Nová metodika Plánu udržitelné městské mobility,
tzv. SUMP 2.0.


Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Ministerstvo dopravy certifikovalo novou metodiku Plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0. V čem je stejná a v čem je jiná od první verze?

Nový přístup začíná nepatrnou maličkostí. V České republice se pro Plán Udržitelné Městské Mobility používá zkratka PUMM. Tato metodika se cíleně vrací ke zkratce SUMP odvozené od prvních písmem anglického názvu Sustainable Urban Mobility Plan. Kvůli překladu z anglického do českého jazyka se totiž ztratila pointa celého SUMP – zatímco v českém kontextu je na prvním místě slovo plán, tak v anglickém je slovo sustainable, tedy přídavné jméno udržitelná. To je na prvním místě při jakémkoliv plánování. Proto se nová metodika SUMP 2.0 chce vrátit ke kořenům a zdůrazňovat slovo „Sustainable“. Udržitelnost znamená prosperitu, nezavírá, ale otevírá možnosti a dává prostor pro volbu.

Metodika SUMP 2.0. se dá přirovnat k minci, která popisuje principy plánování udržitelné městské mobility ze dvou stran. Na jedné straně prezentuje „klasický“ cyklus dvanácti po sobě následujících kroků SUMP, kdy jednotlivé kroky mají být prováděny postupně jeden po druhém. Jelikož ale praxe ukazuje, že tento přístup částečně selhává, tak nová metodika SUMP 2.0. mění pořadí a první kapitolou představuje základní principy plánování udržitelné městské mobility.

Od začátku je nutné mít na paměti, že SUMP je třeba vnímat jako strategický, nikoliv jako technický dokument. Klíčovým rozměrem je politická zodpovědnost a odpovědnost výkonných orgánů.

Dále je potřeba věnovat daleko vetší pozornost komunikačnímu rozměru, který není možné jen zredukovat na komunikaci uvnitř týmu, na několik veřejných slyšení, na web, či na pár osvětových akcí, které stejně město už dělá. Komunikace musí být spojená s cílenou politikou města směřující ke snižování počtu aut ve městě. Součástí takové politiky je vytváření ideálních podmínek pro pěší a cyklisty a motivování svých občanů, aby více jezdili na kole nebo chodili pěšky, případně používali MHD.

Rozdíl se dá vyjádřit i následovně. Metodika SUMP 1.0. dává důraz na zpracování samotného dokumentu, metodika SUMP 2.0. na implementační fázi.

Nová certifikovaná metodika MD prezentuje základní výsledek projektu MOBILMAN – Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility (TL02000400), který byl podpořen Technologickou agenturou České republiky. Metodiku zpracovalo konsorcium čtyř partnerů: FD ČVUT v Praze, VŠE v Praze, DFJP, Univerzita Pardubice a spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.


Inspirací pro revidovanou českou metodiku se stala druhá edice evropské metodiky SUMP 2.0., zveřejněná v říjnu 2019 (Rupprecht et. Al. 2019). Sama ovšem zdůrazňuje, že proces SUMP 2.0. není jen cyklem dvanácti po sobě následujících kroků prováděných postupně jeden po druhém. Metodika není souborem receptů, ukazuje metodu a přístup. Hlavní výzvou při realizaci SUMP je přizpůsobit koncept místním podmínkám, a přitom zachovat ambicióznost plánu a vyhnout se nevhodným kompromisům. Struktura měst a z ní plynoucí životní styl bude mít značný vliv na stav klimatu, energetické efektivnosti, životního prostředí a v konečném důsledku i zdraví nás všech. SUMP 2.0 proto mění pohled na dopravně-inženýrské plánování. Pohled, který do středu pozornosti staví člověka a jeho potřeby na daném území. Ty je možné zjistit především správnou komunikací a současně je nutné na jejich základě i predikovat potřeby v budoucnu, což pomáhá stanovit správné cíle nejen pro SUMP.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.

