Aktivita 1.2. Vytvořte ústřední mezirezortní tým

Odůvodnění

Příprava, vypracování a realizace SUMP je komplexní proces, který vyžaduje spolupráci napříč hranicemi obcí a mezi rezorty, a také koordinování spolupráce mezi příslušnými politikami a organizacemi (např. koordinace spolupráce s územním plánováním, s ochranou přírody, sociální inkluzí, genderovou rovností, ekonomickým rozvojem, bezpečností, zdravotní politikou, vzděláváním, informačními technologiemi). Pro úspěšné koordinování a řízení procesu je třeba jasně určit majitele projektu s dostatečnými kapacitami a zdroji a rozdělit kompetence mezi organizacemi.

Cíle

 • Vytvořte účinné pracovní struktury, které umožní v procesu plánování co nejlépe využít dostupné zdroje.
 • Vypracujte integrovaný SUMP, který místo aby řešil jednotlivé způsoby dopravy izolovaně, pracuje s jejich vzájemným propojením, a také zohledňuje interakce mezi městskými strukturami (využití půdy, hustota, funkce, socioekonomické vzorce, ekosystémy) a mobilitou.
 • Plánování mobility a dopravy jako sdílené oblasti politiky, ne jako konečné cíle samy o sobě.
 • Zajistěte, aby základní principy udržitelnosti byly zohledňovány v celém procesu plánování.

Úkoly

 • Jmenujte koordinátora projektu se zodpovědností, mandátem a zdroji; tato osoba usnadní průběh celého procesu a posune ho vpřed. V některých městech se osvědčilo jmenovat dva koordinátory, kteří mohou vzájemně sdílet své nápady a zastupovat se v nepřítomnosti (prázdniny, dovolená), což udrží proces v chodu v jakoukoliv dobu.
 • Jmenujte ředitele projektu, což by měla být zkušenější osoba, např. vedoucí oddělení/odboru, který zajistí nezbytnou podporu z vyšších míst, podpoří spolupráci, a v případě potřeby může obhájit proces SUMP na řídící úrovni.
 • Vytvořte ústřední tým jako vlastníka projektu, který bude pravidelně zapojován do celé přípravy SUMP.
 • Zajistěte, aby členové týmu společně měli všechny manažerské dovednosti, nutné pro vedení procesu SUMP. Jde o dovednosti projektového, finančního, odborného, politického a personálního managementu (viz také sekci Nástroje Aktivity 1.1).
  • koordinátor projektu obvykle disponuje velkou částí potřebných manažerských dovedností, některé manažerské úkoly však mohou převzít další členové týmu.
  • Důležité je propojení s politickou sférou během celého procesu. Proto je výhodné, když někteří z členů týmu mají kontakty na starostu a další politické představitele obce, ale i na klíčové hráče na odboru plánování. (Podrobnější informace o tom, jak zajistit politickou a institucionální angažovanost, viz Aktivita 1.3)
 • Zajistěte, aby tým sjednotil veškeré odborné dovednosti a politické zázemí způsobem, který mu umožní přijímat správná rozhodnutí v průběhu celého procesu. Nejdůležitější dovednosti se týkají dopravy a plánování rozvoje měst, neméně významné jsou ale i znalosti z oblasti ekonomiky nebo sociální či environmentální politiky. Taková šíře znalostí a dovedností povede ke skutečně integrovanému procesu plánování, jehož výstupy pronikají i do dalších rezortů. Pokud tedy PUMM připravuje jen jeden odbor, členy týmu by se měly stát i osoby z jiných relevantních odborů či oddělení.
 • Při výběru členů týmu zohledněte dovednosti nutné pro jednotlivé kroky procesu, ale udržte přiměřenou velikost týmu. Není nutné, aby veškeré dovednosti byly dostupné přímo v ústředním týmu, protože v jednotlivých krocích plánování lze přizvat další kolegy. Určité specifické dovednosti překračují kapacity většiny orgánů veřejné správy; v takovém případě je třeba na konkrétní odborný úkol zajistit externistu.
 • Výsledky sebehodnocení plánovací praxe diskutujte s týmem, nebo optimálně provádějte hodnocení jako tým společně, aby všichni pochopili, co znamená udržitelná městská mobilita (viz Aktivita 1.1). Důraz na vazby mezi jednotlivými způsoby dopravy i mezi městskými strukturami (hustota, funkce, socioekonomické vzorce, ekosystémy) a mobilitou. Nahlížejte na dopravu a mobilitu v širším kontextu různých potřeb naší společnosti – ekonomických, sociálních, environmentálních; doprava a mobilita musí sloužit.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Motivujte správní odbory, aby vyslali své vedoucí pracovníky jako členy ústředního týmu a prokázaly tak svou angažovanost a poukázaly na význam SUMP. Každý odbor může mít dva (nebo víc) členů v ústředním výboru, aby se vedoucí pracovníci mohli účastnit jen strategicky významných zasedání a práce pro ně byla zvládnutelná. Uvažujte také o vytvoření kontrolní skupiny, jejímiž členy by byly vedoucí osoby s rozhodovací pravomocí z vašeho a dalších oddělení. Kontrolní skupina bude podporovat důležitá rozhodování ústředního týmu po celou dobu přípravy SUMP.
 • Pro doplnění mezer v potřebných dovednostech spolupracujte s dalšími rezorty nebo angažujte externí partnery (konzultanty, vysoké školy).
 • Některé specifické úkoly mohou vyžadovat angažování osob, které pracují mimo oblast dopravy (např. marketing). Tento postup také přináší nový pohled, který by měl být nedílnou součástí procesu PUMM. Zvažte také možnost kombinovat pro účely financování zaměstnanců zdroje od různých zainteresovaných subjektů.

Časový harmonogram a koordinace

 • Od samého začátku a v průběhu celého procesu neustále upravujte pracovní struktury podle měnících se potřeb a podmínek.
 • Vždy zohledňujte požadavky a geografický rozsah vašeho SUMP.

Kontrolní seznam

✔ byl určen koordinátor plánovacího procesu.

✔ byl sestaven ústřední tým, který disponuje všemi potřebnými dovednostmi a jehož součástí jsou členové klíčových orgánů z celého regionu plánování.

✔ celý tým je obeznámen s problematikou (plánování) udržitelné městské mobility.

Hledáme český modelový příklad