Evropské projekty


Co je to CITIES FOR MOBILITY?
Členové celosvětové sítě Města pro mobilitu hledají společné cesty směrem k mobilitě udržitelné – tedy mobilitě, která je dostupná každému, je šetrná k životnímu prostředí, ale je i ekonomicky výhodná. V tomto našem úsilí bychom rádi úzce spolupracovali s odborníky z ekonomických, výzkumných a vysokoškolských institucí, stejně jako s nevládními organizacemi.Co je Eltis?
Eltis usnadňuje výměnu informací, zkušeností a poznatků v oblasti udržitelné městské mobility, a to především mezi jednotlivci, kteří pracují v dopravním sektoru i dalších příbuzných oborech, jako jsou rozvoj měst a regionů nebo nejrůznější vědecké obory z oblasti zdraví, životního prostředí a energie. Eltis byl založen před více než deseti lety a v současnosti se jedná o hlavní evropskou platformu pro záležitosti městské mobility, kterou financuje Generální ředitelství EK pro mobilitu a dopravu.Co je to CIVITAS?
CIVITAS je sítí měst pro města, jejichž zájmem je čistší, kvalitnější doprava jak v Evropě, tak po celém světě. Od svého vzniku v roce 2002, kdy byla založena Evropskou komisí, tato iniciativa otestovala a realizovala jako součást demonstračních projektů více než 800 opatření a řešení v oblasti městské dopravy. Testování a realizace probíhá ve více než 80 městech, tzv. Living Labs, v různých koutech Evropy.Co je to PASTA?

Obyvatelé Evropy se dnes pohybují mnohem míň než dřív a není asi překvapením, že za to platíme velkou cenu jak zdravím, tak veřejnými financemi. Nicméně zařadit do každodenního programu doporučených dvacet minut fyzické aktivity není vždycky jednoduché. Jedním ze způsobů jak to změnit, je začlenit fyzickou aktivitu do našich každodenních povinností. A právě proto přichází projekt PASTA.
Cílem projektu je prostřednictvím podpory a propagace aktivní mobility ve městech (tedy pěší a cyklistické dopravy, včetně kombinace těchto dvou s hromadnou dopravou) propojit oblasti dopravy a zdraví. Projekt se snaží inovativním způsobem z fyzické aktivity udělat nedílnou součást našich každodenních životů. Odkaz na novinku...Co je to EPOMM?
EPOMM je evropská platforma pro řízení mobility, síť, kterou tvoří vlády evropských států, pro něž je řízení mobility důležitým tématem. Vládu reprezentuje ministerstvo, které je za oblast řízení mobility v daném státě odpovědné. EPOMM funguje jako mezinárodní nezisková organizace se sídlem v belgickém Leuvenu.Co je to ADVANCE?
Cílem ADVANCE jsou dokonalejší dopravní systémy v evropských městech. Podporuje města a obce na jejich cestě k udržitelné městské mobilitě. Pomáhá městům vytvářet kvalitní strategie a plány udržitelné městské mobility (SUMP).Co je to POLY-SUMP?

Cílem Poly-SUMP (Polycentrické plány udržitelné městské mobility) je vyvinout metodologii pro plánování udržitelné mobility v polycentrických regionech, tedy oblastech, pro které je charakteristický větší počet center. Služby a rozvoz zboží a s tím spojená potřeba zajištění dopravy, to vše je zde rozptýleno do jednotlivých měst a obcí.
Plánování mobility je v těchto oblastech složité, do procesu je zapojeno několik obcí, někdy dokonce ležících na území různých států, a dalších zainteresovaných stran. Poly-SUMP nabízí polycentrickým regionům metodologii, jak překonat překážky a vytvořit konstruktivní dialog mezi všemi aktéry, který pomůže vybudovat společnou vizi udržitelné mobility.Co je to CH4LLENGE?
Projekt CH4LLENGE podporoval nejrůznější odborníky v oblasti mobility v jejich úsilí vytvořit skutečně kvalitní plány udržitelné městské mobility a zdokonalit celý proces dopravního plánování na místní úrovni. Projekt se zaměřil na řešení čtyř nejnaléhavějších problémů, které se týkají právě oblasti plánování udržitelné městské mobility: participace, spolupráce, výběr opatření, monitoring a evaluace.Co je to ENDURANCE?
Průběžné cíle projektu - Vybudovat stálé národní sítě pro plánování udržitelné městské mobility (SUMP) ve všech státech EU a Norsku. Vytvořit stálou a integrovanou síť pro přenos auditů, vzdělávacích aktivit a politických strategií pro evropské plány udržitelné městské mobility (SUMP) . Zapojit 250 evropských měst do aktivní přípravy plánů udržitelné městské mobility a jejich realizace. Zvyšovat povědomí a informovanost o plánech udržitelné městské mobility a jejich přínosech mezi evropskými a národními institucemi.Co je to INNOTRANS?

