Klíčová sdělení

 • Spojte všechny relevantní zúčastněné strany z oblasti cestovního ruchu, mobility a politiky.
 • Ujasněte si výhody, které spolupráce přináší
 • Definujte konkrétní cíle a vizi a pokračujte v procesu

Spolupráce všech zúčastněných stran je důležitá pro úspěšnou realizaci koncepcí udržitelné mobility ve venkovských regionech, protože umožňuje realizovat takové nabídky, které přesně odpovídají místní poptávce v oblasti cestovního ruchu. Včasná komunikace a zapojení všech zúčastněných stran pomáhá předcházet konfliktům a umožňuje integrovaná komplexní řešení. Díky spolupráci všech zúčastněných stran lze realizovat komplexní orientaci na udržitelnost a překonat výzvy týkající se cestovního ruchu, životního prostředí a dopravy.

Ze všeho nejdříve má smysl sestavit seznam s potenciálními členy vaší Regionální sítě pro venkovskou mobilitu, druhým krokem by bylo pozvat je na společný seminář, kde by se vzájemně poznali a mohli diskutovat o relevantních tématech.

Do procesu přípravy harmonogramu by měly být zapojeny všechny zúčastněné strany, protože pro každou skupinu existují jiné události nebo období, kdy je obtížné se sejít, např. letní sezóna pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu. Důležité a motivující je informovat o přidané hodnotě od samého počátku, to se může podařit i díky osobnímu přístupu, např. informací o tom, že všechny zúčastněné strany se mohou od sebe navzájem učit a stanovit si společné cíle.

Významné zainteresované subjekty

Cestovní ruch - místní, regionální a národní organizace v oblasti cestovního ruchu a marketingu, sdružení cestovního ruchu, turistické kanceláře, podniky cestovního ruchu (ubytovací zařízení, zábavní parky, restaurace, ...), agentury cestovního ruchu.

Doprava - společnosti zabývající se mobilitou a dopravou, dopravní asociace, půjčovny kol, služby půjčování a sdílení kol, organizace pro sdílení automobilů, kluby pro mobilitu, společnosti zabývající se výrobou skútrů, trajektové společnosti, dodavatelé výletních lodí, taxislužby, autobusové společnosti.

Politika/ekonomie - obce, orgány regionální správy, manažeři pro ochranu klimatu, agentury pro rozvoj podnikání, obchodní sdružení.

Ostatní - správy chráněných území, ekologické organizace, sdružení pro volný čas a kulturu, místní akční skupiny (MAS), turistické kluby, iniciativy pro udržitelný rozvoj, sdružení pro osoby se zdravotním postižením

Spojte zainteresované strany a vytvořte povědomí

Je důležité, aby zainteresované strany z různých odvětví úzce spolupracovaly, zejména v oblasti cestovního ruchu a mobility. Spolupráce znamená neustálou výměnu názorů např. na workshopech nebo digitálních platformách na témata související s cestovním ruchem a mobilitou, poskytování zpětné vazby k nápadům a plánům a vzájemná pozvání na relevantní setkání. Na první pohled nemusí být snadné dát dohromady tak různorodou skupinu zainteresovaných subjektů. Pomáhá však ukázat, že spolupráce je pro obě odvětví přínosná, neboť plány a systémy mobility slouží rozvoji odvětví cestovního ruchu, zvyšují zážitky návštěvníků a umožňují čistší mobilitu.

Vytváření povědomí a porozumění o udržitelné mobilitě mezi zúčastněnými stranami může pomoci vidět výhody a lépe se s touto problematikou ztotožnit.

Faktory úspěchu spolupráce

Výhody spolupráce pro venkovské destinace

 • Zvýšení kvality života a kvality pobytu v destinaci díky sníženým emisím, hluku a spotřebě půdy a větší bezpečnosti.
 • Lepší dostupnost destinace díky alternativám udržitelné mobility
 • Statut udržitelného prázdninového regionu oslovuje nové cílové skupiny
 • Nová konkurenční výhoda pro lokalitu nebo region
 • Ekonomické přínosy a místní přidaná hodnota plynoucí z nedotčeného životního prostředí

Definujte společnou vizi a konkrétní cíle

Zajistěte, aby různé zainteresované strany spolupracovaly na vytvoření strategické vize pro destinaci. Společná přítomnost odvětví cestovního ruchu a mobility napomáhá strategickému ukotvení na místní a regionální úrovni a tvoří rámec pro koordinovaný rozvoj nabídky cestovního ruchu a mobility. Strategické plánování by mělo zahrnovat modernizaci druhů a infrastruktur udržitelné mobility.

Důležitý je přitom ohled na místní obyvatelstvo, neboť některé nabídky mobility mohou významně pomoci i nabídce mobility pro místní obyvatele. Proto je nezbytná včasná koordinace se všemi zainteresovanými stranami.

Definujte cílové skupiny a prověřte jejich vzorce mobility

Nabídky udržitelné mobility ve venkovských regionech se zaměřují na různé cílové skupiny. Pokud jde o turisty, lze zde rozlišovat mezi těmi, kdo zůstávají přes noc, a jednodenními návštěvníky, jejichž podíl se může lišit v závislosti na regionu. Tyto dvě skupiny mají různé potřeby v oblasti mobility, protože jejich cesty se liší především délkou. Zatímco někteří hosté jsou s regionem poměrně dobře obeznámeni, jiní nemusí znát ani jazyk, ani danou oblast.

