Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 9 - Shrnutí: Dokončení analýzy problémů a příležitostí

20. 04. 2020

Máme za sebou prvních 8 lekcí, které měly za úkol představit základní principy plánů udržitelné městské mobility (SUMP 2.0.) a také první přípravnou fázi SUMP, zahrnující i analýzy.

Zatím existuje zažitá představa, že nejprve je třeba udělat analýzu, díky které je možné nastavit vize, cíle atd. a vše za vás udělá externí firma, neboť ona tomu přeci rozumí nejlépe. Jenže SUMP 2.0. přichází s jiným výkladem, i když proces je zachován. Jak je to možné?

Klíčoví aktéři automaticky přichází s určitou vizí, myšlenkou, která vychází jednak z jejich přestav, ale také ze stávajících organizačních struktur, strategických a územních plánů, atd., atd., A právě oni jsou konfrontováni s úvodní otázkou: budou se držet svých představ, aniž by refletovali principy SUMP 2.0. , nebo SUMP 2.0. budou brát jako výzvu ke změně?

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou.“ (James W. Frick).

Pokud někdo musí, nebo chce si vytvořit nový SUMP 2.0., pak je třeba si upřesnit, co od něj očekává. Zda jen mírnou úpravu stávající verze SUMP 1.0., nebo pomocníka k výrazným změnám, které popisuje shrnutí. Přínosy nové metodiky SUMP 2.0 se dají popsat různě, např: 

 • infografikou - schématem;
 • tabulkou;
 • nebo novinkami v sedmi bodech
 1. Jde o životní styl lidí ve městě a jeho prosperitu, ne o dopravu.
 2. Začíná se u člověka, jeho potřeb a možností prostoru, ne u dopravních prostředků.
 3. Radnice lidem naslouchá a tvoří s nimi, nikoliv jen ex post úředně informuje.
 4. Design a designové přemýšlení, nikoliv otrocké rýsování.
 5. Udržitelnost, ne plánování pro plán.
 6. Praktické a každodenní kroky, ne složka do šuplíku.
 7. Opravdové priority města se poznají v rozpočtu.

Bližší informace k novému přístupu popisuje kapitola Dovednosti.

A teprve až nyní, když si město upřesní, co vlastně chce a jak rozumí SUMP 2.0., pak až nastupují následující kroky a aktivity.

Krok 1 - Vytvoření pracovních struktur.

 • 1.1. Kdo na úřadě je zodpovědný za jednotlivé oblasti SUMP a  jaké finance jdou do uvedených oblastí? Cíl: provedení interního posouzení lidských a finančních zdrojů
 • 1.2. Které externí organizace mají vazbu na oblasti SUMP? Cíl: vytvoření ústředního mezirezortního týmu.
 • 1.3. Jak se na SUMP dívají místní politici? Do jaké míry strategie města pracuje s oblastmi SUMP  Cíl: zajištění politické a institucionální podpory.
 • 1.4. Jakým způsobem budou komunikovány oblasti SUMP Cíl: naplánování zapojení veřejnosti a zainteresovaných subjektů, včetně implementační fáze.

Krok 2 - Určení rámce plánování

 • 2.1. Posoudili jste všechny požadavky na plánování z pohledu SUMP? Cíl: proveďte posouzení a definujte geografický rozsah („funkční městský region“
 • 2.2. Našli jste všechny vazby na oblasti SUMP Cíl: propojte se všemi dalšími procesy plánování.
 • 2.3. Znáte časový bod 0 pro oblasti SUMP ?Cíl: dohodněte časový harmonogram a pracovní plán
 • 2.4. Které oblasti SUMP je město si schopno řešit samo, které si musí zadat? Cíl: zvažte možnosti externí pomoci.

Krok 3 - Vypracování analýz

 • 3.1. Identifikovali jste informační zdroje a spolupracujete s vlastníky dat"? Cíl: Kombinací dat dostupných ve vaší vlastní organizaci, z jiných organizací a v případě potřeby doplněných o sběr nových dat připravit soubor informací k městské mobilitě a dalším souvisejícím oblastem, který umožní provést analýzu současného stavu
 • 3.2. Provedli jste analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)? Cíl: Identifikovat klíčové problémy, na jejichž řešení bude váš SUMP zaměřen, a seřadit je podle priorit.

Co se týče získávání dat a analýzy problémů, tak naše plány udržitelné městské mobility jsou na tom asi velmi dobře. Až někdy je z nich cítit pocit, že čím delší text, čím více dat, čím více matematických výpočtů, tím lépe. Ale i přesto evropská metodika SUMP 2.0. učí, že něco našim analýzám chybí, jako by nebyl pochopen význam analýz.

Řešila vaše analýza i tyto okruhy otázek?

 • Zkontrolovali jste rozpočet města: kolik bylo investováno do jednotlivých způsobů dopravy, do opatření, která řeší různé aspekty udržitelnosti? Je to v souladu s prioritami města, nebo jsou zde jisté rozpory?
 • Analýzu připravila z 99,9% externí firma, nebo základní analýza byla připravena společně s veřejností a nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty s cílem najít hlavní problémy, které by měl váš SUMP pomoci řešit?
 • Jsou problémy seřazené podle priorit?

Závěrem - máme za sebou první milník.

V tomto bodě celého cyklu by město mělo mít dokončené veškeré přípravné kroky i analýzu současného stavu. Má dobrý přehled jak o stavu mobility ve městě, tak o rámci plánování, nastavilo si účinné pracovní struktury, přesně ví, co musí zohlednit, aby mohlo upřesnit si vizi svého SUMP, jeho cíle, úkoly a opatření. Základním milníkem procesu plánování udržitelné městské mobility je společně s nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty poznat a pochopit hlavní problémy a příležitosti ve vaší obci. Důležité je vedle zainteresovaných subjektů opět zapojit i místní politiky. Podpoří se tím míra přijetí SUMP a vytvoří se pevná základna pro nadcházející vývoj strategie. Souhrnné výsledky analýzy by město mělo sdílet a zajistit si podporu pro další spoluúčast v procesu plánování. Pro snadnější sdílení výsledků a rozdělení hlavních problémů a příležitostí je ideální shrnout klíčové poznatky analýzy do jakési „výchozí zprávy“.

Dalším krokem bude diskuse o vizi, která bude diskutována s občany. Není to diskuse o obecné, nicneříkající slovní vizi, ale těžká diskuse o prioritách města, která se následně promítne do navrhovaných cílů a opatření. Externí firma hraje v této fázi jen podružnou roli, neboť musí reflektovat představu města a obyvatel. Na začátku každý přichází se svou vizí a teď je potřeba se pokusit je sladit do jedné, silné vize.

Jak se to dělat nemá? Příkladem může být pokus firmy v Uherském Hradišti, která se snažila vnutit městu novou vizi a nové strategické cíle, aniž by reflektovala, že město již svou vizi  a strategické cíle dávno má. Analýza měla sloužit jen k získání chybějících dat a dále se mělo přistoupit jen k mírné úpravě stávající vize, či strategických cílů, nebo ještě lépe, zatáhnout veřejnost do celého procesu, aby pochopila, že se jedná o její vizi a její strategické cíle.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)