ZDRAVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MOŽNOST VOLBY DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

WHO - Světová zdravotnická organizace

Více zde

THE PEP - Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí 

Panevropský program pro dopravu, zdraví a životní prostředí (THE PEP – Transport, Health and Environment Pan-European Programme) vznikl v roce 2002 pod hlavičkou UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Program spojuje témata dopravy, zdraví a životního prostředí, jeho hlavním cílem je mimo jiné podporovat udržitelnou mobilitu, omezovat negativní dopady dopravy jako jsou emise nebo hluková zátěž či podporovat bezmotorovou dopravu. PEP sdružuje země Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky.  Vazba na cyklistickou dopravu:


Zprávy z šesté ministerské konference s názvem Životní prostředí a zdraví (13. - 15. 6. 2017; Ostrava)


 

MÍSTNÍ AGENDA 21

Dokument Agenda 21 byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiro v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Jeho implementace na lokální úrovni, pro niž se žil název místní Agenda 21 (dále jen MA21), zapadá do širšího proudu snahy o kvalitní veřejnou správu, která je zahrnuta pod pojem „good governance“ („řádná správa věcí veřejných“ či „dobré vládnutí“). MA21 vychází zejména z dokumentu Agenda 21, přijatého na Summitu v Riu 1992, resp. je jeho součástí jako kapitola 28 a z Charty měst směřujících k udržitelnému rozvoji (tzv. Aalborgská charta z r. 1994). Kvalitní správa věcí veřejných, musí být (z pohledu OSN i EU) otevřená, transparentní a odpovědná veřejnosti, efektivní, umožňující účast veřejnosti na rozhodování a plánování a založená na partnerské spolupráci s ostatními společenskými sektory a respektující odborný pohled na věc. A právě MA21 je procesem, jehož je udržitelný rozvoj základním cílem. V roce 2006 zařadilo Ministerstvo vnitra místní Agendu 21 mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě.

Nezbytnou součástí jakýchkoliv strategických plánů je i jejich hodnocení. Hodnocení kvality MA21 je souborem procesů nutných pro transparentní posuzování postupu municipalit v České republice při realizaci místní Agendy 21. Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj (dále také „PS MA21“) garantuje pravidelné posuzování kvality a stanovuje zásady, podle kterých probíhá pravidelné hodnocení kvality MA21 v ČR. Jedná se o detailní rozpracování Kritérií MA21 schválených Radou vlády pro udržitelný rozvoj. Procesy a výsledky hodnocení jsou sledovány za využití Databáze MA21, veřejně přístupné na Internetu.