Někteří hosté přijíždějí pouze na jeden den, jiní zůstávají v destinaci delší dobu (s větším počtem zavazadel). Mějte na paměti, že existují také pravidelní hosté, dlouhodobí turisté nebo lidé, kteří mají v destinaci druhé bydliště. Někteří z nich mohou znát region a nabídku mobility velmi dobře, ne však všichni. Dalšími důležitými rozlišovacími znaky jsou životní fáze, počet společně cestujících osob a jejich fyzická konstituce a kondice. A pak jsou tu volnočasové aktivity místních obyvatel a specifické potřeby mobility osob pracujících v cestovním ruchu, které často pracují o víkendech, svátcích nebo v hlavních sezónách.

Obecně platí, že turisté mají odlišné vzorce mobility při cestování do destinace a z ní a při pohybu v dané lokalitě. Ty se liší z hlediska míry mobility a počtu navštívených míst v rámci destinace. Ne každý vzorec mobility se vyskytuje v každém regionu, ale každý region má více než jeden vzorec, protože turisté přijíždějí a pohybují se různými způsoby. Pro daný region je proto vhodné identifikovat nejčastější vzorce mobility, aby bylo možné odvodit konkrétní opatření pro udržitelnější tvorbu nabídek mobility. Následující obrázky ilustrují dva příklady vzorce příjezdu a pohybu na místě.

Příklady vzorců mobility turistů ve venkovských regionech

Klasifikujte svůj region a analyzujte situaci

V rámci projektu SMARTA-NET byla vypracována klasifikace venkovského turistického prostředí podle topografie, krajiny, intenzity cestovního ruchu, dostupnosti a nabídky mobility na místě v obci nebo regionu.

Typologie nabízí obcím na venkově možnost klasifikovat svůj region. Je užitečná pro zúčastněné strany, které chtějí porovnat situaci v různých regionech nebo které si chtějí ověřit, zda by opatření mohla být použitelná i v jejich regionu.

Regiony pro venkovskou turistiku a jejich nabídka mobility

Příklad, jak lze výše uvedenou tabulku použít k popisu venkovských regionů:

 • Madeira je kopcovitý ostrov s vysokou intenzitou cestovního ruchu a středně dobrou dostupností turistických nabídek a ubytovacích zařízení bez použití automobilů,
 • zatímco Východní Tyrolsko je alpská oblast v rakouském vnitrozemí, má vysokou intenzitu cestovního ruchu a středně dobrou dostupnost turistických míst a ubytovacích zařízení bez automobilů.

Typologie poskytuje první dojem, nikoli však úplný obraz o situaci. Proto jsme vytvořili metodu samokontroly, která má venkovským místům pomoci získat znalosti a reálný přehled o charakteristikách a mobilitě turistů ve vlastním regionu.

Analýza situace v jejich oblasti jim umožní dosáhnout pokroku směrem k udržitelnější mobilitě v cestovním ruchu – protože je snazší vydat se správným směrem, když víte, odkud jdete. Zainteresované strany po dokončení sebehodnocení také zjistí, jaké oblasti činnosti v regionu existují, a mohly pak definovat opatření, která povedou k udržitelnější turistické mobilitě.

Pro příklady v této příručce jsou topografie a krajina převzaty z typologie, aby bylo možné si region lépe představit a zařadit. Příklady však lze realizovat i v jiných regionech.

Provádějte opatření a pokračujte v procesu

Provádějte opatření a pokračujte v procesu

Důležitá je také spolupráce se všemi příslušnými aktéry při vytváření nabídek mobility i marketingové strategie. Realizace nabídek musí být iniciována na místní úrovni a v ideálním případě je koordinována s obcemi. Následující přehled poskytuje představu o různých opatřeních pro zainteresované subjekty ve venkovských oblastech:

Shromažďování údajů o dopravě a cestovním ruchu

 • kombinujte a analyzujte
 • zpřístupněte je na jednom kontaktním místě nebo v komunikačním nástroji.

Zvyšujte kvalitu služeb veřejné dopravy ve venkovských oblastech

 • motivujte provozovatele veřejné dopravy, aby zlepšovali své služby
 • propagujte specifické potřeby trhu cestovního ruchu

Zapojení zainteresovaných stran v oblasti cestovního ruchu do nabídky řešení udržitelné mobility

 • organizujte školení pracovníků v cestovním ruchu
 • nabízejte především udržitelná řešení a reagujte na dotazy a potřeby

Kombinujte různé druhy dopravy

 • Upozorněte zúčastněné strany na to, že jednotlivé způsoby mobility lze kombinovat, aniž by si navzájem konkurovaly (např. slevy na ostatní druhy dopravy na příslušných kartách)
 • Propagujte kombinované možnosti, abyste mezi potenciálními zákazníky vytvořili odpovídající pobídku.
 • Usnadněte přestupování z jednoho druhu dopravy na druhý (odpovídající jízdní řády, parkoviště pro auta a kola, …)

Shromažďujte, využívejte a sdílejte data mezi subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu a mobility

 • Informace by mohly být shromažďovány podle toho, jak jsou relevantní pro získávání poznatků o chování turistů, a aby bylo možné nabízet řešení a služby šité na míru.
 • Na základě shromážděných údajů lze sledovat změny chování.

Odměna pro společnosti, které podporují udržitelná řešení mobility

 • Navrhněte a používejte systémy odměn, které lze využít jako propagační a prodejní nástroj pro firmy v cestovním ruchu
 • Pomáhejte subjektům působícím v oblasti mobility propagovat nabídky udržitelného cestovního ruchu

Informujte o cílech a pokroku

 • Aktivně zapojte své zaměstnance do procesu udržitelnosti od samého počátku.
 • Otevřeně a transparentně komunikujte o pokroku, neúspěších a o tom, jak se vypořádat s navzájem kolidujícími cíli
 • Nabídněte hostům možnost podělit se o jejich názor na vámi řízený proces udržitelné mobility (např. sociální média, průzkum, přímý kontakt).