Aktivita 11.2. Informujte veřejnost a zainteresované subjekty, zapojte je

Zdůvodnění realizace aktivity

Komunikace s místním obyvatelstvem a snaha o jeho zapojení by neměla skončit s fází plánování. Jde o základní a nepostradatelnou složku všech fází procesu SUMP. Během implementace je nutné veřejnost informovat o tom, jak pokročila implementace jednotlivých činností a jaké jsou jejich přínosy pro předem stanovené cíle a vize. Důležité je oslovit především tu část veřejnosti a subjektů, které jsou přímo ovlivněny určitou činností. Tak si mohou lidé nejlépe uvědomit, jaká je souvislost mezi jejich osobním vkladem na strategické úrovni a reálnými změnami ve městě nebo městské části. To vyžaduje upřímnou, vytrvalou a zdvořilou komunikaci města směrem k obyvatelům – a samozřejmě naopak. Lidé, kteří ve městě žijí, jsou těmi hlavními odborníky, kteří budou zavádět vaše opatření do reálného života, proto byste je měli motivovat a zajistit jim dostatek vhodných příležitostí ke sdílení konstruktivních názorů a nápadů, jak opatření SUMP vylepšit a doladit. Upřímné přijetí a reakce na názory veřejnosti pomáhají zvýšit důvěru, navíc tak získáte celou řadu možností, jak zlepšit implementační proces i závěrečné výstupy procesu.

Cíle

 • Efektivně využívat zdroje – využít jak odborné znalosti profesionálů, tak místní poznatky obyvatel – tím si zajistíte ty nejlepší výsledky.
 • Veřejnost maximálně zapojit do monitorování a implementace, a tím zvýšit míru přijetí jednotlivých opatření.
 • Zajistit informovanost veřejnosti o důsledcích změn, které mají nastat ve vašem městě, popsat podrobně přínosy a nabídnout příležitost možných či nutných změn v každodenní dopravě.

Úkoly

 • Ještě před zahájením implementace mluvte s lidmi i subjekty, které budou přímo ovlivněny (pozitivně i negativně) plánovaným opatřením, a reagujte na jejich zájem i obavy. Buďte si vědomi toho, že ti, kdo mají strach z negativních dopadů, bývají obvykle hlasitější (i v případě, že jsou v menšině) než ti, kdo považují opatření za užitečná.
 • Snažte se zmírnit negativní dopady, které provázejí proces implementace (např. nabídněte pomoc firmám, které jsou negativně ovlivněny dlouhodobou výstavbou tramvajové trati).
 • Hledejte kreativní způsoby pro zapojení důležitých subjektů (např. nechte školáky malovat na zemi stopy, které budou vyznačovat bezpečnou cestu do školy).
 • Pravidelně informujte širokou veřejnost o pokroku v implementaci opatření. Zveřejňujte výsledky evaluace, která cílí na obyvatele města a místní politiky. Vybrané soubory indikátorů (hlavní emocionální indikátory – viz Aktivita 6.1) prezentujte ve formě snadno pochopitelné i pro laiky. Informace o aktuálním stavu implementace poskytujte i městské radě/zastupitelstvu, nejlépe každý rok či dva, abyste udrželi SUMP stále na programu (např. ve formě zprávy nebo prezentace na schůzích rady).
 • Zdůrazněte milníky implementace a úspěchy oslavte společně s komunitou (např. street festival poté, co byla vytvořena pěší zóna).


Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Uvažujte o možnosti společné implementace opatření s občanskými subjekty (jako jsou místní firmy, umělci, obyvatelstvo, školy, sportovní kluby, senioři, náboženská uskupení, muzea atd.). Podle podmínek ve vašem městě mohou převzít například úkony související s údržbou, některé lehčí práce, poskytnout přístup k vlastním komunikačním kanálům, zapojit se do vzdělávacích aktivit, podávat zprávy o problémech, stát se hostiteli na různých akcích, poskytovat potřebná data, know-how, nebo dokonce přispívat finančně (crowdfunding/crowdinvestment). Další inspiraci a řadu konkrétních příkladů naleznete v příručce SUNRISE Co-Implementation Giudelines (např. cyklopruhy vybudované občany, iniciativy pro vytváření veřejného prostoru, společné úklidové dny atd.)

