Lekce 3 - Proces SUMP 2.0.

Celý cyklus SUMP lze vizualizovat pomocí metafory s ciferníkem hodin (viz obrázky). Samozřejmě jde o idealizovanou a zjednodušenou představu složitého procesu plánování. V určitých případech mohou být některé kroky prováděny téměř paralelně (nebo dokonce opakovaně), pořadí úkolů lze přizpůsobit konkrétním potřebám, případně je možné některou z aktivit úplně vynechat, protože její výsledky jsou dostupné z jiné aktivity v rámci plánování.

Tato nutnost flexibility je zcela evidentní a pochopitelná a tvůrci plánů by rozhodně měli provádět rozumné úpravy tak, jak to vyžaduje jejich konkrétní situace – ovšem za předpokladu, že budou zachovány obecné principy plánování udržitelné městské mobility. 

Obrázky znázorňují čtyři fáze plánování udržitelné městské mobility, z nichž každá začíná a končí některým z milníků, a každá z nich je dále rozdělena do tří kroků (celkem je tedy v cyklu plánování dvanáct kroků). Tento graf poskytuje potřebný přehled orgánům s rozhodovací pravomocí.

Obrázek: Dvanáct kroků plánování udržitelné městské mobility (druhé vydání) – přehled pro orgány s rozhodovací pravomocí.
Tento symbol označuje místa zapojení politiků v rámci procesu SUMP


Jednotlivé fáze se dají spojit i s úvodními písmeny SUMP:

 • S - příprava a analýzy, aneb na začátku se vždy určuje směr. Jde o nastavení myšlení, postoje, jak se město bude dívat na fázi 1.
 • U - vypracování strategie, aneb každé město má svou strategii, jehož SUMP 2.0. je součástí. Otázka ale je, jaké vlastně chceme mít město? Na tuto otázku odpovídá fáze 2.
 • M - plánování opatření, aneb prostor pro návrh opatření z pohledu dopravy a mobility. A právě fáze 3. se převážně zaměřuje na návrh konkrétních opatření, které budou ovlivňovat naši mobilitu, tj. schopnost pohybu.
 • P - implementace a monitoring, aneb z pohledu fáze 4. se chceme zaměřit na poslední fázi SUMP, na implementaci a monitoring. Řada měst se totiž chybně domnívá, že pokud externí firma odevzdá SUMP, tak už je hotový. Není to pravda. Město čeká ještě implementace.

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)S.
Anglické slovo "Sustainable" znamená "Udržitelné". Jde o nastavení myšlení, postoje, jak se město bude dívat na fázi 1.

Fáze 1: Příprava a analýza

Prvním milníkem a startovní čárou celého procesu SUMP je výslovné rozhodnutí místních politiků a úředníků takový plán pro město či obec připravit. V první fázi je třeba zodpovědět následující otázky, které pomohou vytvořit základní představu nutnou pro přípravu plánu:

Kapitola 1. Jaké jsou naše zdroje?

Analyzujte všechny dostupné (lidské, institucionální i finanční) zdroje pro plánování a nastavte vhodnou pracovní a participační strukturu. V této fázi musí orgány zodpovědné v rozhodovacím procesu zajistit podporu pro přípravu SUMP ze strany klíčových institucí a tvůrců politik, kteří by se měli podílet na budování základního týmu pro plánování.

Kapitola 2. Jaký je náš kontext pro plánování?

Identifikujte faktory, které budou mít vliv na proces plánování, např. stávající plány nebo právní požadavky. Analyzujte dopravní toky, abyste mohli definovat geografický rozsah plánu, a snažte se zajistit zájem a angažovanost úřadů a dalších aktérů v okolních obcích. Aktivity v tomto a následujícím kroku jsou úzce propojené a často jsou prováděny současně. V tomto bodě je hlavním úkolem rozhodovacích orgánů zajistit, aby funkční městský region sloužil jako oblast plánování pro daný SUMP. Obvykle jde o institucionálně a politicky komplikované rozhodnutí.

Kapitola 3. Jaké jsou naše hlavní problémy a možnosti?

Proveďte analýzu situace v oblasti mobility, a to z perspektivy všech způsobů dopravy i relevantních aspektů udržitelnosti. Využijte k tomu vhodné soubory aktuálních datových zdrojů. Posledním milníkem první fáze je kompletní analýza nejdůležitějších problémů a možností v oblasti mobility v celém funkčním městském regionu.

 


U
.
Anglické slovo "Urban", znamená "Městský". Otázka ale je, jaké vlastně chceme mít město? Na tuto otázku odpovídá fáze 2.

