Vazby na jiné otázky

Vazby na průřezové otázky

V Amsterodamském paktu bylo konstatováno, že městské problémy vyžadují integraci různých aspektů politiky, aby se předešlo protichůdným důsledkům a aby se zefektivnily intervence v městských oblastech. V souladu s pravomocemi a povinnostmi různých zapojených stran a s přihlédnutím k tomu, že EU v některých z těchto otázek nemá pravomoci, musí jednotlivá partnerství zvážit význam průřezových otázek pro vybraná prioritní témata.Následující body uvádějí, jak byla tato témata zohledněna při tvorbě akčního plánu Partnerství pro městskou mobilitu.


Řádná správa měst, přiměřené a strategicky pojaté územní plánování a integrovaný přístup

Řádná správa měst, přiměřené a strategicky pojaté územní plánování a integrovaný přístup jsou pro Partnerství vysoce relevantní a důležité otázky. Zejména v opatření č. 1 o víceúrovňové správě a v opatření č. 2 o posílení rámce pro plánování udržitelné městské mobility (SUMP) se uvádí:

 • V současné době existuje široká shoda, že řešení městské mobility vyžaduje víceúrovňovou správu a partnerský přístup, jež zajišťují vysokou míru horizontální a vertikální integrace. Zůstává otázkou, jak v praxi realizovat takové integrované přístupy s více partnery, a to způsobem, který respektuje příslušné kompetence a odpovědnost všech zapojených stran a který přináší dobré výsledky včas a efektivně.
 • V mnoha městských oblastech se plánování městské dopravy stále zaměřuje především na infrastrukturní projekty, a nikoli na podporu nových paradigmat a vzorců městské mobility. Je důležité úspěšně propojit politickou vizi, strategické plánování a potřeby a očekávání občanů a podniků.
 • Je třeba mít jasnější představu o současném stavu realizace SUMP v celé EU, o tom, kde leží hlavní překážky pro širší provádění politik udržitelné městské mobility, a o tom, jakou podporu získávají a měly by získávat městské samosprávy z úrovně státu a EU. V současné době existuje mnoho přístupů k SUMP na vnitrostátní úrovni a města uvádějí, že mezi hlavní překážky zpracování SUMP patří chybějící státní/regionální podpora (včetně financování) a odpovídající regulační rámec.

V akčním plánu byly navrženy následující činnosti, které se týkají širšího zavádění plánů udržitelné městské mobility a mají tyto otázky řešit: 

 • Vypracovat přehled a analýzu vnitrostátních rámců, které jsou v 28 členských státech zavedeny, s cílem vytvořit úplný přehled současného stavu realizace plánů městské mobility a úplné profily zemí, které budou dostupné prostřednictvím platformy SUMP
 • Naplnit databázi měst se SUMP na webové stránce ELTIS informacemi o plánech městské mobility a dopravy v jednotlivých městech a velkoměstech
 • Vypracovat soubor příkladů osvědčených postupů v oblasti SUMP z celé EU, zahrnující města různých velikostí.
 • Připravit aktualizovanou metodiku pro SUMP v souladu s posledními trendy v dopravě a mobilitě.

V akčním plánu byla navržena následující činnost, která se týká posílení víceúrovňové spolupráce a správy a má tyto otázky řešit: 

 • Shromáždit a sdílet praktické zkušenosti s přístupy víceúrovňové správy a partnerství, které byly zavedeny do praxe v městských a funkčních městských oblastech (včetně polycentrických, městských/venkovských oblastí) po celé Evropě.


Spolupráce mezi městy a venkovem, mezi městy navzájem a přeshraniční spolupráce

Partnerství pro městskou mobilitu uznává, že tvorba a provádění komplexních a integrovaných politik městské mobility pro města se netýká jen měst samých, ale zahrnuje jak funkční městskou oblast, tak i část města s nižší hustotou osídlení. To vyžaduje úzkou spolupráci mezi různými úrovněmi veřejné správy (zejména obecní) i překračování administrativních hranic. Spolupráce mezi městem a venkovem, také úzce souvisí s konceptem polycentrického rozvoje, je popsána v bodě 5. Doporučení č. 2 se zabývá konkrétně zlepšením přeshraniční mobility.