Nová metodika SUMP 2.0 je úzce propojena s Koncepcí městské a aktivní mobility pro období 2021–2030 (dále jen Koncepce), která byla schválena vládou ČR dne 11. ledna 2021. SUMP 2.0 řeší problematiku plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské mobility ze strany Evropské komise. Vychází ze zkušeností s první generací plánů udržitelné městské mobility, které již města v předcházejících letech zpracovala.

Nová metodika SUMP 2.0 vychází rovněž z podkladů Městské agendy pro EU[1], kterou ustanovil Amsterodamský pakt z května roku 2016[2]. Jedná se o novou pracovní metodu tematických partnerství, která se snaží optimalizovat využití růstového potenciálu měst a řešit sociální problémy. Toho chce dosáhnout zlepšením spolupráce mezi městy, regiony, členskými státy, Evropskou komisí a dalšími zainteresovanými stranami. Na základě dvanácti prioritních témat uvedených v Městské agendě pro EU bylo zřízeno dvanáct tematických partnerství, mezi něž patří i Partnerství pro městskou mobilitu (angl. Partnership for Urban Mobility, „PUM“). Partnerství pro městskou mobilitu se snaží podpořit společné úsilí o udržitelnější a účinnější městskou mobilitu, na níž se zaměřuje ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, identifikovalo Partnerství čtyři následující témata: správa a plánování, veřejná doprava a dostupnost, aktivní druhy dopravy a veřejný prostor, nové služby mobility a inovace. Strany Partnerství určily k realizaci devět opatření, jejichž finální výstupy jsou k dispozici od září 2020[3].

Cílem nové metodiky je pomoci vytvořit použitelný nástroj, se kterým se město dovede ztotožnit. V Česku je přes 6 000 obcí od nejmenších až po česká velkoměsta. Mnohá z těchto měst potřebují zodpovědně plánovat vlastní budoucnost a vytvořit pro své občany krásné a příjemné prostředí. Jen zlomek z těchto měst má k tomu v současnosti adekvátní nástroj. SUMP slouží k pochopení současnosti a popsání možné budoucnosti rozvoje dopravy a mobility. SUMP musí nejen zahrnout spolupráci s městem a veřejností, ale musí být živý. SUMP stojí nad dopravními dokumenty a významně přesahuje jejich rámec. SUMP se zabývá ovlivňováním poptávky po přepravě a je složen z oblasti samoorganizované a oblasti přímo řízené, což je nutné správným způsobem zohlednit v opatřeních. Jde o přeměnu města jako celek. Samozřejmě, že město nebude mít prostředky na to, udělat architektonickou modernizaci ve všech ulicích, ale organizační opatření na zklidnění dopravy změnou dopravního režimu a parkovací politiky jsou nákladná mnohem méně a dají se zavést rychleji. Architektonická přeměna tak může následovat dle možností rozpočtu města následně a v rámci dlouhodobého programu.

Nová metodika zdůrazňuje potřebu nového myšlení při realizaci SUMP jako součásti strategického plánu rozvoje regionu nebo města. Strategický plán je dokument dlouhodobé platnosti navazující na vizi a koncepci, v tomto případě regionu nebo města. Takový plán nesouvisí s aktuální dostupností financování, charakterem prováděcích vyhlášek a s omezeními způsobené procesními předpisy. Plán v důsledku určuje, co je potřeba zajistit, aby mohl být realizován, a v rámci krátkodobé a střednědobé perspektivy poté jasně specifikuje kroky, které je k dosažení cíle třeba zrealizovat. V okamžiku, kdy je proces otočen tak, jak tomu bohužel často bývá, tedy se plán vytváří podle dostupných financí a prováděcích předpisů, je jen velmi obtížné zrealizovat smysluplný celek a jsou vytvářena pouze „ostrovní řešení“.


[1] https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

[2] https://www.akademiemobility.cz/zakladni-informace

[3] https://www.akademiemobility.cz/partnerstvi-pro-mestskou-mobilitu