Základní principy zůstanou vždy stejné


Plán městské mobility vzniká během 12 kroků, které tvoří celkem čtyři hlavní části - analýzu, vypracování strategie, přípravu opatření a implementaci/monitoring. Každé město je ale jiné, u každého mohou jednotlivé části trvat různou dobu.

  

Zdroj: Siegfried Rupprecht, Guidelines for Sustainable Urban Mobility Planning – The second edition, Groningen, 17. června 2019, překlad Partnerství pro městskou mobilitu

Zásady pro zpracování dopravní strategie města / plánu udržitelné městské mobility (SUMP)

 • Zachovejte angažovanost města při přípravě a realizaci PUMM. Plány, které připravují výhradně externisté, pravděpodobně nepřinesou ta nejlepší řešení problémů ve vašem městě.
 • Usilujte o co nejlepší přijetí opatření, které město musí udělat v oblasti dopravy – veškeré plánování provádějte inkluzivním a participativním způsobem. Takový postup rovněž zvyšuje důvěru mezi veřejnou správou a občany města.
 • Využijte proces přípravy PUMM k identifikaci nedostatečných kapacit ve vašem městě a k jejich řešení (vzdělání zaměstnanců, technická vybavenost).
 • Buďte kreativní: při přípravě strategie financování vašeho PUMM si představte různé scénáře, které mohou nastat.
 • Veškeré informace, webové portály a publikace jsou sice dobré, ale není nad osobní přístup a angažovanost.

Jsou zohledněny následující charakteristické procesy:

 • Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích plánovacího procesu
 • Závazek pro udržitelnost – vyváženost socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí
 • Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních orgánů včetně zahrnutí sousedních oblastí, integrace všech druhů a forem dopravy (osobní, nákladní, hromadná, motorová, bezmotorová, statická, veřejná, soukromá)
 • Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením konkrétních měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování
 • Přehled finančních nákladů a přínosů – rámcový odhad finančních nákladů a dosažených přínosů, využívání synergie při navrhování balíčků opatření pro zajištění stanovených cílů

Charakteristické procesy v bodech:

 • Participační přístup - zapojení veřejnosti
 • Kvalitní zdroj dat, dopravní průzkumy, analýzy
 • Scénáře budoucího vývoje, vize, základní měřitelné cíle
 • Principy územního a dopravního plánování
 • Plánování a následné budování dopravní infrastruktury (princip integrace)
 • Management parkování (není však založeno jen na nových parkovacích místech)
 • Veřejná doprava a intermodalita
 • Dopravní služby (městská logistika zásobování a nákladní doprava, dopravní telematické a informační systémy, car-pooling, car-sharing, bike-sharing)
 • Aktivní mobilita, včetně lidi s omezenou pohyblivostí (dříve cyklistická a chůze – vazba na Zdraví2020)
 • Kampaně pro změny dopravního chování, školní, firemní plány mobility, kampaně pro elektromobilitu, ekologicky šetrné dopravní prostředky a alternativní paliva
 • Monitoring a evaluace dopravních opatření a projektů, nastavení sady indikátorů pro oblast mobility

Důraz na implementaci

S vizemi většina lidí souhlasí, problémy ale nastávají ve chvíli, kdy mají být uplatněné v praxi. Jednotlivá opatření by proto měla tvořit logické celky, jakési "balíčky", ve kterých se jednotlivé akce navzájem podporují. Na co myslet především, je:

  • Design ulice - přednost má dostat podpora aktivní mobility ve veřejném a uličním prostoru před ostatními druhy dopravy.
  • Veřejná doprava - klíčová je spolupráce s kraji a okolními obcemi v rámci dostupnosti veřejnou dopravou. Ve městě by se měl snižovat parkovacích míst pro dojíždějící s tím, že jim je nabídnuta atraktivní alternativa pomocí veřejné dopravy. Město a region by měl být řešený jako jeden celek.
  • Moderní technologie – maximálně využít při plánování všech možností, které nabízí tato doba. Jedná se zejména o vazbu na veškerá řešení, která jsou souhrnně označován jako Smart řešení v rámci programu Smart Cities. Je třeba zaměřit se na to, co skutečně potřebuje člověk, který se v daném městě pohybuje, nikoli na to, co nabízí firmy. .
  • Společenské trendy. Rovněž je nutné počítat při plánování s tím, že postupně se mění dopravní návyky obyvatel.
  • Vazba na koncepce a plány energetické účinnosti. Je potřeba plánovat tak, aby se pamatovalo na energetická úsporná opatření, a to v návaznosti na zpravování tzv. SECAP plánů, které zatím u nás realizují jen města, která se přihlásila k tzv. Paktu starostů a primátorů.
  • Balíčky opatření. Dopravní stavby je třeba plánovat integrovaně tak, že při realizaci velkých státních a krajských dopravních staveb ruku v ruce musí jít omezující opatření ve městě, tzv. humanizace uličního prostoru na těch komunikacích, z kterých dojde k odklonu automobilové dopravy. Je třeba spolupracovat se státem, krajem, přilehlými obcemi, jejichž obyvatelé ovlivňují mobilitu ve městě.