Po formálním přijetí plánu udržitelné městské mobility se poslední kvadrant cyklu SUMP zaměřuje na implementaci a monitorování opatření, jež schválený SUMP obsahuje.

Samostatná strategie elektromobility poskytuje příslušným zainteresovaným stranám specializovaný rámec pro diskusi a následnou dohodu o podrobném implementačním plánu, a také pro koordinaci procesu implementace. Veřejné zakázky jsou důležitým tématem pro elektrifikaci dopravy, protože pořízení elektrických vozidel a infrastruktury pro nabíjení elektřiny představuje pro místní orgány významnou investici. Týká se to několika veřejných vozových parků: např. veřejné dopravy, vozidel služeb města (např. pro svoz odpadu), vozidel pro sdílení automobilů, jakož i nabíjecí infrastruktury pro tato vozidla a veřejných stanic otevřených pro vozidla v soukromém vlastnictví.

Úspěch elektrifikace dopravy do značné míry závisí na míře užívání elektrických vozidel jak jednotlivci z řad veřejnosti, tak organizacemi a firmami. K dosažení významného podílu elektrifikace dopravy je nutné, aby místní orgány kromě poskytování řešení elektrické mobility, vozidel a infrastruktury také komunikovaly směrem k občanům a firmám. Komunikační kampaně zaměřené na stávající nabídku a na výhody spojené s používáním elektrických vozidel jak pro společnost, tak především pro jednotlivce a firmy (např. výhody apod.), pomáhají lépe rozvíjet elektromobilitu. Dobrým způsobem, jak zapojit občany a firmy a přesvědčit je, aby přijali elektromobilitu do svého každodenního života a jako součást aktivit, je také spolupráce s prvními uživateli.

Je třeba pravidelně monitorovat pokrok ve využívání řešení elektromobility a jeho dopady na environmentální cíle, a to prostřednictvím souboru dobře nastavených indikátorů. Pokud používání elektromobilů přináší očekávané výsledky, lze elektromobilitu dále rozvíjet a podporovat, aby došlo k naplnění, nebo dokonce překročení stanovených environmentálních cílů. Pokud však rozvoj elektromobilů nepřináší očekávané výsledky nebo je přináší jen částečně, musí být rámec plánu udržitelné městské mobility dostatečně flexibilní a umožňovat změny. Priority by se například mohly přesunout směrem k určitým kategoriím vozidel, která silně znečišťují ovzduší (tj. autobusy a nákladní vozidla), nebo ke geografickým oblastem, které jsou více zasaženy znečištěním ovzduší a/nebo hlukem.

A konečně, ačkoli využívání elektromobility může pomoci snížit emise z dopravy, s některými problémy, jako jsou dopravní zácpy nebo využívání veřejného prostoru, si neporadí. Je proto důležité sledovat dopad elektromobilů na celkový systém mobility, a v případě, že budou identifikovány nové požadavky na mobilitu, zavést alternativní řešení - buď v současném cyklu SUMP, nebo v příští generaci SUMP. 

Zásadní činností v implementační fázi plánování nabíjecí infrastruktury je nákup zboží: elektromobilů, nabíjecích zařízení a služeb. Informace o situaci na trhu a dialog s potenciálními dodavateli technologií před zahájením procesu jsou přínosné pro zadavatele i uchazeče. Proces zadávání veřejných zakázek by měl například zajistit dodání vysoce kvalitní nabíjecí infrastruktury s přijatelnými investičními náklady, uživatelskou přívětivost a bezpečnost, jakož i snadné propojení s koncovými systémy.

Kromě toho by příslušné orgány měly informovat a zapojit občany a zainteresované subjekty také během implementační a provozní fáze zavádění infrastruktury pro nabíjení. Měly by klást důraz na zajištění flexibility a pohodlí uživatelů pro dosažení ambicí v oblasti zavádění nabíjecí infrastruktury. Uživatelům by rovněž měly být poskytovány neutrální a nezávislé informace, jako např. statické a dynamické informace o dostupnosti dobíjecích stanic prostřednictvím aplikací, online platforem, značek a dalších. Kromě poskytování informací uživatelům tyto nástroje umožňují sledovat pokrok plánovaných opatření a přizpůsobovat a revidovat opatření. Statické informace mohou zahrnovat umístění, způsob a rychlost nabíjení (střídavý proud, stejnosměrný proud), typ zástrčky a název provozovatele. Dynamické informace se týkají aktuálního stavu nabíjecí infrastruktury (v reálném čase), například zda je právě k dispozici, či nikoli.

Kromě zavádění veřejně dostupné nabíjecí infrastruktury mají orgány veřejné správy také úlohu při podpoře zavádění soukromé nabíjecí infrastruktury, jako součást podpory transformace směrem k udržitelné mobilitě ve svých městech a regionech. Mohou například stanovit pravidla, která spoluvlastníkům bytového domu usnadní instalaci domácích nabíječek pro elektromobily ve společné garáži (např. nebudou vyžadovat souhlas všech spoluvlastníků s takovými pracemi).

Orgány veřejné správy mohou navíc podpořit vytvoření komplexní nabíjecí sítě tím, že vytvoří vhodný rámec, který majitelům domácích nabíječek umožní jejich sdílení se sousedy a náhodnými kolemjedoucími. To lze podpořit například vytvořením platformy, na níž mohou majitelé domácích nabíječek EV oznámit, kdy je jejich domácí nabíječka EV k dispozici ostatním. Jediným požadavkem je, aby byla domácí nabíječka snadno přístupná.

A konečně, elektromobilita - včetně nabíjecí infrastruktury - je stále oblastí mobility, která je ovlivněna nejistotou ohledně jejího dlouhodobého dopadu a rychlým vývojem technologií. Důležitými kroky ke zlepšení dopadu opatření v oblasti elektromobility v rámci plánu udržitelné městské mobility jsou tudíž analýza úspěchů a neúspěchů a sdílení výsledků a získaných zkušeností. Tyto kroky mj. pomáhají identifikovat nové výzvy a řešení pro další plánovací a realizační cyklus. Nabíjecí infrastruktura by však měla být plánována a realizována co nejflexibilnějším a nejpřizpůsobivějším způsobem, aby umožňovala rozšiřování nebo modernizaci, např. pokud jde o nabíjecí výkon nebo integraci nových služeb.