Aktivita 11.1. Monitorujte pokrok a provádějte úpravy

Zdůvodnění realizace aktivity

Pravidla pro monitoring a evaluaci byla nastavena před schválením Plánu udržitelné městské mobility; rovněž byl proveden sběr potřebných dat (viz Aktivita 3.1, 6.1 a 7.3). V okamžiku, kdy je zahájena implementace činností, nastal čas pro pravidelné monitorování pomocí vybraných monitorovacích nástrojů a pro kontrolu pokroku směrem k vytčeným cílům. Pravidelný monitoring a zvažování jeho výsledků jsou jediným způsobem, jak včas identifikovat začínající problémy a přikročit k nutným úpravám. O jaké úpravy půjde, to záleží na konkrétní situaci a místním kontextu města a jeho SUMP. V celém procesu SUMP je třeba být flexibilní a zabývat se novými vývojovými trendy a názory. Řešením pro konkrétní problémy města mohou být i zcela nová a lepší opatření; stávající opatření mohou být díky novým poznatkům zastaralá. Důvody pro úpravu opatření během implementace jsou různé: interní faktory související s plánováním (čas, rozpočet atd.), externí faktory (nesouhlas veřejnosti s konkrétní činností, politická legislativa, regulační procesy nebo jiné plánování, které mohou mít vliv na proces SUMP, nové technologie atd.).

Cíle

 • Najděte problémy a úskalí, které by mohly bránit včasné implementaci.
 • Sledujte, zda proces pokračuje směrem k naplnění cílů.
 • Hledejte způsob, jak se přizpůsobit novým trendům v oblasti technologií, práva, financování či politiky.
 • Provádějte úpravy implementačního procesu za účelem optimalizace.

Úkoly

 • Prostřednictvím pravidelného osobního kontaktu s manažery činností sledujte implementaci aktivit (viz Aktivita 12.1).
 • Podle stanovené frekvence a s pomocí metod sběru dat stanovených v Aktivitě 7.3 provádějte pravidelné měření vašich indikátorů. Pomocí indikátorů na úrovni opatření monitorujte pokrok jednotlivých opatření či balíčků opatření směrem k jejich cílům (každých 1-5 let, podle typu opatření). Pomocí strategických indikátorů monitorujte pokrok směrem k obecným cílům vašeho SUMP (každý 1-2 roky). V obou případech porovnávejte měření se základními hodnotami před zahájením implementace – přitom nezapomeňte zohlednit i další související faktory – abyste mohli odhadnout, jaký vliv mají vámi realizovaná opatření.
 • Držte krok s novými trendy a změnami v národní legislativě, v technologiích, financování i místní politice. Stále myslete na to, jak mohou současné trendy ovlivnit vaše aktivity.
 • Buďte flexibilní, aktualizujte vaše opatření a provádějte změny v implementaci. Možné důvody pro nutné úpravy:
  • problémy v implementačních aktivitách. Pokud například některé opatření narazí na silnou opozici, zvažte možnost udělat z něj pouze dočasný experiment, který bude po určité době vyhodnocen, a následně podle výsledků prodloužen, nebo naopak pozastaven. Často se stává, že si lidé na změnu zvyknou, seznámí se s jejími přínosy a opozice se umírní (tak tomu bylo například v případě silničních poplatků ve Stockholmu). V České republice se ale dočasné experimenty moc nerealizují;
  • nedaří se dosahovat důležitých stanovených cílů buď v jednotlivých opatřeních, nebo v rámci celého SUMP. Pokud se ukáže, že jednotlivá opatření celého souboru opatření SUMP jsou méně účinná, než se předpokládalo, zkoumejte proč a včas zasáhněte. Pokud například nové oddělené cyklopruhy nejsou dostatečně využívány, zjistěte, zda je na nich něco špatně, zda nechybí důležitá napojení, a vhodně zareagujte. Pokud je míra znečištění ovzduší ve vašem městě navzdory vašemu úsilí stagnující, například proto, že ekonomický rozvoj umožňuje většímu a většímu počtu lidí vlastnit automobil, uvažujte o posílení nebo přidání dalších opatření v této oblasti (vyšší parkovací poplatky/silniční poplatky v kombinaci se zajištěním moderních elektrobusů);
  • technologické, právní či politické vývojové trendy, kvůli kterým se vaše opatření stávají zastaralými, nebo naopak umožňují realizaci jiných, efektivnějších opatření. Například kvůli novým typům elektrických vozidel může být nutné transformovat plánovanou infrastrukturu, nové politické vedení po volbách do městského zastupitelstva umožní přerozdělit silniční prostor tak, jak to dříve nebylo možné.
 • Vždy, když je to nutné, provádějte ve spolupráci s manažery činností úpravy. Buďte odvážní a pokud opatření nefunguje, zastavte ho! Program implementace musí procházet úpravami v průběhu celého implementačního období a na základě výsledků monitoringu.
 • Jasně formulujte změny, které pro opatření SUMP vycházejí z výsledků monitorování, a pro nejvýznamnější změny na politické úrovni se snažte získat formální souhlas.


Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Součástí monitoringu by měl být i tzv. „sanity test“ – veřejnost, zainteresované subjekty, případně kolegové z jiných měst poskytnou zpětnou vazbu o tom, jak implementace funguje v porovnání s cíli stanovenými ve vašem SUMP.
 • Pokud je to možné, měla by se monitorování a evaluace ujmout nezávislá agentura, která zajistí transparentnost a neutralitu procesu, a měl by být využit stejný soubor indikátorů jako v předchozích krocích. Pokud to není reálné (např. kvůli omezením rozpočtu), jako nejvhodnější alternativu lze provést sebehodnocení (místní úřad).
 • Šiřte informace o výsledcích evaluace, zejména pokud jde o nová opatření, aby vaše zkušenosti mohly být přínosem pro ostatní (viz Aktivita 12.2).

Časový harmonogram a koordinace

 • Paralelní proces s celou implementační fází.

Kontrolní seznam

 • stav implementačních aktivit trvale monitorován.
 • pokrok směrem k cílům opatření a strategickým cílům PUMM v pravidelných intervalech posuzován.
 • nezbytné úpravy v implementaci opatření jsou stanoveny.
 • veškeré úpravy byly prodiskutovány a odsouhlaseny příslušnými partnerskými subjekty.


Příklady dobré praxe: Lund, Švédsko: Roční monitorovací zprávy shrnují pokrok v dosahování cílů

Švédský Lund pečlivě monitoruje činnosti svého SUMP a hodnotí je oproti stanoveným cílům. Počet chodců, podíl cyklistů, motorových vozidel a veřejné dopravy na přepravě osob, tato čísla město zjišťuje každým rokem. Průzkum mezi obyvateli města pomáhá shromáždit informace o postojích a chování veřejnosti v oblasti mobility, a to každé 4 roky. Pokud nedochází k naplňování cílů, pro následující rok jsou navrženy nutné změny.

K vizualizaci a informování o výsledcích používají v Lundu „semafor“: činnost, která postupuje úspěšně a dosahuje cílů, má zelenou, činnost vyžadující určité úpravy má žlutou a činnost, kterou město musí kompletně změnit či nahradit, má červenou.

Autor: Anders Söderberg, Město Lund; informace shromáždil UBC. Obrázek: Město Lund


Příklady dobré praxe: San Sebastian, Španělsko: Interaktivní monitorovací platforma pro SUMP

Španělské město San Sebastian používá platformu pro monitorování mobility, pomocí níž sleduje, jaký pokrok udělala jednotlivá opatření SUMP. Tento digitální nástroj vychází z dat získaných prostřednictvím stávajících programů pro sběr dat. Platforma zajišťuje velmi spolehlivé a přesné odhady. Manažeři, úředníci a politici mohou snadno získat přehled jak o celkovém stavu, tak v případě zájmu i o konkrétních detailech. Vizualizaci pokroku umožňuje jednoduchá forma „semaforu“, který jasně ukazuje, zda se městu daří, či nedaří naplňovat cíle SUMP, případně i dalších strategických dokumentů města.

Autor: Město Donostia/San Sebastian; informace shromáždil UBC. Obrázek: Město Donostia/San SebastianPříklady dobré praxe: Funchal, Portugalsko: Systematické monitorování opatření s cílem zvýšit akceptovatelnost SUMP

Součástí monitorovacího procesu pro opatření ve prospěch pěší dopravy je územní posuzování zaměřené na přístupnost konkrétních oblastí. Cílem je najít oblasti, které by mohly významně profitovat z lepších podmínek pro chodce. Kromě toho probíhala analýza dat ze sčítačů motorové dopravy, aby město mohlo přesně určit dopravní toky a míru znečištění ovzduší. Dále se dostal do oběhu dotazník, z něhož město získalo informace o tom, do jaké míry byla opatření přijata a jaký je jejich dopad. Tyto kroky byly nezbytné pro účely případných korektivních opatření. Ukázalo se, že tato strategie je úspěšná a přispívá k vyšší míře přijetí opatření ve městě. Proto je vhodné ji použít a na dalších místech, která by mohla mít prospěch z realizace opatření pro chodce.

Autor: Jose Augusto Batista Vieira, Město Funchal; informace shromáždil Polis´. Obrázek: Město Funchal, odbor dopravy a mobility