Evropský projekt INNOTRANS mapuje dopravní schopnosti, možnosti a inovace regionů ve snaze navrhnout pokyny pro budoucí strategie a akční plány v oblasti investic. V konečném důsledku tak přispívá k rozvoji schopností regionů přirozeně neustále inovovat.
 
 


Co je to InnovaSUMP?
Projekt InnovaSUMP usnadňuje zavádění inovací v plánech udržitelné městské mobility směrem k nízkouhlíkovým dopravním řešením zahrnující změny dopravního chování, cenovou politiku a financování a plánování cestovního ruchu i udržitelné energetiky.
 
 


Co je to ICLEI?
ICLEI je jedinou sítí udržitelných měst, která působí celosvětově. Organizace usnadňuje působení orgánů místní správy v OSN, jejich vstup do procesů, jako jsou rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, nebo biodiverzita. ICLEI ve spolupráci s OSN, národními vládami a dalšími organizacemi vytváří základy pro ambicióznější a odpovědnější mezinárodní závazky, a současně hledá celosvětové uznání a podporu pro místní aktivity.Co je to eGUTS?

Mezi hlavní cíle projektu patří zajištění lepšího a koordinovaného uplatňování řešení e-mobility ve městech a regionech Dunajského regionu. Z toho budou těžit nejen zúčastněná města a příslušné regiony, ale celá programová oblast bude schopna lépe plánovat, koordinovat a používat nástroje a služby e-mobility v městských oblastech. Mezi další cíle projektu patří zlepšení informovanosti uživatelů dopravy v oblasti e-mobility díky vyvíjenému inteligentnímu nástroji eGUTS APP. V neposlední řadě projekt přispěje k zintenzivnění spolupráce, vzájemné výměně zkušeností a know-how mezi příslušnými aktéry na nadnárodní úrovni prostřednictvím expertního panelu i na úrovni národní (regionální) díky mítinkům regionálních strategických platforem. Odkaz na novinku...
Co je to RESOLVE?

Celkovým cílem projektu je snížit hladinu emisí uhlíku, které pocházejí z dopravy zajišťující maloobchodní zásobování v centrech měst a obcí, a  současně podpořit zaměstnanost a ekonomický růst místního maloobchodu. Prostřednictvím inovativních projektů se snažíme zvýšit kvalitu regionální politiky a správy tak, aby jednotlivé zainteresované strany byly schopny přijmout a realizovat společná řešení. Odkaz na novinku...
Co je to DEMO-EC?

Projekt je zaměřen na rozvíjení udržitelné městské dopravy, která je šetrná k životnímu prostředí a která významnou měrou přispívá ke snižování hladiny emisí CO2 využíváním alternativních řešení v oblasti individuální automobilové dopravy. Klíčovým aspektem projektu je také podpora využívání a prosazování udržitelných forem a způsobů dopravy: veřejná hromadná doprava, pěší, cyklistika a také implementace nových inovativních dopravních řešení. Hlavním přínosem projektu je provázání výstupů projektu s přípravou plánu městské udržitelné dopravy, který je mimo jiné nutnou podmínkou pro čerpání finančních prostředků na dopravní projekty z evropských fondů po roce 2018. Odkaz na novinku...
Co je to FLOW?
Cílem projektu FLOW je vytvořit rovnoprávný vztah mezi pěší a cyklistickou dopravu na jedné straně a motorovými dopravními prostředky na straně druhé. K tomu nám slouží metodika, která pomáhá hodnotit, jak efektivně jednotlivá opatření a aktivity z oblasti pěší a cyklistické dopravy řeší problém dopravního přetížení ve městech. Odkaz na novinku...
Co je to ECOMOBILITY SHIFT?
Města po celém světě realizují nejrůznější projekty v oblasti městské mobility s cílem zvýšit úroveň služeb nabízených veřejnosti. Takové projekty často souvisejí se zvyšováním úrovně veřejné dopravy, zajišťováním cyklistické infrastruktury nebo zlepšováním podmínek pro pěší dopravu. V mnoha případech se stává, že po dokončení projektu městu chybí přímá zpětná vazba k účinnosti projektu. Nedostatečná zpětná vazba nebo to, že projekt nesplní očekávání, je v některých případech označeno jako neúčinné řešení.Co je to QUEST?
Pro řadu měst je problémem nastavit a implementovat skutečně udržitelné politiky a opatření mobility. Metoda QUEST byla vytvořena, aby pomohla malým a středně velkým městům připravit a dále rozvíjet jejich politiky a akce udržitelné mobility s pomocí externího odborníka.


Co je to CYCLECITIES?Osm partnerů ze sedmi evropských regionů se spojilo do společné iniciativy za účelem podpory a rozvoje cyklistické dopravy v programech řízení městské mobility. Obecným cílem projektu CYCLECITIES je přenos zkušeností a výměna osvědčených postupů mezi evropskými městy. Dalším úkolem projektu je budování znalostního kapitálu, který pomůže integrovat cyklodopravu do programů řízení městské mobility, s cílem zlepšit celkové podmínky pro dopravu a prostředí v evropských městech.