Plánování měst přizpůsobené automobilu zavedlo města do slepé uličky. Ukázalo se, že z měst, která se automobilové dopravě přizpůsobila, zmizel život.

Zdroj: Podpora pěší dopravy. Čítanka textů o zlepšování podmínek pro chodce. MŽP

Veřejný prostor z pohledu dopravní infrastruktury a mobility je řešen v Plánu udržitelné městské mobility a v navazujících plánovacích dokumentech

Plány udržitelné městské mobility umožňují (SUMP) reflektovat moderní trendy ve veřejném prostoru. Obce mají vhodné nástroje pro plánování dopravní infrastruktury a toto plánování mohou provázat s územním plánem. V SUMP se počítá s finální vizí veřejného prostoru, který je „tvořen pro lidi, ne pro auta“. Provázání obou plánů je tak „iterací k definitivnímu řešení“, které je nakonec zapracováno do územního plánu. Plán má být tvořen a naplňován s ohledem na základní potřeby obyvatel obcí, aby neomezoval potenciální využití nových technologických možností. Tento specifický cíl je možné rovněž vnímat jako spojující složku koncepčního a strategického přístupu. Cílem je rozvoj obcí a měst z pohledu dopravy směrem k udržitelnému rozvoji, čemuž odpovídá i pojetí předchozích specifických cílů. Je však nezbytné nezapomínat na to, jak důležité je si vše detailně popsat a rozplánovat. Nekoncepční věci mohou mít (byť s dobrým úmyslem) nedozírné důsledky.

V dnešní době je důležitým dokumentem výše zmiňovaný SUMP. Do určité míry může nahrazovat dokumenty, které byly městům dlouhou dobu dobře známé (Generely silniční dopravy/ cyklistické dopravy/ bezbariérovosti/ …, koncepce, studie atd.). Na druhou stranu může SUMP nastavit i vhodnou strukturu - ideu/vizi a cíl a další dokumenty na něj mohou navazovat a vhodným způsobem ho rozšiřovat. Město si musí určit, jakou roli může a bude hrát SUMP v kontextu specifik daného městského prostředí. Hlavní motivací, proč zpracovávat SUMP by měl být strategický a koncepční rozvoj města. V tomto případě je nezbytné zajistit městům dostatečně přehledný soubor metodických přístupů pro snadnější orientaci vedoucí ke strategickému rozvoji. Výstupem může být jak robustní dokument pokrývající všechny otázky dopravy a mobility vč. překryvu na další oblasti zájmu, tak méně obsáhlý dokument, který určuje základní ideu a myšlenky, na který je možné dále navázat. Území může být řešeno také jako součást spádové oblasti s ohledem na naplnění specifických potřeb obce. Klíčové je vnímání vztahu mezi SUMP a Územním plánem (dále ÚP). V ideálním případě by měla při vzniku SUMP probíhat aktualizace ÚP (či naopak při tvorbě ÚP by měl vznikat SUMP) a tyto dva strategické dokumenty by měly být řešeny vzájemně a současně. ÚP je zaměřen spíše na funkčnost území a urbanistický aspekt, SUMP naopak řeší pohled převážně dopravní a v některých ohledech je výrazně podrobnější. Dokumenty se proto musí maximálně doplňovat a navazovat na sebe.

Typová opatření:
  • Podpora konceptu „Města krátkých vzdáleností“ v rámci Plánu udržitelné městské mobility (Big Data jsou k dispozici ke kontinuálnímu doplňování a obnově infrastruktury - viz Data).
  • Zpracování Plánu udržitelné mobility pro území aglomerací/širšího území měst (včetně suburbia) zaměřené na snižování výkonů individuální automobilové dopravy v příslušném území ve vazbě na suburbánní/aglomerační oblasti měst a na snižování potřeb parkovacích míst s cílem vytvářet veřejný prostor pro různé účely veřejného života. Zakomponování opatření týkající se automatizované mobility jako nedílné součástí městského dopravního systému.
  • Plánování města a dopravy se zohledněním potřeb jednotlivých skupin obyvatelstva včetně seniorů, dětí, žen, pečujících osob a osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace již ve fázi územního a strategického plánování s cílem omezit nutnost dojíždění na větší vzdálenosti.

Je třeba pamatovat na to, že Plán udržitelné městské mobility (SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan) je strategický plán zabývající se dopravou a mobilitou, Nejedná se o generel dopravy. Zásadním krokem, který pomůže k úspěchu celého procesu  plánu udržitelné městské mobility, je najít nejvýznamnější zainteresované partnery a zajistit jejich angažovanost do procesu. Včasné zapojení politických subjektů a zainteresovaných institucí pomůže k tomu, aby se od začátku cítily být součástí procesu a podpořily jeho výstupy. Plány udržitelné městské mobility mohou být úspěšné jen tehdy, když zapojení partneři disponují čtyřmi funkčními dovednostmi:

  1. schopnost zajistit politickou podporu a projit tří politické úrovně do jednoho plánu (město - kraj - venkov);
  2. kompetence v oblasti dopravních sítí a služeb, aneb potřebujeme koordinátora mobility se silnými mezioborovým pracovním týmem;
  3. odborné znalosti nutné pro přípravu SUMP;
  4. schopnost získat podporu veřejnosti, případně rozumět potřebám a prioritám obyvatel obce.

Modelem proměny a promyšleného strategického plánu může být město Lipsko, které před 25 lety patřilo k východoněmeckému bloku a stálo tak na pomyslné startovací čáře společně s českými a slovenskými městy. Lipsko přitom dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života v Německu. Dnes o sobě může hrdě tvrdit, že je město s DOBROU ADRESOU. Příběh proměny tohoto města by měl být učebnicovým příkladem pro naše města.

Podívejte se, jak se v Lipsku inspirovalo město Pardubice v roce 2013. Může inspirovat i vás.