Adaptace na klimatickou změnu ve městech severských zemí

Vzhledem ke zrychlujícím se změnám klimatu se adaptace na ně stává stále důležitějším tématem pro velká světová města, která se neustále rozrůstají a přispívají velkou měrou ke světovým emisím.

S dopravou spojený veřejný prostor ve městech velmi často není ani udržitelný, ani efektivní; severská a pobaltská města jsou průkopníky světových řešení pro přeměnu veřejného prostoru, která - kromě toho, že pomáhají snižovat emise z dopravy, zlepšují kvalitu ovzduší a vytvářejí inkluzivnější prostranství – mají i řadu zřejmých výhod z hlediska adaptace na klima.

Tento katalog uvádí 12 inspirativních příkladů z měst v celém regionu, která podnikla konkrétní kroky - malé i větší - v rámci procesu transformace měst; tyto kroky by mohly nakonec vést k větším změnám v plánování, navrhování a využívání veřejného prostoru různými zainteresovanými stranami, a zároveň k adaptaci na měnící se klima.

  Udržitelná řešení pro řízení rychlé urbanizace

  Dva případy z města Nacka, rozrůstající se obce v okrese Stockholm, ukazují, jak může město integrovat udržitelná řešení pro zvládání rychlé urbanizace a měnících se potřeb veřejného prostoru - například velké dopravní tepny a přírodní rekreační oblasti. Vybraná řešení pomáhají snižovat znečištění ovzduší, vody a hlučnost, zvyšují kvalitu života a přispívají k adaptaci na změnu klimatu, čímž připomínají důležitost uvažování v dlouhodobém horizontu při utváření měst budoucnosti.

  Malé změny k nastartování větších transformací

  Příklady z Helsinek, Rigy a Vilniusu ukazují, že nové uspořádání parkovacích prostor pro automobily může sloužit k vytvoření nových míst pro společenská setkávání, menších přístřešků pro biodiverzitu a venkovních teras pro společné občerstvení; městský prostor tak získává nový význam, a zároveň dochází ke snižování intenzity automobilové dopravy a podpoře aktivní mobility. Takovéto malé a pružné zásahy mohou pomoci místním politikům a úředníkům získat podporu veřejnosti pro další proměny veřejného prostoru ve městě.

  Zakotvení změny v zapojování občanů a prosazování hlasů mladých lidí

  Několik příkladů v tomto katalogu také poukazuje na výhody aktivního zapojení místní komunity. Ačkoliv se již obvykle daří do procesu transformace měst začlenit občanskou veřejnost, problémem stále zůstává to, nakolik jsou vyslyšeny a využity názory a perspektivy mladých lidí.

  V rámci řešení tohoto problému EIT Urban Mobility realizoval vlastní menší iniciativu pro zapojení mládeže s názvem "Proměň svou ulici!", s cílem přenést skutečné problémy do výuky; tato iniciativa se u pedagogů setkala s kladným ohlasem. Iniciativu lze snadno rozšířit do většího měřítka, a také dobře souzní s Vizí 2030 Severské rady ministrů, jejímž cílem je "posílit spolupráci s občanskou společností a plánovat a realizovat více projektů ve spolupráci s dětmi a mladými lidmi".

  11 politických doporučení pro místní vlády

  Nakonec EIT Urban Mobility svolal na 22. března 2023 městské úředníky, odborníky z praxe a zástupce mládeže na půldenní workshop, aby společně vytvořili doporučení, jak mohou městské samosprávy transformovat veřejný prostor způsobem, který umožní adaptaci na změnu klimatu, mobilitu bez fosilních paliv a zapojení mladších obyvatel města. Doporučení, počínaje vytvořením silného komunikačního příběhu a konče začleněním principů rewildingu a přírodních ekosystémů, budou užitečným nástrojem pro plánování rozvoje měst, které se potýká s komplexní výzvou, jak zajistit budoucnost svých měst.

  Posláním EIT Urban Mobility je urychlit změny směrem k udržitelnému modelu městské mobility a obyvatelnosti městského prostoru. Věříme, že tento katalog severských měst poslouží jako inspirace, osvěta a podnět k plodným diskusím o tom, jak mohou města v Evropě a na celém světě tuto zásadní proměnu uskutečnit.

  Celostní přístup podporující velké myšlení

  Případ z Kodaně ukazuje, jak naléhavá potřeba zlepšit management srážkových vod z přívalových dešťů vedla ke komplexní úpravě důležitého náměstí a ulice ve čtvrti Østerbro. Řešení nejen zajistilo řádnou infrastrukturu pro odvádění dešťové vody, ale také umožnilo přerozdělit prostor na silnici ve prospěch chodců a zeleně, čímž se snížila intenzita automobilové dopravy a výrazně se zvýšily možnosti místních obyvatel využívat čtvrť k setkávání a rekreaci. Jde o příklad, díky kterému si i další města mohou lépe představit, jak by jejich vlastní čtvrti mohly v budoucnu vypadat.