Časový harmonogram a koordinace

 • Různé formy zapojování veřejnosti a zainteresovaných subjektů musí probíhat v průběhu celého procesu SUMP, a stejně tak je tomu během implementační a monitorovací fáze.

Kontrolní seznam

 • obyvatelstvo i subjekty, které jsou přímo ovlivněny implementací opatření, byly zapojeny do implementačního procesu.
 • byly nalezeny způsoby, jak zmírnit negativní vlivy, které se mohou objevit v průběhu implementace.
 • širší veřejnost je pravidelně informována o průběhu a pokroku implementace opatření. 


Úspěch implementace opatření úzce souvisí s kvalitní komunikací směrem k dotčeným subjektům a občanům města. V případě opatření ve prospěch elektrifikace mobility, jako jsou zóny s nulovými emisemi nebo dobíjecí systémy, je třeba obyvatele povzbuzovat k tomu, aby se stali součástí změny. Přesvědčit lidi k výměně vlastního auta za jinou alternativu, to není úplně jednoduché, nejde to nařídit tzv. shora, ale důkladně vykomunikovat. Doporučujeme ve vaší komunikační kampani zavést rychle rozpoznatelnou značku, a také různé komunikační kanály, kterými oslovíte různé cílové skupiny. Informace a poselství zaměřte spíše než na benefity pro společnost jako celek na přímé benefity pro uživatele (např. náklady na životní styl, dostupnost dobíjecích míst atd.). Měli byste zajistit maximální informovanost o všech stávajících přínosech a pobídkách, jako jsou dotace či praktické výhody pro řidiče elektrických vozidel (možnost vjezdu do zón s nulovými emisemi, bezplatné parkování, bezplatné dobíjení atd.).

Podrobné informace o tom, jak úspěšně elektrifikovat dopravu v rámci plánování udržitelné městské mobility, naleznete v Tematickém průvodci pro elektrifikaci v plánování udržitelné městské mobility. 


Příklady dobré praxe: Lublaň, Slovinsko: Dočasná uzavírka ulice vedla k trvalé změně v koncepci uličního prostoru

V Lublani využili Evropský týden mobility 2013 k zahájení dočasné čtyřměsíční uzavírky pro veškerou motorovou dopravu na centrální třídě Slovinska. Tento krok nakonec vedl k transformaci prostoru na novou pěší zónu s povoleným vjezdem pro cyklisty a veřejnou dopravu. Součástí je i nový mobiliář a zeleň. O čtyři měsíce později, na konci ledna 2014, pokleslo množství CO2 v ovzduší o 70 % i hluk v ulici a došlo ke zvýšení celkové kvality života. Na základě pozitivní odezvy veřejnosti se město rozhodlo od září 2015 uzavřít ulici trvale.Autor: Matic Sopotnik, Město Lublaň; informace shromáždil EUROCITIES. Obrázek: Město Lublaň


Příklady dobré praxe: Boloň, Itálie: Inovativní a interaktivní formáty pro zapojení veřejnosti

Na základě víceúrovňového přístupu se zapojení veřejnosti stalo zásadním přínosem pro přípravu SUMP v italské Boloni. V rámci „Fóra pro udržitelnou mobilitu“ byli jednotlivci i subjekty vyzvány ke spolupráci na formování cílů, strategií, politik a činností. Celkem 55 obcí a jejich obyvatel se zapojilo do setkání k veřejné prezentaci SUMP; šest městských částí Boloni se spolupodílelo na workshopech a informačních pointech. Cílem projektu „PUMS Bologna Metropolitana“ bylo zapojit občany i subjekty nejen do přípravy SUMP, ale i do dalších participačních, informativních a komunikačních aktivit (společná implementace).Autor: Catia Chiusaroli, Metropole Boloň; informace shromáždil Polis. Obrázek: Metropole Boloň