Ochrana klimatu

 

Změna klimatu je závažným environmentálním, ekonomickým a společenským problémem, který vyžaduje naši pozornost.
Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu klimatu bylo přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. V roce 1997 k ní byl přijat tzv. Kjótský protokol.
V prosinci 2015 byla v Paříži schválena nová smlouva o ochraně klimatu, tzv. Pařížská dohoda, kterou akceptovaly všechny smluvní strany. Hlavním cílem Pařížské dohody je udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Pařížská dohoda se kromě snižování emisí skleníkových plynů (tzv. mitigace) zaměřuje také na přizpůsobování se negativním dopadům změny klimatu (tzv. adaptace), financování klimatických opatření v rozvojových zemích, uplatňování moderních technologií a budování kapacit v rozvojových zemích. Česká republika jako členský stát Evropské unie je plně zapojena do společného evropského úsilí a přispívá k naplňování cílů snižování emisí skleníkových plynů stanovených do roku 2020 a 2030. 
 

V reakci na změnu klimatu je možné přijímat dva základní typy opatření:
1) mitigační opatření, což jsou přímá či nepřímá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů (např. efektivnější využití zdrojů energie, využití solární či větrné energie, zateplení budov, atd.), a 
2) adaptační opatření, což jsou opatření k přizpůsobení přírodního nebo antropogenního systému skutečné nebo předpokládané změně klimatu vč. jejích dopadů. Adaptace na dopady změny klimatu jsou nezbytné proto, že ani ty nejrychlejší a největší omezení produkce skleníkových plynů nemohou klimatickou změnu zastavit, pouze sníží její dynamiku.

Pro naplňování principů udržitelného rozvoje a pro uplatnění principů SUMP 2.0. je nezbytné věnovat pozornost průřezovým tématům. V tomto ohledu je potřeba upozornit také na propojení energetických úspor s dopravou a mobilitu. Více o dané problematice pojednává odkaz na Pakt starostů a primátorů a na propojení SECAP a SUMP 2.0.

 

Hlavní strategické dokumenty

Politika ochrany klimatu v České republice na období 2017 až 2030 s výhledem do roku 2050 definuje hlavní cíle a opatření v oblasti ochrany klimatu na národní úrovni tak, aby zajišťovala splnění cílů snižování emisí skleníkových plynů v návaznosti na povinnosti vyplývající z mezinárodních dohod (Rámcová úmluva OSN o změně klimatu a její Kjótský protokol, Pařížská dohoda a závazky vyplývající z legislativy Evropské unie). Tato strategie v oblasti ochrany klimatu do roku 2030, s výhledem do roku 2050, by tak měla přispět k dlouhodobému přechodu na udržitelné nízko-emisní hospodářství ČR. 
 
 

V říjnu 2015 byla vládou ČR schválená Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR na roky 2015-2020, s výhledem do roku 2030. Dokument představuje národní adaptační strategii ČR, která kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů změny klimatu obsahuje návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a částečnou ekonomickou analýzu, atd. 

 

 

Ochrana klimatu je ale záležitostí nás všech a bude vyžadovat spolupráci s partnery na místní úrovni. Proto v krajích, obcích i městech vznikají strategické dokumenty, které mohou být provázány s plány udržitelné městské mobility. Speciální strategie přizpůsobení se změnám klimatu jsou zpracovány například pro následující kraje a města:
 

 

Doplňujeme o aktuální informace z dané oblasti:

 

 


Zpráva z 2017:

  • Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Dne 22.3.2017 byla schválena vládou "Politika ochrany klimatu ČR". Realizace jednotlivých opatření a politik navržených Politikou v kombinaci s opatřeními navrhovanými ve Střednědobé strategii zlepšení kvality ovzduší v České republice (do roku 2020), Národním programem snižování emisí v ČR a Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR rovněž směřuje k podpoře městské mobility.
  • Co bychom měli vědět o Programech zlepšování kvality ovzduší? Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, pro řízení kvality ovzduší v ČR. Programy zlepšování kvality ovzduší se vydávají v případě, že je v zóně nebo aglomeraci (PNG, 58 kB) (definované v příloze č. 3 zákona č. 201/2012 Sb.) překročen.
  • Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a Směrnice Evropského parlamentu. Strategický dokument Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR je základní dokument MŽP k problematice kvality ovzduší. Dokument je základním podkladem pro nastavení OPŽP. Dokument stanovuje hlavní obecná východiska, principy a globální a specifické cíle v oblasti zlepšení kvality ovzduší.
  • Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Právní kancelář Frankbold připravila analýzu, jejímž cílem bylo poukázat na nejvýznamnější změny, které přinesou novely zákona EIA schválené v roce 2017. Základní informace o EIA a novelizaci zákona Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment, zkráceně EIA), představuje významnou součást povolovacích procesů u záměrů.
    Parlament schválil novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, která výrazně zjednoduší a zrychlí proces EIA (2017/09/07) „Výsledek hlasování je dobrou zprávou pro všechny české stavebníky. Naše novela jim přinese výraznou úlevu, například zásadně sníží počet záměrů, které budou povinně podléhat procesu EIA až o pár tisíc ročně, a to při zachování současné úrovně ochrany životního prostředí. Celý proces se také pro všechny posuzované záměry o měsíc a půl zkrátí.