10 PRINCIPŮ PRO UDRŽITELNOU DOPRAVU

Stávající situace v oblasti dopravy a mobility zvýraznila potřebu šíření informací, budování kapacit a posouzení stavu měst i nutnost vzájemně sladit politickou vůli a odborné znalosti a know-how. V reakci na výše zmíněné potřeby GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH) vypracoval projekt udržitelné městské dopravy SUTP (Sustainable Urban Transport Project), konkrétně na žádost Federálního ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.

Mimo jiné vydala i plakát, ve kterém popsala 10 principů pro udržitelnou dopravu ve městě. Zatím je k dispozici ke stežení ve slovenské verzi.
Anglická verze je ke stažení zde.

1. Plánujte města s hustší zástavbou, vyhovující lidskému měřítku

 • Podporujte projekty, které zajistí cenově dostupné bydlení v centru města
 • Upřednostněte lidské měřítko
 • Zaměřte se na integraci rozvoje města a dopravy
 • Menší městská zástavba
 • Budujte víceúčelové městské čtvrti
 • Tvořte náměstíčka
 • Zklidněte dopravu
 • Bydlení bez aut
 • Budujte dílčí městská centra


2. Města rozvíjejte s ohledem na přepravu

 • Budujte dílčí městská centra
 • V blízkosti hlavních dopravních uzlů budujte nákupní centra
 • Kancelářské prostory situujte blízko dopravních stanic
 • U dopravních stanic zajistěte parkovací místa pro kola


3. Optimalizujte silniční síť a její využití

 • Prosazujte dodržování pravidel silničního provozu
 • Poskytujte informace o dopravním provozu (aktuální příjezdy a odjezdy, dopravní zácpy, parkování)
 • V rezidenčních oblastech stanovte rychlostní limity 30 km/h a méně
 • Snažte se získat pozemky v okolí dopravní sítě
 • Posilujte dopravní propojenost uvnitř města a omezujte objížďky
 • Zaměřte se na zkvalitnění křižovatek, které jsou kritické pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu


4. Podporujte pěší a cyklistickou dopravu

 • Provádějte hodnocení vlivu dopravy v rámci nové výstavby
 • Realizujte komplexní koncepce cyklistické a pěší dopravy
 • Omezujte rozšiřování silničního prostoru pro automobily
 • Cyklistické dálnice
 • Vytvořte kompletní městskou cyklistickou síť
 • Odstraňte překážky pro chodce
 • Systémy veřejných jízdních kol
 • Stanovte vysoké konstrukční standardy kvality pro chodníky, cyklostezky a celé ulice ve městě
 • Pěší zóny
 • Zelená vlna pro cyklisty
 • Jmenujte poradce pro pěší a cyklistickou dopravu v rámci dopravní administrativy
 • Zlepšujte bezpečnost chodců a cyklistů na křižovatkách


5. Zdokonalujte možnosti pro přepravu osob ve městě

 • Na základě výkonnostních ukazatelů zajišťujte vysokou kvalitu služeb veřejné dopravy
 • Jednoduchý a spravedlivý systém jízdného
 • Vytvořte integrované jízdní řády a systémy jízdného všech provozovatelů veřejné dopravy
 • Uživatelsky příjemné taxi služby
 • Maximálně výkonné sítě veřejné dopravy, postavené na železniční síti a metrobusech (metropolitní autobusy – termín užívaný v Německu, ang. Bus Rapid Transit)
 • Pohodlné přestupy
 • Usnadněte integraci systému car sharing do celkového systému přepravy ve městě


6. Užívání motorových vozidel držte pod kontrolou

 • Městská logistická distribuční centra
 • Omezení pro cestování
 • Firemní politika parkování
 • Finanční odměny od zaměstnavatele za omezené používání aut
 • Poplatky podle ujeté vzdálenosti (systém pay-as-you-drive)
 • Jízdenky v návaznosti na zaměstnání
 • Motivační pobídky pro dojíždění na kole nebo veřejnou dopravou
 • Práce z domova a flexibilní pracovní doba
 • Méně hustou bytovou výstavbu umístěte do vzdálenosti vhodné pro cyklisty a zajistěte pro ně i spojnice


