Fáze 1 - přípravná fáze a analýzy


Prvním milníkem a startovací čárou celého procesu SUMP je explicitní rozhodnutí místních politiků připravit a realizovat SUMP2.0.  Z výčtu kontrolních otázek se v první fázi zaměřte na ty oblasti ( otázky,  které pomohou připravit podklady pro upřesnění aktualizovaného plánovacího procesu:

  • Krok 1. Jaké jsou vaše zdroje? Analyzujte všechny dostupné (lidské, institucionální i finanční) zdroje pro plánování a nastavte vhodnou pracovní a participační strukturu. V této fázi musí orgány zodpovědné v rozhodovacím procesu zajistit podporu pro přípravu SUMP ze strany klíčových institucí a tvůrců politik, kteří by se měli podílet na budování ústředního týmu pro plánování.
  • Krok 2. Jaký je váš kontext plánování? Identifikujte faktory, které budou mít vliv na proces plánování, např. stávající plány nebo právní požadavky. Analyzujte dopravní toky, abyste mohli definovat geografický rozsah plánu, a snažte se zajistit zájem a angažovanost úřadů a dalších aktérů v okolních obcích. Aktivity v tomto a následujícím kroku jsou úzce propojené a často jsou prováděny současně. V tomto bodě je hlavním úkolem rozhodovacích orgánů zajistit, aby funkční městský region sloužil jako oblast plánování pro daný SUMP 2.0. Obvykle jde o institucionálně a politicky komplikované rozhodnutí.
  • Krok 3. Jaké jsou vaše hlavní problémy a možnosti? Proveďte analýzu situace v mobilitě, a to z perspektivy všech způsobů dopravy i relevantních aspektů udržitelnosti. Využijte k tomu vhodné soubory aktuálních datových zdrojů. Posledním milníkem první fáze je kompletní analýza nejdůležitějších problémů a možností v oblasti mobility v celém funkčním městském regionu.

Výsledek první etapy:

V tomto bodě celého cyklu by město mělo mít dokončené veškeré přípravné kroky i analýzu současného stavu. Má dobrý přehled jak o stavu mobility ve městě, tak o rámci plánování, nastavilo si účinné pracovní struktury, přesně ví, co musí zohlednit, aby mohlo upřesnit si vizi svého SUMP, jeho cíle, úkoly a opatření. Základním milníkem procesu plánování udržitelné městské mobility je společně s nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty poznat a pochopit hlavní problémy a příležitosti ve vaší obci. Důležité je vedle zainteresovaných subjektů opět zapojit i místní politiky. Podpoří se tím míra přijetí SUMP a vytvoří se pevná základna pro nadcházející vývoj strategie. Souhrnné výsledky analýzy by město mělo sdílet a zajistit si podporu pro další spoluúčast v procesu plánování. Pro snadnější sdílení výsledků a rozdělení hlavních problémů a příležitostí je ideální shrnout klíčové poznatky analýzy do jakési „výchozí zprávy“.

Dalším krokem bude diskuse o vizi, která bude diskutována s občany. Není to diskuse o obecné, nicneříkající slovní vizi, ale těžká diskuse o prioritách města, která se následně promítne do navrhovaných cílů a opatření. Externí firma hraje v této fázi jen podružnou roli, neboť musí reflektovat představu města a obyvatel. Na začátku každý přichází se svou vizí a teď je potřeba se pokusit je sladit do jedné, silné vize.

Jak se to dělat nemá? Příkladem může být pokus firmy v Uherském Hradišti, která se snažila vnutit městu novou vizi a nové strategické cíle, aniž by reflektovala, že město již svou vizi  a strategické cíle dávno má. Analýza měla sloužit jen k získání chybějících dat a dále se mělo přistoupit jen k mírné úpravě stávající vize, či strategických cílů, nebo ještě lépe, zatáhnout veřejnost do celého procesu, aby pochopila, že se jedná o její vizi a její strategické cíle.