Fáze 2: Příprava strategie

Cílem druhé fáze je ve spolupráci s veřejností a zainteresovanými subjekty definovat strategické směrování plánu udržitelné městské mobility. V této fázi je třeba si položit následující otázky:

Kapitola 4. Jaké jsou naše možnosti pro budoucnost?

Proveďte analýzu pravděpodobných změn externích faktorů, které jsou významné pro městskou mobilitu (např. demografický faktor, informační technologie, klima) a vypracujte scénáře, které budou zkoumat alternativní směry strategického vývoje. Úkolem scénáře je pokusit se uchopit rozsah nejistoty, která doprovází každý „pohled do budoucnosti“, a zajistit lepší faktickou základnu pro strategické rozhodování.

Kapitola 5. Jaké město chceme?

Na základě výsledků provedené analýzy v oblasti mobility a na základě jednotlivých scénářů proveďte vizionářská cvičení, která veřejnosti i zainteresovaným subjektům pomohou pochopit, jaká je vize budoucího vývoje města. Společná vize a společné cíle jsou základními kameny každého PUMM. Vize je kvalitativní popis žádoucího vývoje města v oblasti mobility. Tu dále specifikují konkrétní cíle, které ukazují na konkrétní žádoucí změny. Ujistěte se, že vaše cíle pomáhají řešit důležité problémy a týkají se všech způsobů dopravy v daném funkčním městském regionu. Během této fáze je nezbytné aktivně do procesu zapojit orgány s rozhodovací pravomocí, protože v tomto momentě se rozhoduje o strategickém směrování města pro následující roky.

Kapitola 6. Jak určit naši úspěšnost?

Definujte soubor strategických indikátorů a cílů, který vám umožní monitorovat pokrok ve všech cílech a záměrech, aniž by bylo nutné získávat nereálné množství nových dat. Rozhodovací orgány musí zajistit, aby cíle byly ambiciózní, proveditelné, vzájemně konzistentní, s podporou zainteresovaných subjektů a v souladu s ostatními oblastmi politiky.

Na konci druhé fáze jste došli k milníku vize, cíle a záměry s širokou podporou. Pokud je to možné, rozhodovací orgány by měly tyto strategické priority přijmout a zajistit tak stabilní řídící rámec pro další fázi, plánování opatření.M.
Anglické slovo "Mobility", znamená "Pohyblivost". A právě fáze 3. se převážně zaměřuje na návrh konkrétních opatření, které budou ovlivňovat naši mobilitu, tj. schopnost pohybu.

Fáze 3: Plánování opatření

Ve třetí fázi se plánování přesouvá od strategické úrovně k operační. Tato fáze je zaměřena na opatření, jejichž realizace povede k dosažení stanovených cílů a záměrů plánu. Přípravu realizace PUMM pomáhají dokončit následující otázky:

Kapitola 7. Co konkrétně budeme dělat?

Připravte obsáhlý seznam opatření a proveďte posouzení jejich efektivity a proveditelnosti, abyste mohli vybrat opatření s největším přínosem pro dosažení stanovených cílů. Jednotlivá opatření spojte do integrovaných balíčků opatření, prodiskutujte je s veřejností a zainteresovanými subjekty a proveďte detailní hodnocení, které vám umožní potvrdit správnost vašeho výběru. Pro každé opatření naplánujte monitoring a závěrečnou evaluaci.

Kapitola 8. Kolik času budeme potřebovat a kdo bude co dělat?

Balíčky opatření rozložte na proveditelné úkoly (nebo aktivity), které detailně popište, včetně odhadovaných nákladů, možných rizik a vzájemné provázanosti. Pro každou aktivitu najděte externí i interní zdroje a nástroje financování, a na jejich základě definujte odpovědnosti, implementační priority a harmonogram. V této fázi je zcela zásadní komunikovat o plánu a aktivitách s veřejností a zainteresovanými politickými subjekty. Některé stavební projekty mohou být například kontroverzní, ačkoliv s nimi související cíle a opatření podporuje většina. Rozhodovací orgány musí v tomto okamžiku získat pro opatření a aktivity PUMM politickou a veřejnou podporu a ideálně zajistit formální souhlas pro rozdělení zodpovědností a pro harmonogram.

Kapitola 9. Jsme připraveni pokračovat?

Do jednotlivých částí SUMP pravděpodobně přispěla celá řada autorů. Nyní je načase plán finalizovat a provést kvalitativní kontrolu. Podle zvyklostí vaší organizace může být podrobný plán financování přímo součástí PUMM, nebo jiného procesu. V každém případě byste se ještě před přijetím SUMP měli dohodnout na rozpočtu každé prioritní aktivity i na dlouhodobém rozdělení nákladů a výnosů mezi všemi do procesu zapojenými organizacemi.