Inovativní přístupy

Akční plán se zaměřuje na zlepšení rámce pro inovace v oblasti městské mobility (opatření č. 9), jakož i na to, jak používat stávající inovativní přístupy a nástroje a podporovat jejich implementaci. Cílem opatření č. 8 o nových službách mobility  je například prozkoumat, jak může zavedení NMS přinést občanům řešení a podpořit dopravní orgány při řešení problémů v oblasti dopravního přetížení, kvality ovzduší, hluku, kvality života, sociálního začlenění a zdraví. Opatření č. 4 se také zaměřuje na pomoc při zavádění inovativních čistých autobusů.

Pro vytvoření lepšího rámce pro inovace akční plán navrhuje: 

 • optimalizovat stávající programy financování tak, aby mohla města a regiony snadněji žádat o finanční prostředky a také je získat na menší inovativní projekty.

 
Dopad na společenské změny, včetně změny chování

Chování je významným faktorem ovlivňujícím negativní účinky městské mobility. Partnerství se zaměřuje na společenské změny a změny chování prostřednictvím podpory aktivnějších způsobů mobility (opatření č. 5 a 6).

Volba druhu dopravy, udržitelné využívání energie, nakládání s odpady atd. mají přímý dopad na kvalitu ovzduší. Je tedy nezbytné podporovat orgány při zavádění opatření v oblasti mobility, která mají na ovzduší pozitivní dopad. Tato témata byla proto vyhodnocena jako velmi důležitá pro dosažení lepší kvality života, včetně kvality ovzduší, zdraví, snížení dopravních zácp a sociálního začleňování. Navrhují se tyto činnosti: 

 • Shromáždit osvědčené postupy týkající se plánů mobility pro školy a podniky
 • Shromáždit praktické postupy hnacích sil změny chováníVýzvy a příležitosti malých a středně velkých měst a polycentrický rozvoj

Partnerství pro městskou mobilitu definovalo zvláštní otázky ve vztahu k velikosti města, například v opatření nových služeb mobility: malá a středně velká města mohou těžit z používání NMS především kvůli své závislosti na automobilové mobilitě a často omezenému přístupu ke službám veřejné dopravy.

Partnerství pro městskou mobilitu také uznává, že poskytování vhodných rámcových podmínek může být jiné pro města různých velikostí a pro polycentrický rozvoj území. Partnerství to specifikovalo v opatření č. 2: 

 • Vypracovat soubor příkladů osvědčených postupů v oblasti SUMP z celé EU zahrnující města různých velikostí.


Obnova měst

Obnovou a regenerací měst rozumíme přeměnu stávajících městských oblastí takovým způsobem, aby vyhovovaly prostředí s mnohem hustším zalidněním a obecně smíšeným využitím. Obnova umožňuje využití a rozvoj oblasti tak, aby lépe odpovídala současným a budoucím potřebám rostoucího města. Partnerství se sice nezaměřilo přímo na vztah městské mobility a obnovy měst, nicméně zlepšování infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu v opatření č. 5 přímo souvisí se zvyšováním kvality městských oblastí. Lepší dosažitelnost (opatření č. 3) je také považována za prostředek zvyšování potenciálu jednotlivých čtvrtí a odstraňování sociálního vyloučení.

Přizpůsobení se demografickým změnám

Demografie se snaží porozumět populačním změnám tím, že zkoumá demografické složky, jako je pohlaví, věk, etnický původ, vlastnictví bydlení, mobilita, postižení, jazykové znalosti, postavení v zaměstnání a lokalita. Partnerství se nepřímo věnovalo přizpůsobení se demografickým změnám v mobilitě prostřednictvím opatření týkajících se chování (opatření č. 6), nových služeb mobility (opatření č. 8) a dosažitelnosti veřejné dopravy (opatření č. 3).

