Aktivita 9.2. Dokončete přípravu dokumentu „Plán udržitelné městské mobility“ s důrazem na zajištění kvality

 

Odůvodnění

Úkolem projektového týmu bude sestavit finální verzi dokumentu Plán udržitelné městské mobility. Abyste měli jistotu, že v dokumentu skutečně byly zohledněny dohody z předchozích kroků, musí návrh dokumentu projít interní kontrolou i kontrolou důležitých zainteresovaných subjektů. Před schválením, přijetím a zveřejněním PUMM je pozornost zaměřena na zajištění maximální kvality a na finální úpravy dokumentu, nezbytné pro následnou implementaci a šíření.

Cíle/aims

 • Zajistit optimální kvalitu dokumentu PUMM.
 • Zajistit dostatečné zohlednění názorů veřejnosti a hlavních partnerských subjektů.
 • Finalizovat dokument PUMM tak, aby byl připraven a mohl být přijat a schválen příslušnými politickými subjekty, a následně zveřejněn.

Úkoly

 • Sestavte kompletní návrh vašeho PUMM, jehož součástí by měly být i následující aspekty:
 • Základní informace, místní kontext a stručný přehled přípravného procesu (včetně zapojení zainteresovaných subjektů a veřejnosti).
 • Výsledky analýzy mobility a provedení scénáře.
 • Vize, cíle (objectives, targets)
 • Balíčky opatření s činnostmi (včetně časového harmonogramu, povinností a odpovědností, případně financování).
 • Systém monitorování a evaluace.
 • Proveďte kontrolu kvality celého dokumentu a kontrolu jeho potenciálu pro dosažení efektivních výsledků. Zvažte využití nástroje pro sebehodnocení PUMM (viz sekce Nástroje) nebo interním vzájemné posouzení (peer review), aby byla zajištěna náležitá kvalita dokumentu.
 • Důkladně prověřte, zda jsou názory veřejnosti a výsledky diskuzí se zainteresovanými subjekty začleněny v dokumentu.
 • Plán je nutné prověřit i s ohledem na procesní požadavky (pokud existují např. na národní úrovni) a s ohledem na soulad se směrnicí EK o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí.
 • V některých státech je v tomto okamžiku vyžadována i veřejná konzultace.
 • Ve spolupráci se zainteresovanými subjekty proveďte závěrečné úpravy. Cílem je připravit dokument s širokou podporou politiků i veřejnosti, proto je nutné některé citlivé aspekty dostatečně regulovat. Postupujte však opatrně, aby nedošlo k oslabení dokumentu – měl by stále zůstat dostatečně ambiciózní, především pokud jde o cíle v oblasti udržitelnosti.
 • Dokončete dokument PUMM.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • K závěrečné kontrole kvality PUMM přizvěte i externí odborníky, kteří s tímto typem dokumentu mají zkušenosti.
 • Vytvořte z vašeho PUMM rozeznatelnou značku, která vám pomůže komunikovat o jeho účelu, zviditelnit ho a zlepšit jeho zapamatovatelnost. Jde například o chytlavý název plánu, jednotný vizuál, logo (viz příklady níže).
 • Připravte i stručnou verzi dokumentu.
 • Připojte se s vaším městem k databázi Eltis pro města s vlastním PUMM: eltis.org/mobility-plans/city-database

Časový harmonogram a koordinace

 • Kontrola kvality dokumentu poté, co je k dispozici propracovaný návrh PUMM.

Kontrolní seznam

✔ byla dokončena finální verze návrhu PUMM

✔ byla dokončena interní i externí revize dokumentu

✔ byla dokončena kontrola kvality dokumentu

✔ byly ukončeny poslední úpravy dokumentu.


Nástroj pro sebehodnocení SUMP

Pro kontrolu kvality plánovacího procesu, jehož výsledkem je finální verze Plánu udržitelné městské mobility, doporučujeme využít internetový nástroj pro sebehodnocení PUMM. Tento nástroj lze použít v jakékoliv fázi plánovacího cyklu, jak pro evaluaci a následné vylepšení v oblasti plánování mobility na začátku a během procesu, tak pro posouzení kvality PUMM před jeho dokončením. Sebehodnocení tvoří soubor otázek připravených na míru vašim podmínkám a zájmům. Po vyplnění dotazníku vám stránka s výsledky ukáže, nakolik váš dokument splňuje principy PUMM, a vy tak máte možnost najít silné a slabé stránky vašeho přístupu. Nástroj vám dále poskytne rady, jak konkrétně váš přístup vylepšit, včetně příkladů dobré praxe a odkazů na stránky, které vám pomohou. Abyste měli jistotu, že získáte různorodou zpětnou vazbu, dotazník sebehodnotícího nástroje by mělo vyplnit hned několik členů realizačního týmu. Odkaz na nástroj pro sebehodnocení PUMM: www.eltis.org/mobility-plans


Příklady dobré praxe: Velký Manchester, Malmö, Budapešť, Vídeň: Oceněné SUMP s výjimečnou koncepcí

Jeden z oceněných PUMM má metropolitní oblast Velký Manchester. Odpovědná organizace Doprava pro Velký Manchester (TfGM) zkombinovala práci interních odborníků a externí pomoc a podařilo se vytvořit poutavý vizuál, a především zachovat velkou flexibilitu pro rychlé nezbytné aktualizace. Samotný dokument včetně titulní strany vytvořil designér-konzultant. Fotografie a obrázky související s obsahem PUMM včetně map nebo infografiky připravil interní designérský tým, což organizaci umožnilo rychle upravovat obsah a zachovat stejné formátování ve všech aktualizacích plánu, ale i konzistentnost s dalšími dokumenty, které Doprava pro Velký Manchester v souvislosti s PUMM připravuje. Informace o koncepčních metodách a designu PUMM dalších měst (Malmö, Budapešť, Vídeň) naleznete v příloze.

Autor: Ben Brisbourne, Doprava pro Velký Manchester; informace shromáždil Polis

Obrázek: Doprava pro Velký Manchester