Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Město Písek prostřednictvím Svazku obcí regionu Píseckopřipraví tzv. Plán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ)

23. 04. 2019

Město Písek prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko sestaví do června 2020 tzv. Plán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ), strategické dokumenty, které definují organizaci dopravního systému, řešení veřejných prostranství a koncepci zeleně na několik dalších desetiletí.

PUM a PUZ nastaví strategii města Písek s cílem uspokojení potřeb mobility obyvatel a zajištění lepší kvality života ve městě.

PUM si klade za cíl zorganizovat dopravu ve městě tak, aby odpovídala potřebám obyvatel, byla bezpečnější, neobtěžovala hlukem a emisemi a nezatěžovala životní prostředí. PUZ zhodnotí stav zeleně, úroveň její údržby, možnosti ochrany a adaptace na probíhající klimatické změny. Následně navrhne konkrétní kroky k dosažení udržitelného stavu.

„Jsme rádi, že Svaz obcí získal finanční prostředky pro uvedené plány. Naší snahou už dříve bylo pořídit tyto koncepční dokumenty, které jsou časově a finančně velmi náročné, prostřednictvím externího financování,“ říká Jan Venclík z odboru investic a rozvoje. „Jedná se o dokumenty strategické povahy, kterými lze prokazovat i připravenost projektů v souladu s principy udržitelné mobility a udržitelné zeleně města. Pokud bychom je neměli, znevýhodňovalo by nás to například při podávání žádostí o dotace."

Problematika mobility a udržitelné zeleně se vzájemně prolínají. Pro zajištění komplexního přístupu jsou oba koncepční dokumenty zpracovávány současně a ve vzájemné koordinaci. Aby byla zajištěna maximální odbornost, zpracovávají Plán udržitelné mobility výzkumní pracovníci Centra dopravního výzkumu a Plán udržitelné zeleně krajinářští architekti projekční společnosti Atregia.

Občané budou zapojeni do dotazníkového šetření, budou mít možnost vyjádřit se k navrhovaným řešením v rámci veřejných prezentací a projednávání. O jednotlivých krocích budou informováni na internetových stránkách SMART Písek a Zpravodaje.

„V letních měsících se chystá měření pěší a cyklistické dopravy, sčítání parkovacích míst, oslovování občanů v dotazníkovém šetření a terénní průzkum zelených ploch města. Město Písek i zpracovatelé uvítají aktivní spolupráci a zapojení občanů nejen do průzkumů, ale i do návrhů vedoucích ke kvalitnějšímu a udržitelnějšímu životu,“ doplňuje Jan Venclík, který je v projektu manažerem pracovní skupiny za město Písek.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2)