7. Zajistěte management parkovacích míst

 • Zaveďte parkovací poplatky
 • Omezujte dobu parkování
 • Prosazujte pravidla pro parkování aut
 • Regulace parkovacích míst, např. jejich maximální počet
 • Informace o parkování
 • Jasně vyznačená parkovací místa v ulicích
 • Vyvážený počet parkovacích míst


8. Podporujte a propagujte vozidla s ekologickým pohonem

 • Programy pro renovaci/likvidaci vozidel
 • Kontroly a údržba
 • Nízkoemisní zóny
 • Poplatky za neefektivní vozidla (odměny za efektivní vozidla)
 • Přiměřené zdanění pohonných hmot
 • Podporujte čistá paliva
 • Udržitelná nákupní politika v oblasti motorových vozidel


9. Komunikujte o řešeních s veřejností

 • Propagujte a podporujte regionální produkty (menší potřeba přepravy)
 • Propagujte a podporujte místní volnočasové aktivity
 • Ocenění pro firmy přátelské k cyklistům
 • Marketingové kampaně o cyklistické dopravě
 • Marketingová opatření za lepší veřejnou dopravu
 • Programy sdílených jízd autem
 • Zajistěte vývojářům aplikací pro chytré telefony přístup k datům
 • Uživatelsky příjemné webové stránky provozovatelů veřejné dopravy


10. Přistupujte k problémům komplexně

 • Vybudujte instituce odpovědné za udržitelnou městskou mobilitu
 • Integrace odborů pro plánování města a pro dopravní plánování
 • Aliance veřejné dopravy
 • Podpořte obyvatele města v budování nevládních organizací
 • Asociace zákazníků
 • Integrujte dopravu do akčních plánů pro klimatické změny
 • Vytvořte a integrujte komplexní plány udržitelné mobility a komunikujte o nich
 • Monitorujte realizaci i funkčnost opatření
 • Nastartujte proces hodnocení a diskuze mezi stakeholdery, zaměřený na realizovaná opatření


Efektivní dopravní systém je jedním z faktorů určujících konkurenceschopnost městských oblastí, protože zajišťuje dostupnost zaměstnání, vzdělání nebo zdravotní péče. V mnoha městech však lidé trpí zdravotními obtížemi, které způsobují výfukové plyny a nadměrný hluk. Také ztrácíme drahocenný čas v dopravních zácpách, což má důsledky i pro ekonomiku v podobě značných finančních ztrát. Městská doprava založená na automobilovém provozu spoléhá převážně na fosilní paliva, spotřebovává obrovské množství energie a patří mezi významné producenty emisí skleníkových plynů. Dopravní nehody si vybírají svou daň především ve skupinách zranitelných osob, jako jsou cyklisté a chodci. A v neposlední řadě, pro miliony osob, které patří mezi chudší obyvatele měst, je nemožné využívat efektivní dopravní služby – automobil si nemohou dovolit a musejí spoléhat na nedostatečné služby hromadné dopravy a na nekvalitní infrastrukturu pro chodce a cyklisty.

Náš přístup k městské mobilitě lze popsat několika málo slovy: Pohyb pro lidi, ne pro auta! Cílem je podpořit ty způsoby dopravy, které jsou environmentálně, společensky a ekonomicky udržitelné, tedy veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Proto podporujeme partnerské země a města v jejich snaze realizovat řádné strategie a politiky ve prospěch udržitelné městské mobility, a především konkrétní opatření jako systémy BRT/metrobusů, cyklistické sítě nebo řízení poptávky po dopravě. Jako doplnění místních projektů v partnerských zemích shromáždil Projekt udržitelné městské dopravy, který jménem Federálního ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pořádá GIZ, řešení a příklady dobré praxe z oblasti udržitelné městské dopravy v sérii publikací pod názvem „Udržitelná městská doprava“:

A Sourcebook for Policy-makers in Developing Cities’. The documents are available on www.sutp.org

This poster shows selected sustainable urban transport policies and measures which will make cities a better place to live in.

Contact: transport@giz.de


Ke stažení