Krok 9 - Příprava na schválení a financování

Modul: Seznam podstránekAktivita 9.1. Vypracujte finanční plány a dohodněte se na sdílení nákladů

Pro implementaci opatření v oblasti udržitelné městské mobility je nutný řádný finanční plán, který definuje, jakým způsobem budou činnosti a opatření plánu financovány, a to včetně podrobného odhadu nákladů z Aktivity 7.2 a zdrojů financování z Aktivity 8.2. S ohledem na funkční městský region musí financování (funding a financing) pocházet z odlišných regionálních, obecních, národních, soukromých a multilaterálních zdrojů. Zajistit dlouhodobou udržitelnost opatření SUMP 2.0., to vyžaduje strategicky sladit finanční potřeby opatření SUMP 2.0. s veřejnými rozpočty a diverzitou nástrojů financování, obecních půjček, veřejných půjček a v některých případech i kapitálu soukromého sektoru. Vzhledem k dlouhodobému horizontu SUMP 2.0.  je většinou vhodné plánovat financování v jednotlivých fázích, s dostatečně detailním rozpracováním pro opatření v první fázi. Je to způsob, jak přitáhnout finance ze soukromých i veřejných zdrojů. Vhodné fázování projektu je nezbytné pro efektivní přechod k implementaci a k zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti. Pokud uvažujete o tom, že byste pro počáteční investice využili soukromý kapitál, je třeba si uvědomit, že cena těchto peněz, tedy úroková sazba, je v soukromém sektoru obvykle vyšší než ve veřejném. To znamená, že využití zdrojů ze soukromého sektoru může vyžadovat například zvýšení cen jízdného, aby došlo k vyrovnání těchto nákladů. Kromě toho je pro úspěšné zapojení soukromého sektoru nutné, aby veřejný sektor na sebe vzal smluvně případná rizika, především rizika související s politickými změnami. Také časový horizont investic je v soukromém sektoru obecně kratší než v sektoru veřejném a vyžaduje rychlejší návratnost.

Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Vypracovat finanční plán pro všechna opatření SUMP 2.0., včetně orientačního určení zdrojů financování (funding i financing)
  • Vypracovat podrobný finanční plán pro prioritní činnosti, který obsahuje všechny předpokládané výdaje včetně daní, nepředvídaných událostí a příjmů, a to vždy na jeden rok pro celou dobu trvání finančního plánu.
  • Zajistit finanční životaschopnost činností, a to i po úvodním období financování.
  • Plán pro nepředvídané události, který pomůže zajistit odolnost proti možným změnám ve zdrojích příjmů.
  • Najít příležitosti pro zapojení soukromého sektoru.
  • Dohodnout se na rozdělení nákladů a příjmů mezi všechny zúčastněné organizace.

Aktivita 9.2. Dokončete přípravu dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“ s důrazem na zajištění kvality

Úkolem projektového týmu bude sestavit finální verzi dokumentu SUMP 2.0. Abyste měli jistotu, že v dokumentu skutečně byly zohledněny dohody z předchozích kroků, musí návrh dokumentu projít interní kontrolou i kontrolou důležitých zainteresovaných subjektů. Před schválením, přijetím a zveřejněním SUMP 2.0. je pozornost zaměřena na zajištění maximální kvality a na finální úpravy dokumentu, nezbytné pro následnou implementaci a šíření. Cíle pro tuto aktivitu jsou následující:

  • Zajistit optimální kvalitu dokumentu SUMP 2.0.
  • Zajistit dostatečné zohlednění názorů veřejnosti a hlavních partnerských subjektů.
  • Finalizovat dokument SUMP 2.0. tak, aby byl připraven a mohl být přijat a schválen příslušnými politickými subjekty, a následně zveřejněn.

Závěrem

Po prvních odhadech nákladů, které jste provedli dříve, nyní nastal čas vypracovat definitivní a konkrétní finanční plány pro všechny činnosti. Podle zvyklostí, které panují ve vaší organizaci, je možné podrobný program financování začlenit přímo do SUMP, nebo ho ponechat jako samostatný proces. Plán udržitelné městské mobility shrnuje výsledky veškerých předchozích aktivit města. Poté, co na základě zpětné vazby ze strany veřejnosti a zainteresovaných stran v dokumentu provedete nutné úpravy, a po závěrečné kontrole kvality, je třeba přistoupit k formálnímu schválení a přijetí politickými představiteli města.