Mobility as a Service – Mobilita jako služba (MaaS)

Mobilita jako služba (Mobility-as-a-Service, MaaS) představuje integraci různých forem dopravních služeb do jediné platformy, dostupné na vyžádání; ve městech může být cenným spojencem pro rozhodovací orgány a urbanisty, kteří usilují o dosažení určitých cílů v oblasti mobility. V multimodální a na uživatele orientované platformě MaaS se skrývá značný potenciál nabídky atraktivní a efektivní alternativy nebo doplňku k osobní automobilové sdopravě. S její pomocí lze podpořit přechod k udržitelným způsobům dopravy a efektivnějšímu využívání dopravních sítí. MaaS je proto považována za nástroj, jak snížit problémy s dopravní přetížeností měst i negativní dopady dopravy na životní prostředí, a současně obnovit a oživit veřejný prostor ve městech a přilehlých oblastech.

Je ovšem nutné, aby veřejná správa vzala na vědomí, že ačkoliv plánování procesu SUMP a realizace MaaS jde ruku v ruce, MaaS s sebou nese i politické, regulační a technické prvky, které přesahují proces SUMP a/nebo kompetence místních orgánů.

(European Platform on Sustanaible Urban Mobility Plan 2019): Mobility as a Service (MAAS) and Sustainble Urban Mobility Planning

Městská mobilita v současnosti prochází výraznými změnami. Rychlý příliv lidí do měst způsobuje několik problémů, např. nárůst objemu dopravy, což vede k větší přetíženosti, dopravním zácpám, zvýšenému množství emisí a znečištění. Na druhou stranu se objevují další a další nabídky v oblasti mobility, jako sdílená auta nebo jízdní kola či doprava na objednávku, v mnoha městech stále dostupnější. V poslední době jsme svědky zrychleného zavádění sdílené mikromobility ve městech, včetně koloběžek, elektrokol, elektrických skútrů a elektrických mopedů.

Služba MaaS se nepodílí na vytváření další dopravní kapacity, ale integruje stávající kapacitu těchto základních druhů dopravy.

„MaaS je integrování různých forem dopravních služeb do jediné služby mobility dostupné na objednávku. Pro uživatele nabízí MaaS přidanou hodnotu díky možnosti použít jedinou aplikaci pro zajištění přístupu k mobilitě, a to s jediným platebním kanálem namísto několika rezervačních a platebních operací."

Sdílená mobilita a koncept MaaS? Maas je o integrování a propojování více poskytovatelů služeb mobility do jediné služby; právě proto jednotlivé systémy sdílení nelze považovat za MaaS. Sdílená mobilita a služby na objednávku slouží jako řešení pro první/poslední kilometr, a také mohou doplňovat tradiční veřejnou dopravu v situacích, kdy samotná veřejná doprava plně nevyhovuje jedinečným potřebám uživatele.

  • Zatímco v současné době se na straně nabídky hovoří pouze o dopravcích, na scénu MaaS by mohly vstoupit i další společnosti a firmy, např. poskytovatelé podpůrných služeb pro mobilitu (jako jsou dodavatelé pohonných hmot, provozovatelé parkovacích zařízení, dálnic nebo nabíjecích zařízení pro mobilní telefony) nebo poskytovatelé služeb v oblasti zábavy (poskytovatelé wi-fi nebo herní či filmové platformy), kteří by mohli posílit uživatelský zážitek. 

  • Platební možnosti pro uživatele MaaS se mohou pohybovat od plateb za jednotlivé cesty až po částečné či plné předplatné. Pokud jde o možnosti plateb a pobídek, zde se očekává nástup dalších inovací.