Dostupnost a kvalita veřejných služeb obecného zájmu

Mezi městskou mobilitou a dostupností veřejných služeb obecného zájmu existuje přímá vazba. Existuje rovněž přímá vazba mezi dosažitelností (opatření č. 3) a dostupností veřejných služeb.


Mezinárodní rozměr (Habitat III a Cíle udržitelného rozvoje).

V následující kapitole najdete podrobnou analýzu souladu akčního plánu s Cíli udržitelného rozvoje OSN.


Nová agenda pro města a Cíle udržitelného rozvoje

Akční plán se výslovně zabývá otázkami souvisejícími s 11 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje (angl. SDGs) vyhlášených OSN v roce 2016. Přímé a nepřímé dopady lze měřit na základě navrhovaných opatření a politik.

Následuje analýza přispění akčního plánu k plnění jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje.

Cíl 1. Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

Politiky městské mobility a opatření a politiky zaměřené na snižování chudoby se zabývají plánováním a realizací takové mobility, která zajistí lepší dosažitelnost sociálně-ekonomických aktivit. Dosažitelná a cenově dostupná mobilita má pozitivní dopad na sociální začleňování v městských oblastech na všech úrovních rozvoje. Všechna opatření akčního plánu významně přispívají ke zvýšení dostupnosti a tím podporují Cíl 1.

K tomuto cíli přispívají zejména opatření č. 5 a 6, která zajišťují bezpečnější, čistší a cenově dostupnější (aktivní) mobilitu, zatímco opatření č. 8 a 9 se zaměřují na podporu inovací v oblasti technologií, řízení a podnikání, čímž se mobilita stává levnější službou dostupnou pro chudší skupiny obyvatelstva. 

Cíl 2. Vymýtit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy, prosazovat udržitelné zemědělství

Zaměření na městskou mobilitu a zaměření na osobní dopravu snižuje dopady akčního plánu v cílových hodnotách týkajících se Cíle 2. 

Cíl 3. Zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku

Toto je hlavním cílem navrhovaných opatření.

Zejména opatření č. 5 přispívá k podpoře účinků aktivních způsobů dopravy na zdraví, a to podporou rozvoje infrastruktury; opatření č. 6 se zaměřuje na politiky šíření informací, které propagují přechod k aktivním způsobům dopravy, tj. k chůzi a cyklistice. 

Cíl 4. Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Zaměření na městskou mobilitu a zaměření na osobní dopravu snižuje dopady akčního plánu v cílových hodnotách týkajících se cíle 4. 

Cíl 5. Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek

Jednou z klíčových otázek rovnosti žen a mužů je rovnost v dostupnosti. Tato problematika je méně viditelná v rozvinutých zemích, kde ženy a dívky mají téměř úplnou rovnost ve využívání dopravy, avšak otázky týkající se bezpečnosti a nákladnosti jsou rovněž důležité, neboť se týkají sociální rovnosti a rozdílů v odměňování žen a mužů, a tudíž mají dopad na nerovnost pohlaví.

Přestože není rovnost žen a mužů v žádném opatření akčního plánu výslovně vyzdvižena, je rozhodně součástí diskusí v opatření č. 5 (např. o bezpečnosti) a 6 (např. o dopravním chování). Opatření č. 8 se zabývá službami mobility založenými na technologiích a inovacemi, které mají velký potenciál fungovat jako nástroj pro zvýšení rovnosti žen a mužů v městské mobilitě. 

Cíl 6. Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi

Zaměření akčního plánu na městskou mobilitu a na osobní dopravu snižuje jeho dopady v cílových hodnotách týkajících se Cíle 6. 

Cíl 7. Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny

Energetická bezpečnost, efektivita a cenová dostupnost jsou silně spojeny s využíváním energie v dopravě.

Opatření č. 5 a 6 s danou problematikou úzce souvisejí z důvodu jejich zaměření na rozvoj infrastruktury pro aktivní druhy dopravy a podpory změny chování ve prospěch méně energeticky náročných druhů dopravy. Opatření č. 9 se věnuje energetické účinnosti prostřednictvím rozvoje energeticky účinných řešení mobility (nové služby mobility). Opatření č. 4 se zaměřuje na využívání energeticky účinných a udržitelných prostředků v systémech veřejné dopravy (čisté autobusy). A opatření č. 2 usiluje o integrovaný přístup k plánování městské mobility. 

