GERMAN PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE MOBILITY (GPSM)

Partnerství pro udržitelnou mobility (GPSM) slouží jako průvodce v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky a vodítko pro řešení, která mají svůj původ v Německu. Jako platforma pro výměnu poznatků, zkušeností a odborných znalostí podporuje GPSM transformaci směrem k udržitelnosti v rozvojových a rozvíjejících se zemích. Slouží jako síť informací z akademické a podnikatelské sféry, z občanské společnosti i různých asociací.

GPSM podporuje komplexní realizaci opatření z oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci široké spektrum možných koncepcí, opatření a technologických řešení pro dopravní sektor.

GPSM je spolehlivá a inspirativní síť, která nabízí přístup jak k odborným znalostem, tak k formátům networkingu. GPSM tvoří více než 100 renomovaných subjektů v Německu.

GPSM je součástí německé snahy stát se průkopníkem evropské integrace a progresivní klimatologické politiky a v návaznosti na proces Rio+20 být lídrem dalších mezinárodních fór o udržitelném rozvoji.

Hlavními principy našeho partnerství a naší práce jsou integrita a respekt. Přenositelnost koncepcí a myšlenek je závislá na respektování místní a regionální diverzity, zkušenosti a schopností, stejně jako je nutné uznat místní a regionální limity a omezení.


Pařížský proces o mobilitě a klimatu (PPMC)

GPSM je členem PPMC, což je otevřená inkluzivní platforma, která podporuje účinná opatření v dopravě i v oblasti změny klimatu. Účelem PPMC je posílit hlas komunity kolem udržitelné dopravy v procesu UNFCCC, a to zejména s ohledem na nadcházející Konferenci stran (COP21) v prosinci 2015 v Paříži. Podle očekávání by výsledkem COP21 měla být nová dohoda o změnách klimatu, která bude v následujících letech formovat politiku klimatu na regionální, národní i celosvětové úrovni. Pokud se dopravnímu sektoru podaří dát dohromady jednotlivé aktéry a zainteresované strany, bude jeho hlas silnější a umožní jedním hlasem sdělit tu důležitou skutečnost, že udržitelná mobilita může přispět ke zmírnění klimatických změn i k naší adaptaci na ně.

Rostoucí problémy – komplexní řešení

V našem rychle se měnícím světě je mobilita klíčem k udržitelnému rozvoji. Rostoucí ekonomické, ekologické a společenské nároky obyvatel celého světa, měnící se vzorce spotřeby a produkce i omezené přírodní zdroje jsou hnací silou inovací v dopravním sektoru. Na dopravní služby a infrastrukturu už se nedíváme jen jako na prostředek, jak přemístit osoby nebo zboží z bodu A do bodu B – mobilitu a logistiku stále intenzivněji vnímáme jako nejdůležitější zprostředkovatele změny.

Široké spektrum obtížně řešitelných problémů současnosti, jako jsou emise, hluk, smrtelné dopravní nehody, vyčerpané přírodní zdroje nebo špatná dostupnost veřejných zařízení, velmi úzce souvisí se současnými dopravními režimy. Těmito negativními dopady jsou častěji zasaženy rozvojové země a rozvíjející se ekonomiky. V mnoha rozvojových zemích brzdí vysoké náklady na dopravu a špatná dostupnost hospodářský rozvoj i rozvoj obchodu; zdravotní problémy související se znečištěným ovzduším jsou na vzestupu. Přibližně 1,3 milionu lidí ročně umírá v důsledku dopravní nehody – velká většina právě v rozvojových zemích.

Německo je světovým lídrem, pokud jde o řešení vhodná pro udržitelnou, inovativní a účinnou mobilitu. GPSM shromažďuje zkušenosti i znalosti odborníků z Německa a významně tak přispívá nejen k mezinárodnímu dialogu na téma inteligentní dopravy, ale k udržitelnému rozvoji po celém světě.

Udržitelná mobilita – Made in Germany

„Udržitelná mobilita – Made in Germany“ představuje udržitelná, prověřená, zdrojově efektivní, inovativní, spolehlivá a flexibilní řešení pro všechny oblasti mobility a logistiky.

Německo má za sebou dlouhou historii úspěšných proměn v dopravním sektoru, včetně

  • znovuobjevení chůze a jízdy na kole jako bezpečných a životaschopných způsobů dopravy
  • setrvalé zdokonalování služeb veřejné dopravy
  • rozvoj metod plánování a progresivních předpisů a pravidel
  • vývoj účinných pohonných systémů
  • integrace jednotlivých způsobů dopravy včetně multimodality v logistice
  • zavedení komplexních režimů financování

Při koncipování těchto proměn se odborníkům z vědeckých kruhů, zástupcům firem a asociací i široké veřejnosti podařilo shromáždit neocenitelné zkušenosti a dovednosti.