  • Příležitosti. MaaS může zohlednit obecné preference uživatele týkající se aspektů cestování jako rychlost, pohodlí a cena, ale také specifické potřeby pro konkrétní cestu, například potřebu vzít s sebou velká zavazadla, kočárek nebo dostupnost. To je důležité zejména pro uživatele s dočasným nebo trvalým omezením hybnosti. Navíc platí, že díky zastoupení všech způsobů dopravy budou skutečné náklady na dopravu transparentnější, a jejich kombinací mohou uživatelé dosáhnout ve srovnání s vlastnictvím auta i značných úspor. 

  • Tyto funkce neusnadní dopravu jen místním, ale i turistům, kteří velmi často neznají a nechápou složitosti dopravního systému v daném místě (viz MaaS for tourists is being tested within the MaaS4EU project).

Z pohledu města může důraz na individuální volbu dopravy a odstranění překážek, které brání využití všech způsobů dopravy, představovat i určité riziko vzniku nežádoucího posunu ve volbě dopravy. Proto je nezbytné spolupracovat s orgány veřejné správy a zajistit, aby realizace MaaS byla přínosem pro stanovené politické a strategické cíle. Pokud by došlo k nahrazení cest vykonaných pěšky nebo na kole cestami hromadnou dopravou, nebo k přesunu z prostředků hromadné dopravy do sdílených aut nebo vozů taxi, tedy k dopravě založené na osobních autech, jde pro posun z pohledu města obvykle nežádoucí.

Stejně nezbytné jsou dynamické informace o jízdních řádech, zpožděních, přerušeních a odchylkách. Tím nejnaléhavějším krokem, který je třeba učinit, pokud chceme, aby se MaaS objevila na trhu, je zajistit přístup k datům/informacím v digitálním, strojově čitelném a otevřeném formátu. Data musí samozřejmě být spolehlivá a bezpečně sdílená.

V regionech, kde je míra využívání těchto druhů dopravy již významně vysoká, je pravděpodobnější, že je obyvatelé přijmou i v rámci systému MaaS. A naopak tam, kde dominují osobní auta, bude MaaS pronikat mnohem obtížněji. Je to spíš mladá generace, kdo snadněji přijímá jak technologie, tak způsoby dopravy, které jsou nevyhnutelnou součástí úspěšné nabídky konceptu MaaS; nové technologie a sdílená ekonomika patří k jejich životu. Je zřejmé, že některé skupiny obyvatel budou víc inklinovat k přijetí MaaS než jiné, a to je třeba při vývoji konceptu zohlednit. Naopak, pokud se tradiční veřejná doprava nezvládne zaměřit na budoucnost a vývoj, může být tento model vnímán jako méně orientovaný na zákazníka s méně inovativními službami, což může významně snížit atraktivitu jeho služeb (UITP Report Mobility as a Service, April 2019). 

Doprava reagující na poptávku spolu se sdílenou mobilitou hrají velmi důležitou roli, protože mohou zajistit spojení mezi místy, která nejsou obsluhována veřejnou dopravou, a také nabídnout řešení pro první/poslední kilometr. Nemá smysl mít extrémně hustou dopravní síť v centru města, pokud zůstanou neobslouženy příměstské rezidenční oblasti.

Integrace jízdních řádů probíhá jako harmonizace jízdních řádů všech způsobů dopravy s cílem dosáhnout toho, aby jednotlivé multimodální služby na sebe navazovaly včas a bez větších časových prodlev. Pro uživatele je rovněž důležitá kvalita přestupů mezi jednotlivými službami, tedy faktory jako jak rychle se uživatel dostane pěšky od jedné služby k druhé, bezpečnost jednotlivých zařízení a přístupnost pro osoby s postižením.

Kdo bude operátorem/integrátorem MaaS? Tou klíčovou otázkou však je spíš to, kdo je schopen přitáhnout maximální počet zákazníků, a tím generovat maximální možné přínosy pro udržitelnou a cenově dostupnou mobilitu? Vzhledem k tomu, že veřejná doprava má v mnoha případech nejobsáhlejší databázi zákazníků, a současně je pilířem udržitelné městské mobility, je logické, aby se ujala vedení a řídila integraci dalších služeb mobility.