Cíl 8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Politiky a opatření v oblasti městské mobility rozhodně přispívají k udržitelnému a inkluzívnímu hospodářskému růstu tím, že zvyšují efektivitu a udržitelnost mobility a zvyšují tak dosažitelnost.

Opatření č. 8 a 9 se zaměřují na podporu nových služeb mobility a podporu inovačního prostředí pro tento nový přístup k mobilitě, jehož cílem je podpora hospodářského růstu v dopravě a také jeho přesah do jiných hospodářských odvětví. Opatření č. 2 se zaměřuje na to, aby plánování mobility mělo řádný technický rámec, a to podporou integrovaného přístupu SUMP a současné směrnice EU o mobilitě. 

Cíl 9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat inkluzivní a udržitelnou industrializaci a inovace

Infrastruktura je jedním z klíčových pilířů městské mobility a je řešena alespoň nepřímo ve všech navrhovaných opatřeních.

Opatření č. 5 významně přispívá k vytváření fungující a odolné infrastruktury pro aktivní druhy dopravy. Opatření č. 8 a 9 se zabývají inovacemi v oblasti městské mobility, které mají pozorovatelné dopady na účinnost systému mobility. Opatření č. 2 se zaměřuje na integrovaný přístup plánování městské mobility prostřednictvím konsolidace rámce SUMP. 

Cíl 10. Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi

Jak již bylo řečeno, městská mobilita hraje klíčovou úlohu při zajišťování vyšší dostupnosti a podporuje tak rozvoj, tj. snížení celkové nerovnosti.

Opatření č. 5 a 6 přispívají k rozvoji aktivních způsobů dopravy v městské mobilitě, čímž napomáhají snížit sociální nerovnost ve městech. Opatření č. 8 a 9 se zaměřují na využití technologií pro účinnější a inkluzivnější, a tedy spravedlivější systémy mobility. Opatření č. 2 se zabývá integračním (a tedy inkluzivním) plánováním městské mobility. 

Cíl 11. Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

Zkvalitnění městské mobility přirozeně směřuje k větší inkluzivnosti městských oblastí.

K tomuto cíli přispívají všechna opatření, zejména opatření č. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9, kde je mobilita podporující začlenění řešena prostřednictvím podpory aktivních druhů dopravy, využívání veřejné dopravy, využívání technologií a nových služeb a zohlednění integrovaného plánování mobility. Opatření č. 3 se konkrétně zaměřuje na řešení cíle 11.2: 

„Do roku 2030 poskytnout všem přístup k bezpečným, finančně dostupným, snadno přístupným a udržitelným dopravním systémům, zlepšit bezpečnost silničního provozu zejména rozšířením veřejné dopravy se zvláštním důrazem na potřeby lidí v těžké situaci jako ženy, děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby.“ 

Cíl 12. Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

Viz popis u Cíle 7. 

Cíl 13. Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů

Viz popis u Cíle 7. 

Cíl 14. Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro zajištění udržitelného rozvoje

Zaměření akčního plánu na městskou mobilitu snižuje přímé dopady v cílových hodnotách týkajících se Cíle 14. 

Cíl 15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, zamezit rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity

Zaměření akčního plánu na městskou mobilitu snižuje přímé dopady v cílových hodnotách týkajících se Cíle 15. 

Cíl 16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních

Všechna opatření akčního plánu se zaměřují na politiky a opatření, která podporují udržitelný rozvoj ve všech jeho proklamacích. Opatření č. 1 se zaměřuje na rozvoj systémů správy v oblasti městské mobility. 

Cíl 17. Oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj a posílit prostředky pro jeho uplatňování

Zaměření akčního plánu na městskou mobilitu snižuje přímé dopady na cílové hodnoty týkající se Cíle 17.