Společné prohlášení politických a vedoucích představitelů

Karlsruhe, 6. března 2018

 

My, političtí a vedoucí představitelé Partnerství pro městskou mobilitu, kteří jsme se dne 6. března 2018 sešli v Karlsruhe s cílem projednat potenciál Partnerství pro městskou mobilitu a tím spoluutvářet budoucí politiky mobility, bychom rádi učinili toto společné prohlášení.

Uznáváme, že Městská agenda pro EU, která byla oficiálně zřízena Amsterodamským paktem a schválena na neformálním zasedání ministrů EU odpovědných za městské záležitosti v květnu 2016, usiluje o podporu spolupráce mezi všemi úrovněmi správy s cílem dosáhnout udržitelné, sociálně inkluzivní, inovativní a hospodářsky silné Evropy;

Městská agenda pro EU se zaměřuje konkrétně na tři pilíře tvorby a provádění politik EU: zlepšování právní úpravy, lepší financování a lepší výměnu znalostí. Zavádí novou pracovní metodu, která spočívá v ustanovení dvanácti tematických partnerstvích, která se zaměřují na řadu prioritních témat; Partnerství pro městskou mobilitu mezi nimi;

Partnerství pro městskou mobilitu se zabývá podporou udržitelné a účinné mobility v městských oblastech s cílem podpořit lepší služby pro občany a vytvořit nové příležitosti na základě inovativních řešení;

Partnerství pokrývá střednědobou a dlouhodobou perspektivu městské mobility a zaměřuje se na čtyři klíčové oblasti:

  • správu a plánování
  • aktivní způsoby dopravy a využívání veřejného prostoru
  • veřejnou dopravu a přístupnost
  • nové služby v oblasti mobility a inovace,

 

MY

ZDŮRAZŇUJEME, že Městská agenda pro EU je jedním z nejdůležitějších a slibných nástrojů, které máme při podpoře urbánní dimenze v politikách na všech úrovních správy (na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni), zejména pokud jde o politiku soudržnosti po roce 2020.

ZDŮRAZŇUJEME, že přístup založený na partnerství spočívající v rovné účasti všech úrovní správy, který je obohacen odbornými znalostmi příslušných zúčastněných stran, demonstruje prokazatelnou přidanou hodnotu tím, že odráží a respektuje zájmy a potřeby různých aktérů, kteří se aktivně podílejí na rozvoji městské mobility v celé Evropě.

UZNÁVÁME, že mobilita na místní úrovni je klíčovým rozvojovým nástrojem v evropských městských oblastech, přičemž jsme v našem společném návrhu akčního plánu tuto problematiku dokázali uchopit výběrem nejdůležitějších témat pro zlepšení městské mobility.

STVRZUJEME cíle Partnerství pro městskou mobilitu a podporujeme jejich provádění, pokud jde o zlepšování právní úpravy, lepší financování a lepší výměnu znalostí.

VÍTÁME, že partnerství koordinované městem Karlsruhe a Českou republikou vypracovalo návrh akčního plánu, který je nyní přístupný pro konzultace a veřejnou zpětnou vazbu. Tento dokument je společným úsilím všech partnerů a byl vypracován v úzké výměně názorů s příslušnými zúčastněnými stranami z celé Evropy.

UZNÁVÁME, že dokončení akčního plánu a jeho provádění jsou důležitými milníky pro úspěch partnerství. To vyžaduje trvalý závazek a podporu ze strany všech partnerů včetně zúčastněných stran, jakož i povědomí a ducha sdílené odpovědnosti za naše partnerství.

DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME, aby byla dále rozpracována opatření stanovená v návrhu akčního plánu s cílem usnadnit jeho provádění.

VÍTÁME závazek partnerství k transparentnosti ve všech fázích projektu, a to prostřednictvím přizvání dalších měst, regionů, členských států a zúčastněných stran, aby přispěly k akčnímu plánu prostřednictvím různých informačních činností/ šíření dosahu.

VYZÝVÁME osoby s rozhodovací pravomocí na všech úrovních správy, aby pokročily v přípravě závěrů a doporučení partnerství při utváření, financování a provádění budoucích městských politik.

 MY, političtí a vedoucí představitelé, si přejeme úspěšné dosažení cílů partnerství s podporou všech příslušných zúčastněných stran v celé EU a očekáváme, že se znovu sejdeme, abychom s již platným akčním plánem pro partnerství zlepšili budoucnost městské mobility.