Sdílená zóna

Novela Zákona č. 361/2000 Sb., včetně nového dopravního režimu „sdílená zóna“ úspěšně prošla legislativním procesem a je již i zveřejněna ve Sbírce zákonů jako Zákon č. 271/2023 Sb. (https://www.psp.cz/sqw/text/sbirka.sqw?o=9&T=366 nebo https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-271).

Od 1.1.2024, tedy od začátku účinnosti této novely, tedy české právní normy budou disponovat dopravním režimem, který umožní veřejná prostranství ve stylu Shared Space navrhovat.

Dle aktuálního stavu byla upravena webová stránka o sdílené zóně - www.sdilenazona.cz

Sdílená zóna představuje návrat k přirozenému vnímání ulice, návsi či náměstí jako multifunkčního veřejného prostranství.Sdílená zóna, Shared Space

Begegnungszone, Zone de rencontre, Woonerf

Sdílená zóna představuje moderní přístup k řešení uličních prostorů a dalších veřejných prostranství ve vybraných lokalitách, který kombinuje architektonicko-urbanistickou kvalitu prostoru s dopravním inženýrstvím a který přináší hezčí ulice a náměstí, výrazné zkvalitnění podmínek pro pěší a cyklisty, možnost doplnění zeleně a dalších prvků mobiliáře, příznivější podmínky pro lokální ekonomiku i zásadní zklidnění motorové dopravy a zvýšení bezpečnosti všech uživatelů prostoru.

Ulice, náměstí a další veřejná prostranství nejsou jen pouhou dopravní infrastrukturou. Jejich navrhovaní dle principů Shared Space je běžnou praxí v zemích západní Evropy, Severní Ameriky i Austrálie či Nového Zélandu běžnou praxí a pozitivní přínosy sdílených zón jsou ověřeny stovkami úspěšných realizací. V Česku realizaci sdílených zón donedávna neumožňovala zastaralá legislativa. S účinností od 1.1.2024 je možnost navrhovat sdílené zóny realitou i v Česku. Česká města a obce tak díky definici nového dopravního režimu “sdílená zóna” dostávají možnost tento přístup reálně používat a navrátit tak ulicím, náměstím a návsím jejich původní multifunkční charakter bez nutnosti vyloučení motorové dopravy.


Hlavní principy sdíleného prostoru:

  • Ulice ke svým uživatelům mluví prostřednictvím atmosféry, uspořádáním prostoru i historií, ne dopravním značením.
  • Jednoduchá pravidla pro vozidla: pomalá jízda a přednost zprava (nic víc).
  • Ve středu projektování sdíleného prostoru je člověk (ne vozidlo).
  • Vytvoření „šířky vidění“ a oční kontakt mezi uživateli.
  • Snížení rychlostního rozdílu mezi uživateli.
  • Všichni uživatelé mají stejná práva (rovnost).
  • Doprava v ulici je prostředek, nikoliv cíl.
  • Zjevná nejistota pomáhá podporovat skutečnou bezpečnost („produktivní chaos“).
  • Auto není problém, je součástí řešení.

Použití sdíleného prostoru se pro své vlastnosti hodí nejen na náměstích či obchodních třídách, ale i v rámci přednádražních prostorů či přestupních bodů veřejné dopravy, školních kampusů i běžných ulic v centrech měst apod.

Typové příklady pro realizaci zóny setkávání


Publikace

Přestože řešení veřejných prostranství formou sdíleného prostoru je v zahraničí standardní, v Česku se uplatňuje stále velmi málo. Odborná monografie Zóna setkávání – nástroj rozvoje veřejného prostoru tento přístup tvorby veřejných prostranství představuje české odborné i širší laické veřejnosti, představuje způsob zakotvení sdíleného prostoru / zón setkávání v právních a technických normách i příklady dobré praxe ve vybraných evropských zemích, a zároveň představuje zásady navrhování sdílených prostorů použitelné v českém prostředí.

kniha na e-shopu nakladatelství ČVUTWorkshop - Pojďme zavést zónu setkávání i v Česku! | CAMP (25.4.2023)

Co je to zóna setkávání / sdílený prostor? Jaké výhody přináší tento dopravně-urbanistický přístup k řešení ulic a dalších veřejných prostranství? A proč to v Česku zatím není možné a proč je potřeba to změnit?

Řešení ulic a veřejných prostranství s využitím principů shared space / shared street je standardním dopravně-urbanistickým přístupem uplatňovaným v Evropě i ve světě za účelem podpory udržitelné mobility, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti uživatelů prostranství a celkového zkvalitnění veřejného prostranství. Česko se v současné době o tuto možnost připravuje, neboť ze strany českých zákonů a technických norem nejsou vytvořeny podmínky pro jejich realizace. To však chceme změnit…

K tématu zóny setkávání / sdíleného prostoru vystoupili například:

PhDr. Michael Rataj, Ph.D.
poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Mgr. Michal Vozobule
poradce ministra dopravy ČR pro městskou a aktivní mobilituMgr. Ondřej Boháč
ředitel
IPR Praha

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Hájek, PH.D.

autoři koncepčního návrhu implementace zón setkávání / sdílených prostorů do českých právních a technických norem

Ing. arch. Kateřina Čechová
vedoucí odboru Kanceláře architekta města Tábor

Ing. Jindřich Nový
ředitel Kanceláře architekta města Zlín

Ing. arch. Anton Ostach, Ph.D.
architekt, Kancelář architektury města Karlovy Vary

Ing. Martin Havelka
specialista rozvoje dopravy, MHMP Odbor dopravy


Kontakt

Tato stránka vznikla za souhlasu Ing. Vojtěcha Novotného, Ph.D., ČVUT FD v Praze
Zdrojová data: http://www.vojtechnovotny.cz/