je, aby členské státy EU zvýšily podporu cyklistické dopravy a více na jejím rozvoji spolupracovaly. „Je to historické politické rozhodnutí pro udržitelnou dopravu,“ prohlásil o úvodním setkání ministrů EU v Lucemburku věnovanému cyklistické dopravě předseda Výboru pro cestovní ruch a dopravu Evropského parlamentu Michael Cramer. „Představitelé různých institucí poprvé usilují o prosazení tak rozsáhlé iniciativy. Znamená to, že cyklistika již není vnímána jen pro svůj přínos životnímu prostředí, ale také jako pro své ekonomické přínosy!“

Setkání v Lucemburku i samotné přijetí pro cyklistiku klíčové deklarace vzniklo jako iniciativa lucemburského ministra dopravy Françoise Bausche v rámci lucemburského předsednictví EU a zúčastnili se ho nejvyšší představitelé z oblasti dopravy z jednotlivých členských států i vedení EU jako například evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulc či předseda Výboru pro cestovní ruch a dopravu Evropského parlamentu a autor myšlenky Stezky železné opony Michael Cramer, ale také světově uznávaný architekt veřejného prostoru Jan Gehl či dánský cykloambasador Mikael Colville-Andersen.

Deklarace mimo jiné doporučuje EU a jejím členským státům vytvořit řídící body pro cyklistiku, které mohou pomoci posunout rozvoj cyklistiky výrazně vpřed. Takovéto organizace již některé cyklisticky vyspělé státy mají – například Cycling Embassy v Dánsku, Fietsberaad v Holandsku či Fahrradakademie v Německu. Deklarace zároveň stvrdila podporu evropského cyklistického plánu.

Další informace:

 1. Fotogalerie ze setkání ministrů dopravy dne 7. 10. 2015
 2. Videogalerie ze setkání ministrů dopravy dne 7. 10. 2015
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

 

 

ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU (2019)

 

V prosinci 2019 představila nová Evropská komise iniciativu Zelená dohoda pro Evropu, což je ambiciózní balíček plánovaných opatření, která mají evropským občanům a podnikům umožnit, aby využívali výhody udržitelné ekologické transformace. Opatření, která doprovázejí prvotní plán klíčových politik, sahají od ambiciózního snižování emisí přes investice do špičkového výzkumu a inovací až po zachování evropského přírodního prostředí. Zelená dohoda, se může za podpory investic do ekologických technologií, udržitelných řešení a nových podniků, stát také novou strategií růstu EU. Pro její úspěch má zásadní význam zapojení a angažovanost veřejnosti a všech zúčastněných stran. Zelená dohoda pro Evropu především otevírá cestu řádné a sociálně spravedlivé transformaci. Zejména stanoví vyšší cíl v oblasti snižování emisí pro rok 2030 na alespoň 50 %, a dokonce až na 55 %, povedou-li mezinárodní jednání do roku 2021 k vyšším ambicím jiných velkých znečišťovatelů. Jednání o návrzích obsažených v Zelené dohodě pro Evropu v nadcházejících letech však určí, jak bude nová strategie převedena do konkrétních opatření.
 
Mobilitu řeší kapitola 2.1.5.Urychlení přechodu k udržitelné a inteligentní mobilitě. 
Ta mimo jiné uvádí, že k dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 %. Množství emisí z dopravy by se mělo radikálně snížit, zejména ve městech. Kombinace opatření by se měla zaměřit na emise, dopravní přetížení měst a zlepšování veřejné dopravy.


ÚZEMNÍ AGENDA EVROPSKÉ UNIE 2020 (2011)


Dokument Územní agenda Evropské unie 2020. K inteligentní a udržitelné Evropě rozmanitých regionů podporující začlenění (2011)21 představuje priority a zásady územní politiky EU do roku 2020, které formulovali evropští ministři zodpovědní za územní plánování a regionální rozvoj. Územní plánování a územní rozvoj úzce souvisí s problematikou dopravy. Celkem je formulováno pět priorit územního rozvoje EU, přičemž pro dopravu jsou klíčové následující tři priority:
 • podpora polycentrického rozvoje,
 • podpora integrovaného rozvoje měst a venkova,
 • zlepšení územního propojení pro jednotlivce, komunity a podniky.

INTELIGENTNÍ MĚSTA A OBCE (2012)


Sdělení evropské komise (COM(2012)4701) k problematice inteligentních měst a obcích vymezuje evropské inovační partnerství Iniciativa pro inteligentní města a obce, které sdružuje orgány veřejné správy za účelem spolupráce při integraci odvětví energetiky, dopravy a informačních a telekomunikačních technologií. Hlavním smyslem iniciativy je urychlit pokrok v oblasti produkce, distribuce a spotřeba energií, mobility a dopravy a informačních a komunikačních technologiích, konkrétně tedy v interdisciplinární oblasti, kde se tyto oblasti protínají. Cílem inciativy je vytvoření souboru pilotních projektů ve spolupráci s výzkumnou sférou, které demonstrují nové inovace v městském prostředí a následně umožní zavedení technologie v plném rozsahu na komerčním základě. Za hlavní témata výzkumu v oblasti udržitelné městské mobility tento dokumentu uvádí:
 • přizpůsobení dodávek energií pro nabíjení elektrických vozidel včetně řízení informačními a komunikačními technologiemi
 • hospodaření s energií u elektrických vozidel pro VHD, která jsou schopna výměny přebytkové energie
 • využívání vodíku jako nosiče pro skladování energie a řízení poptávky po energiích pomocí informačních a komunikačních technologií včetně využívání prognózy poptávky v reálném čase.
Inteligentní města a obce, Evropská komise, 2012.