Informace, které se mohou hodit:
Výchozím bodem pro přípravu plánu udržitelné městské mobility by mělo být rozhodnutí zlepšit současný stav mobility v obci, a především silné přesvědčení o tom, že obec potřebuje změnu směrem k větší udržitelnosti. Přitom by hned od začátku mělo být jasně definováno, že doprava či mobilita v obci není tím konečným cílem – měla by přispívat k dosažení vyšších hodnot, např. posílit kvalitu života či životní pohodu obyvatel. Rozhodnutí pro přípravu SUMP vždy přináší závazek k jeho obecným cílům, kterými jsou:

  • Zvyšování dostupnosti, a to pro každého bez ohledu na příjem či společenský status;
  • Zvyšování kvality života a atraktivity městského prostředí;
  • Posílení bezpečnosti dopravy a veřejného zdraví;
  • Snižování hladiny nečistot v ovzduší a hlukového znečištění, emisí skleníkových plynů a spotřeby energie;
  • Ekonomická životaschopnost, sociální rovnost a environmentální kvalita.

Aby výsledný plán byl opravdu udržitelný a efektivní, to vyžaduje skutečné nasazení. Pokud na místní úrovni chybí politik, který by myšlenku plánu prosazoval, bude velmi obtížné přesvědčit další politiky k podpoře plánu. Vyžaduje to přesvědčivé argumenty, které prezentuje někdo respektovaný mezi politiky a úředníky. Spouštěčem celého procesu může být i nějaký projekt nebo samostatné opatření. Rozhodnutí o větším infrastrukturálním projektu (např. nová tramvajová trať) nebo větší inovaci na území města (např. zavedení nízkoemisní zóny) musí být propojeno se začleněním takového opatření do širšího rámce plánování rozvoje města.

SUMP může nabídnout integrovaný přístup pro velký projekt, s doplňkovými opatřeními, dlouhodobými cíli a participativním přístupem. SUMP nabízí komplexní participativní strategie především rozsáhlým inovativním projektům. Tyto strategie jsou nutné pro získání veřejné podpory. Velký infrastrukturní projekt může být impulsem pro zahájení komplexního plánování mobility ve funkčním městském regionu, s podporou širší strategie plánování.

Užitečnou metodou bývá ukázat městům, jakým problémům a výzvám budou čelit, pokud nedojde ke změně, zdůraznit přínosy plánu udržitelné městské mobility a prospěch, který z toho plyne pro voliče. Upozornit na naléhavost situace je možné simulováním negativních dopadů pokračujícího dosavadního vývoji (např. budoucí dopravní přetíženost a následné ekonomické ztráty, počty smrtelných dopravních nehod nebo předčasných úmrtí kvůli znečištěnému ovzduší); pomocí map, grafů a čísel lze tyto dopady prezentovat politickým činitelům. Digitální technologie dnes vyvolávají rapidní změny, proto je nutné rychle reagovat a připravit koherentní strategii pro udržitelnou mobilitu budoucnosti. Informace o přínosech je vždy vhodné propojit s nejvážnějšími problémy a výzvami, které vaše město musí řešit (kvalita ovzduší, motorová doprava, bezpečnost dopravy, dostupnost bydlení nebo ekonomický růst), a vysvětlit, jak k jejich řešení může SUMP přispět. Přesvědčivě mohou vyznít i úspěšné příklady měst, ve kterých plánování udržitelné městské mobility již funguje (viz kapitola 1.2).

Zajistit angažovanost ze strany politiků může být poměrně obtížné, protože veškeré přínosy SUMP se plně projeví až v delším časovém horizontu, než je jedno volební období. K politické podpoře přispěje poukázat na možnost realizace menších nízkonákladových opatření a aktivit, které jsou hodně viditelné a mohou v krátkém časovém horizontu zajistit podporu veřejnosti a nastartovat celý proces SUMP. Například dočasná proměna veřejného prostoru pomocí levných a snadno proveditelných úkonů pomůže lidem lépe si představit možné žádoucí změny (uzavírka ulice pro motorovou dopravu během letních měsíců, dočasný cyklopruh oddělený pomocí květníků, parklety na místě parkovacích míst pro auta; viz také placemaking box v Aktivitě 7.2).