52 zpráv k plánování městské mobility ( z roku 2019)

Strategie mobility je postavena na jednoduhém principu: Poslání – vize – strategické cíle – specifické cíle – opatření – akční plán. Neboli plán udržitelné městské mobility je strategickým plánem řešící dopravu a mobilitu, který má pomoci mu vytvořit město bez dopravních zácp, čisté, dostupné pro všechny. Pro plán udrži­telné městské mobility platí přesný postup a zákonitosti. V českých podmínkách je pro plány mobility zpracováno několik metodik a tématu se věnuje řada odborných publikací, ale i tak většina politiků i úředníků se zatím k plánu udržitelné městské mobility staví velmi rezervovaně. Proces učení, získávání zkušeností a poznatků je zatím určen jen pro „zasvěcené“, ostatní zaměstnanci na úřadě o daném plánu většinou neví a nerozumí mu. Tím pádem vznikají konflikty, které je třeba řešit, hledat konsenzus, nacházet kompromisy, zvažovat pro a proti.

Zahraniční příklady nám mají lépe pochopit základní principy strategického plánování mobility. Pro studující typy jsme připravili hned 33 příkladů:

5 příkladů z POLIS z časopisu Na konci visutého lana:

Dalších 28 příkladů: