BRÉMSKÁ DEKLARACE

V Brémách se v dubnu 2016 sešli na 3. evropské konferenci o plánech udržitelné městské mobility starostové, političtí představitelé a dopravní odborníci z mnoha obcí a regionů evropských i mimoevropských míst a představili Brémskou deklaraci, tedy dokument, který zasazuje již zpracovanou metodiku plánování udržitelné mobility měst do reality evropských měst.Třetí ročník konference o plánování udržitelné městské mobility soustředil svůj zájem na město, které si jako hlavní cíle zvolilo efektivitu a soustřeďuje se na lidi. Brémská deklarace zdůrazňuje několik zásadních stavebních kamenů, jež se týkají jak obsahu, tak i správného postupu:


  1. Když mluvíme o efektivitě v dopravě, musíme se nejprve podívat na efektivní využití uličního prostoru. Ten je omezeným a vzácným zdrojem. Efektivní doprava zajišťuje přístupnost pro lidi i pro podnikatelské aktivity s minimem technické infrastruktury. Data o dopravních kongescích ukazují, že chůze a jízda na kole jsou z hlediska využívání prostoru velmi účinné. Města, v nichž se jezdí na kole, vykazují nízkou míru kongescí. Při plánování efektivního dopravního systému se už na začátku musíme seznámit s efektivnějšími způsoby využívání uličního prostoru.

  2. Dávejme přednost lidem před vozidly. Desetiletí vývoje orientovaného na automobily si pro auta vymohlo více veřejného prostoru, než jim náleží. Ulice, v nichž je život, dávají přednost chůzi a jízdě na kole a pohybu lidí před vozidly. Pro bezmotorovou dopravu – zejména chůzi – často chybějí data. Abychom ale mohli podporovat bezmotorové druhy dopravy, musíme pochopit, co lidi k jejich využívání vede.

  3. Reagujme na změny v dopravě, které vyvolává podnikatelská činnost. Města jsou pro rozvoj podnikání klíčová. Obchod a služby jsou hlavní činnosti měst - vyžadují přepravu osob, zboží a informací. Zvyšující se podíl obchodování po internetu vytváří nové nároky na dodavatelské služby. Je třeba kombinovat dobré logistické koncepce, multimodální dopravu a řadu starých i nových způsobů dopravy vozidly bez emisí (včetně doručovacích služeb využívajících kola) až po inovace, jako jsou 3-D tiskárny, které mají pomáhat vypořádat se se současnými i budoucími problémy nákladní dopravy.

  4. Plánujme současně město a jeho mobilitu. Územní plánování a urbanismus mají na mobilitu velký vliv. Plány udržitelné mobility měst nemohou napravit chyby územního plánování orientovaného na auta, ale mohou posloužit jako základ pro budoucí vývoj. Určitá hustota městské zástavby a orientace na potřeby udržitelných druhů dopravy jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj dopravy šetrné vůči životnímu prostředí. Budování obytných celků s nižším využíváním automobilů může hrát roli ve strategiích zajišťujících dostupné bydlení. Snižuje totiž náklady na parkovací infrastrukturu a eliminuje provozní náklady spojené s vlastnictvím automobilu. Musíme mobilitu lépe integrovat do územního plánování a urbanismu.

  5. Uvažujme nejprve o jednoduchých řešeních a používejme technologie vhodným způsobem. Technologie bychom měli používat jako nástroj k dosažení cílů, nikoli jako cíl sám o sobě. Chytrá města využívají technologie tak, aby sloužily potřebám občanů. Například auta na elektrický pohon mohou přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu, vůbec neřeší problémy s dopravními kongescemi a záborem veřejného prostoru. Musíme proto dát přednost podpoře využívání těch nejjednodušších, nejefektivnějších způsobů dopravy před prosazováním efektních, ale méně účinných způsobů dopravy. Někdy využívání „no-tech“ a „low-tech“ může být chytřejší než nějaké high-tech.

  6. Dávejme přednost sdílení před vlastnictvím. Prostor měst trpí množstvím soukromých automobilů – jak těch projíždějících, tak i zaparkovaných. Veřejná doprava je jednou z forem sdílené dopravy, ale díky novým technologiím existují dnes i další formy: například spolujízda, car-sharing a bike-sharing, tedy sdílení vozidel a jízdních kol. To všechno může přispět ke zlepšení efektivity dopravy, ušetřit uliční prostor a snižovat dopravní emise. Sdílení automobilů pomáhá snížit počet automobilů v našich městech. Potenciál na evropské úrovni je obrovský, ale nevyužitý: Z ulic evropských měst by mohlo zmizet 500 000 aut, přesto evropské strategie car-sharing neobsahují. Princip přednosti sdílení před vlastnictvím je třeba lépe začlenit do místních, národních a evropských strategií.

  7. Umožněme lidem podílet se na utváření jejich města. Hlavním cílem plánů udržitelné mobility (SUMPs) je vytvářet taková města, v nichž lidé chtějí žít, pracovat, vychovávat své děti i zestárnout. Abychom toho dosáhli, je nutné do plánovacích procesů zapojit co nejvíce skupin a jednotlivců a zahrnout i potřeby skupin, které budou málo zastoupeny. Díky novým on-line nástrojům a kreativním metodám může proces lépe zastupovat zájmy všech, být transparentnější a lépe propojit lidi s těmi, kdo mají rozhodovací pravomoci. Proces by měl probíhat věrohodně, nebudit falešná očekávání a stanovit realistické a dosažitelné cíle. Doprava je politicky citlivé téma, proto je potřeba cíle vysvětlovat a transparentním způsobem zapojit občany.

  8. Buďme připraveni na budoucnost. Mobilita ve městech musí stále reagovat na nové podněty. Probíhající digitalizace v sobě ale nese jak velké možnosti, tak i rizika. V současné době jsou vyvíjena autonomní vozidla, ale o potenciálních dopadech tohoto technického rozvoje na dopravní systémy ve městech mluví jen sdělovací prostředky a vedení měst a regionů o tématu ještě nezačala diskutovat. Pokud se ale politici včas nezapojí, mohl by tento vývoj zmařit cíle celé řady plánů rozvoje udržitelné dopravy. Používání scénářů při plánování podporuje vznik strategií, které budou schopny se vypořádat s novými směry rozvoje a nastaví rámec pro jejich uplatnění. Města se musí zapojit do diskusí o nových technologiích a tom, jak tyto technologie města v budoucnosti ovlivní.


Tato deklarace byla prezentována na 3. výroční evropské konferenci o plánování udržitelné městské mobility, která se konala 12. – 13. dubna 2016 v německých Brémách. Originální text Deklarace najdete zde http://eltis.org/sites/eltis/files/bremen_declaration_draft_2016-04-07.pdf.