Krok 11 - Monitorujte, provádějte úpravy a komunikujte

Aktivita 11.1. Monitorujte pokrok a provádějte úpravy

Pravidla pro monitoring a evaluaci byla nastavena před schválením SUMP; rovněž byl proveden sběr potřebných dat (viz aktivity 3.1, 6.1 a 7.3). V okamžiku, kdy je zahájena implementace, nastal čas pro pravidelné monitorování pomocí vybraných monitorovacích nástrojů. Pravidelný monitoring a rozbor jeho výsledků jsou jediným způsobem, jak včas identifikovat začínající problémy a přikročit k nutným úpravám. O jaké úpravy půjde, to záleží na konkrétní situaci a místním kontextu města a jeho SUMP. V celém procesu SUMP je třeba být flexibilní a zabývat se novými vývojovými trendy a názory. Řešením pro konkrétní problémy města mohou být i zcela nová a lepší opatření; stávající opatření mohou být díky novým poznatkům zastaralá. Důvody pro úpravu opatření během implementace jsou různé: interní faktory související s plánováním (čas, rozpočet atd.), externí faktory (nesouhlas veřejnosti s konkrétní činností, politická legislativa, regulační procesy nebo jiné plánování, které mohou mít vliv na proces SUMP, nové technologie atd.).
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Najděte problémy a úskalí, které by mohly bránit včasné implementaci.
  • Sledujte, zda proces pokračuje směrem k naplnění cílů.
  • Hledejte způsob, jak se přizpůsobit novým trendům v oblasti technologií, práva, financování či politiky.
  • Provádějte úpravy implementačního procesu za účelem optimalizace.

Aktivita 11.2. Informujte veřejnost a zainteresované subjekty, zapojte je


Komunikace s občany a snaha o jejich zapojení by neměla skončit s fází plánování. Je nutné průběžně informovat veřejnost o tom, jak pokročila implementace jednotlivých činností a jaké jsou jejich přínosy. Důležité je oslovit především tu část veřejnosti a subjektů, které jsou přímo ovlivněny určitými opatřeními. Tak si mohou lidé nejlépe uvědomit, jaká je souvislost mezi strategickou úrovni a reálnými změnami ve městě. To vyžaduje upřímnou, vytrvalou a zdvořilou komunikaci města směrem k obyvatelům – a samozřejmě naopak. Lidé, kteří ve městě žijí, jsou těmi hlavními odborníky, kteří budou zavádět vaše opatření do reálného života, proto byste je měli motivovat a zajistit jim dostatek vhodných příležitostí ke sdílení konstruktivních názorů a nápadů, jak opatření SUMP vylepšit a doladit. Upřímné přijetí a reakce na názory veřejnosti pomáhají zvýšit důvěru, navíc tak získáte celou řadu možností, jak zlepšit implementační proces i závěrečné výstupy.
Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Efektivně využívat zdroje – využít jak odborné znalosti profesionálů, tak místní poznatky obyvatel – tím si zajistíte ty nejlepší výsledky.
  • Veřejnost maximálně zapojit do monitorování a implementace, a tím zvýšit míru přijetí jednotlivých opatření.
  • Zajistit informovanost veřejnosti o důsledcích změn, které mají nastat ve vašem městě, popsat podrobně přínosy a nabídnout příležitost možných či nutných změn v každodenní dopravě.

Dodatek

Nepřetržité monitorování patří mezi základní znaky procesu plánování udržitelné městské mobility. Zvyšuje efektivitu procesu i kvalitu implementace. Úspěšnost implementační fáze zajistíte nastavením základní hodnoty před implementací a včasným zahájením monitoringu. Tak budete schopni adekvátně reagovat na změny. S výsledky monitorování je potřeba v procesu dále pracovat, optimalizovat další implementaci a informovat veřejnost i zainteresované strany. V tomto kroku je širší veřejnost vůbec poprvé přímo ovlivněna implementací činností a můžete tedy zaznamenat zvýšený zájem. Proto místní potřebují pravidelný přísun informací a možnost zapojit se.