Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Slovenské zásady, postupy a příklady plánovaní udržitelné městské mobility

15. 02. 2021

Slovenská agentúra životného prostredia vydala publikaci Zásady, postupy a príklady plánovania udržateľnej mestskej mobility (dokument je ke stažení v příloze). Tyto zásady budou skvěle doplňovat českou aktualizovanou metodiku SUMP 2.0., která by měla být dokončena v nejbližších týdnech. Zatímco slovenská publikace je napsaná naučně-populární formou, tak česká metodika je psaná více odborným jazykem.

Anotace slovenské publikace:

Táto publikácia vznikla za účelom stručného ozrejmenia základných princípov plánovania udržateľnej mobility na Slovensku vo väzbe na dokumenty, ktoré boli k tejto problemati-ke spracované platformou ELTIS (European Platform on Sustainable Urban Mobility Plans) a odporúčané Európskou komisiou. Má tiež ambíciu odprezentovať niekoľko príkladov dobrej praxe implementovaných opatrení, tzv. quick wins, ktoré prispeli k rozvoju udržateľnej mobi-lity, a sú tak hodné nasledovania aj pre iné mestá.

Keď koncom roka 2013 vyšlo prvé vydanie Návodu na spracovanie a prípravu udržateľnej mestskej mobility (Guidelines for developing and implementing a sustainable urban mobility plan, SUMP) desiatky expertov z celej Európy prispeli k rozsiahlej debate o tom, ako špeci-fikovať túto novú koncepciu plánovania. Na medzinárodnej úrovni bolo prijaté nasledovné vymedzenie pojmu „plán udržateľnej mestskej mobility“.

Plán udržateľnej mestskej mobility je strategický dokument navrhnutý na uspokojenie potrieb ľudí a podnikov v oblasti mobility v mestách a ich okolitých oblastiach v záujme lepšej kvality života. Vychádza z existujúcich postupov plánovania a náležite zohľadňuje princípy integrácie, participácie a evalvácie.

Metodika sa osvedčila a zostáva naďalej platná, postupne však vznikala potreba jej aktualizácie. V októbri 2019 bola zverejnená druhá edícia európskej metodiky Návod na spraco-vanie plánov udržateľnej mobility, ktorej autorom je rovnako ako v prípade prvého vydania tím odborníkov pod vedením spoločnosti Rupprecht Consult z Kolína nad Rýnom. Stavia na skúsenostiach s implementáciou udržateľného mestského plánovania podľa prvého vydania, zohľadňuje nové technológie, ako aj nové postoje a prístupy obyvateľov k mobilite. Súčasťou aktualizovanej metodiky je aj príloha zameraná na skúsenosti miest, v ktorej sú uvedené konkrétne príklady pre každú z aktivít prípravy plánu.

Kompletný materiál spolu s prílohami je dostupný na: https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-online-guidelines


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Zásady

Skoliaci material_k PUMM.pdf (11.6 MB)