Nejdůležitější milník procesu plánování uzavírá fázi plánování opatření: plán udržitelné městské mobility je přijat rozhodovacími orgány kompetentního politického orgánu.P.
Anglické slovo "Plan" má sice stejný význam i v českém jazyce, ale samotnému slovu plán, či plánování se dá rozumět různě. Z pohledu fáze 4. se chceme zaměřit na poslední fázi SUMP, na implementaci a monitoring. Řada měst se totiž chybně domnívá, že pokud externí firma odevzdá SUMP, tak už je hotový. Není to pravda. Město čeká ještě implementace.

  Fáze 4: Implementace a monitoring

  Čtvrtá fáze se zaměřuje na realizaci opatření a příslušných aktivit, jak je definuje PUMM, a následný systematický monitoring, evaluaci a komunikaci. V této fázi jsou aktivity uvedeny do praxe po zodpovězení následujících otázek:

  Kapitola 10. Jak vše úspěšně zvládnout?

  Zodpovědné organizace a odbory města by měly naplánovat technické detaily svých aktivit, provést implementaci a v případě potřeby zajistit potřebné zboží a služby. Vzhledem k tomu, že do této fáze bývá obvykle zapojeno několik subjektů, je nezbytné implementační proces koordinovat se zvláštní pozorností.

  Kapitola 11. Jak si vedeme?

  Systematické monitorování pomůže vyjasnit, zda jdou věci podle plánu, případně zda je nutné zasáhnout nějakým opravným opatřením. Inovativní systémy mobility mohou být pro denně dojíždějící osoby značným narušením (stejně jako velkým přínosem) běžného dne. Pro úspěch implementačního procesu je zásadní na základě oboustranného dialogu pochopit veřejné mínění.

  Kapitola 12. Co jsme se naučili?

  Posledním krokem celého cyklu plánování udržitelné městské mobility je revize úspěchů a neúspěchů a jejich komunikování směrem k veřejnosti a zainteresovaným subjektům. Součástí revize je i pohled do budoucnosti a úvahy o nových výzvách a řešeních. V ideálním případě se aktivně zapojí i rozhodovací orgány, protože tak mohou lépe pochopit, co funguje a co ne, a poučit se pro další aktualizace PUMM.


  Cyklus SUMP uzavírá milník „Byla provedena implementace opatření“


  Shrnutí

  • Politické rozhodnutí zahajuje proces přípravy a realizace SUMP a zároveň zajišťuje řízení a vedení;
  • Důkladná analýza poskytuje informace pro vývoj scénářů a podporu pro rozhodování;
  • Společná vize, společné cíle a záměry určují strategické směrování SUMP;
  • Integrované balíčky opatření určují cíle a záměry SUMP ;
  • Balíčky opatření jsou rozděleny na aktivity (realizovatelné úkoly), u kterých je určeno financování a přidělení odpovědností;
  • Na základě veškerých předchozích rozhodnutí dochází k samotnému přijetí SUMP; jeho součástí je i dlouhodobá vize a jasný implementační plán;
  • Koordinování všech opatření a pravidelné monitorování jsou zárukou efektivní a adaptabilní implementace;
  • Systematické hodnocení implementace poskytuje základ pro další cyklus plánování.

  Přesnější odborný popis plánovacího cyklu a 32 konkrétních aktivit, které mají být provedeny během 12 kroků, jsou uvedeny v jiné části Akademie městské mobility.
  Zdroj: evropská metodika SUMP


  Praktické příklady z České republiky:

  Když policie řekne NE, pak zkuste třeba. Máme krásné metodiky, krásné příklady ze zahraničí, děláme konference, workshopy a pak je chceme realizovat v našich městech a ono to nejde. Častou výmluvou je, že naše společnost k tomu nedozrála, apod. Pravda bývá někdy prostší. Jeden konkrétní politik, úředník, dopravní policejní úředník řeknou NE a vše jde do „kytiček“, včetně toho, že známe hlavní... číst dále

  Zapomněli jsme na uživatele Možná pár zasvěcených pochopilo, jaké jsou principy Plánu udržitelné městské mobility, ale praxe v 95% případů ukazuje, že obyvatelé našich měst nepostřehnou, že takový plán město má. Tak k čemu je potom potřeba? Představte si, že by politik vašeho města uvedl daný plán slovy: "Jde to i bez záplavy automobilů v městech?" Pokud se takový najde, tak... číst dále