URBAN MOBILITY PACKAGE (2013)

Z hlediska definice samotného Plánu udržitelné městské mobility je významným evropským dokumentem Sdělení komise evropskému parlamentu, radě, evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru regionů Společně ke konkurenceschopné městské mobilitě účinně využívající zdroje, dále Urban mobility package (pozn. 1). PUMM má podle dokumentu obsahovat návrhy, které jsou založeny na důkladné analýze stávající situace a jasné vizi rozvoje městské oblasti.

PUMM má zohledňovat územní rozsah funkčních městských oblastí a navrhuje způsob začlenění návrhů dopravních opatření do širší městské a územní strategie. Na zpracování PUMM by měly spolupracovat zástupci různých oblastí politiky a různých odborných oblastí a různých úrovní veřejné správy (integrovaný přístup). PUMM by měl podporovat integraci dopravních módů, zapojení veřejnosti a zainteresovaných stran a subjektů (participativní přístup) a opatření v oblasti změny dopravního chování (řízení dopravní poptávky).

Dokument uvádí témata, která jsou klíčová z hlediska koordinace aktivity mezi veřejným a soukromým sektorem. Jedná se o:

 • městskou logistiku (urban logistics),
 • řízení přístupu do měst a poplatky za užívání silničních komunikací (urban access regulations, road user charging - pozn.2)
 • koordinované zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) ve městech,
 • bezpečnost silničního provozu ve městech.

V příloze dokumentu Urban mobility package (Annex 1 - pozn. 3) je shrnuta koncepce Plánu městské udržitelné mobility.

Poznámky:
1 Urban Mobility Package, Evropská komise, 2013.
2 urban access restrictions
3 Urban Moibility Package, Evropská komise, 2013.

BÍLÁ KNIHA O DOPRAVĚ (2011)

Dokument Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, zkráceně nazývaný Bílá kniha o dopravě (viz. pozn. 1), pojednává klíčová témata významná pro budoucnost dopravy, vize dopravního systému, 10 konkrétních cílů, principy a inciativy a opatření v oblasti dopravy, které jsou platné pro dopravu jako celek.

Klíčové otázky budoucnosti tvoří:

 • udržitelnost dopravy,
 • (ne)závislost na ropě,
 • redukce emisí CO2,
 • nové technologie pro silniční dopravu,
 • infrastruktura,
 • a dopravní kongesce.
Podle dokumentu je doprava klíčovým aspektem pro rozvoj ekonomiky a společnosti a v tomto ohledu musí být udržitelná. Ropa jako zdroj je považována za nedostatkovou v budoucích dekádách a snížení závislosti na ropě je klíčovou otázkou ekonomické udržitelnosti dopravy. Emise skleníkových plynů z dopravy by se měly snížit do roku 2030 o 20 % pod úroveň roku 2008 a do roku 2050 o 60 % pod úroveň roku 1990. Nové technologie v automobilové dopravě a řízení dopravy (traffic management) jsou klíčem ke snížení emisí z dopravy. Infrastruktura formuje mobilitu, respektive dopravní poptávku a k žádným významným změnám v dopravě nedojte bez adekvátní podpory a inteligentního řízení. Kongesce v dopravě jsou hlavním problémem, jelikož jsou bariérou dopravní dostupnosti.

Poznámka 1 - Bílá kniha o dopravě: Plán jednotného dopravního prostoru, Evropská komise, 2011.

STRATEGIE EVROPA 2020 (2010)


Sdělení Evropské komise Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (2010) - viz. pozn.1, zkráceně Evropa 2020, uvádí vize a cíle v různých tematických oblastech politiky. Pro značku Město s dobrou adresou jsou směrodatné iniciativy týkající se oblasti dopravy. Dokument v dané oblasti uvádí konkrétně dvě inciativy (ze sedmi):
 • Evropa méně náročná na zdroje – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti.
 • Průmyslová politika pro věk globalizace – zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku.

Poznámka 1 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, Evropská komise, 2010.

ZPRÁVY Z EVROPY NA TÉMA MĚSTSKÁ MOBILITA - ROK 2017

 • Městská mobilita z pohledu Evropské komise Jaký bude rok 2017? To nevíme, ale víme, že převážná většina obyvatel Evropy žije v městských aglomeracích, přičemž přes 60 % ve městech s více než 10 000 obyvateli. Svůj každodenní život tráví ve stejném prostoru a pro účely mobility používají stejnou infrastrukturu. Městská mobilita je zodpovědná za 40 % všech emisí CO2 ze silniční dopravy a až za 70 %.
 • Akční plán pro městskou mobilitu. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Akční plán pro městskou mobilitu“, kterou Evropská komise přijala dne 30 9. 2009. Součástí Akčního plánu je návrh dvaceti opatření, jak na místní, regionální i státní úrovni.
 • Zelená kniha Evropské komise „Na cestě k nové kultuře městské mobility“. O městské mobilitě můžeme vést spory, můžeme mít na ni různé názory, ale pokud člověk chce, tak si najde zdroje, které městskou mobilitu srozumitelně představují. Příkladem může zelená kniha „Na cestě k nové kultuře městské mobility“, kterou Evropská komise přijala dne 25. 9. 2007.
 • Předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK navštívil Česko. Do České republiky dorazil předseda výboru pro dopravu a cestovní ruch EK Michael Cramer. Dokonce v úterý 20.9.2016 byl hostem pořadu Události, komentáře. Poslední otázku, kterou dostal, byla: "vysvětlete nám prosím pojem udržitelná mobilita". Více - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/216411000370920/ (53 minuta vysílání).