DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Dopravu je potřebné plánovat systematicky. Hromadná, automobilová, pěší i cyklistická doprava musejí být provázané a vyvážené.


Moderní plánování bez rozvahy nefunguje. Musíme znát souvislosti a vědět, jak se nové dopravní stavby či nová opatření projeví jinde ve městě. Často se totiž stává, že automobilismu věnujeme více pozornosti než chodcům, cyklistům či veřejné hromadné dopravě. Výsledkem jsou problémy, se kterými se potýká i Zlín.

Ve státech EU je ale už několik let běžná snaha o koncepční řešení městské mobility a pozornost se obrací k udržitelným formám dopravy.

GENEREL DOPRAVY 

Generel dopravy patří mezi územně plánovací podklady. Analyzuje současnou situaci a navrhuje rozvoj dopravní infrastruktury. Řeší všechny složky dopravního systému a problematiku chápe zejména technickým pohledem. Generel je základem pro další strategické dopravní dokumenty města, které na něj v budoucnu navážou.

RÁMEC UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 

Strategický rámec udržitelné městské mobility (anglicky Sustainable Urban Mobility Framework – SUMF) je důležitý k vytvoření plnohodnotné dopravní strategie města. Schválený SUMF bude od roku 2018 podmínkou pro čerpání dotací z EU na dopravní projekty.

SUMF se zaměří na veřejnou hromadnou dopravu a výsledkem bude analýza, návrh vizí, cílů a definice konkrétních opatření. A to až do úrovně akčního plánu, tedy seznamu projektů s odhadem finanční náročnosti a časovým plánem realizace.

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY (PUMM) NEROVNÁ SE DOPRAVNÍ PLÁNOVÁNÍ

Jedná se o strategický dokument, kterému je věnována celá sekce. Kompletní informace najdete na tomto odkaze.

Zásadami jsou:
  • Integrace – klade důraz na všechny druhy dopravy a snaží se o jejich vyváženost a provázanost. Za tímto účelem vznikl webový portál www.zlin.dobramesta.cz, aby položil důraz právě na integraci.
  • Participace – zapojení obyvatel a firem do dopravního plánování.
  • Evaluace – průběžné vyhodnocování uskutečněných staveb a opatření.
Schéma přípravy a realizace plánu udržitelné městské mobility:

Podle dnešních předpokladů dopravních expertů by se dopravní plánování na úrovni SUMPů mělo stát po roce 2020 běžnou praxí středně velkých a velkých měst v České republice.


PŘÍKLADY Z MĚST (BEZ PŘÍKLADŮ PLÁNŮ UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY - TY JSOU ZDE)

  • Dopravní politika Prahy ovlivní rozvoj metropole na několik let. Hlavní město Praha schválilo novou koncepci dopravní politiky a nahrazuje původní zásady z roku 1996. Dokument Dopravní politika je výsledkem práce skupiny odborníků, kteří si dali za cíl naplnění společných vizí o mobilitě v Praze a jejím okolí. Společná vize mobility je postavena na pilířích, kterými byly Strategický plán hl. m. Prahy a dokument P+ Scénáře.