Fáze 3 - Plánování opatření


Ve třetí fázi se proces plánování dostává z úrovně strategické na úroveň provozní/funkční. Tato fáze se zaměřuje na opatření, která by měla vést k dosažení stanovených cílů/targets+objectives. Plán udržitelné městské mobility je v této fázi dokončen a dochází k přípravě jeho implementace.

K tomu je nutné odpovědět na následující otázky:

 • Krok 7. Co konkrétně budeme dělat? Vypracujte obsáhlý seznam možných opatření a po důkladném posouzení jejich účinnosti a proveditelnosti vyberte ta, která jsou nejvhodnější pro splnění vašich cílů/objectives+targets. Jednotlivá opatření spojte do integrovaných balíčků, diskutujte o nich s veřejností a zainteresovanými subjekty a proveďte podrobné hodnocení, které potvrdí vaši volbu. Pro každé opatření naplánujte monitoring a evaluaci.
 • Krok 8. Jak dlouho to bude trvat a kdo bude co dělat? Rozdělte balíčky opatření do jednotlivých úkolů (aktivit), které jsou pro vás realizovatelné, podrobně je popište včetně odhadovaných nákladů, možných rizik a vzájemné provázanosti. Najděte interní i externí nástroje a zdroje financování pro každou aktivitu a vyjasněte si, jaké kdo bude mít zodpovědnosti, jaké budou implementační priority a časový harmonogram každého úkolu. V této fázi je zásadní získat politickou podporu i podporu veřejnosti, protože například stavební projekty mohou vzbudit kontroverzi i tehdy, když jejich účel podporuje místní většina.
 • Krok 9. Jsme připraveni? Do jednotlivých částí plánu udržitelné městské mobility nějakým způsobem přispěla celá rada autorů. Nyní je čas celý dokument finalizovat a prověřit jeho kvality. Podle zvyklostí, které panují ve vaší organizaci, může být podrobný finanční plán součástí bud samotného PUMM, nebo samostatného procesu. V každém případě se musíte dohodnout na rozpočtu pro všechny vybrané aktivity a na dlouhodobém rozdělení nákladů a přínosů mezi všechny zúčastněné organizace ještě před přijetím SUMP.

Nejdůležitější milník plánovacího procesu uzavírá fázi plánování opatření: Plán udržitelné městské mobility byl přijat kompetentními politickými orgány.


Obrázek : Přehled hlavních kroků Fáze 3 (hodnocení opatření, sloučení opatření do balíčků, plánování aktivit)


Otázky pro města, která už SUMP mají.

Efektivní balíčky opatření jsou navržené dle Městské agendy EU, projektu Partnerství pro městskou mobilitu, kde jsou definované čtyři okruhy opatření, které je třeba řešit v SUMP. Stávající témata jsou zachována ze stávající metodiky SUMP, jen balíčky opatření jsou vytvořené v novém uspořádání, podle projektu Partnerství pro městskou mobilitu.

Jedná se o tyto balíčky:

1) Veřejná doprava

Otázky:

 1. Obsahuje váš SUMP i návrh, jak zvýšit kvalitu, integraci a dostupnost služeb veřejné dopravy (tj. potřebné infrastruktury, vozového parku a služeb)?
 2. Předkládá váš SUMP podrobný návrh, jak řešit veřejnou dopravu jako nedílnou součást všech druhů dopravy ve vašem městě?

 

2) Veřejný prostor zohledňující aktivní mobilitu.

Zcela jistě se jedná o nejkontraverznější téma v České republice. Veřejný prostor je jen jeden. A je třeba si zvolit, který dopravní prostředek bude město preferovat. To je právě otázka pro participační strategii. Je zcela legální, pokud veřejný prostor vyčleníme pro parkování a automobilovou dopravu. Pak se ale toto rozhodnutí musí projevit i ve vizi a ve strategických cílech. Zde se již pohybujeme v oblasti navrhovaných opatření. V rámci balíčku opatření se řeší i automobilová doprava jak v klidu, tak v pohybu, neboť i ji je nutné řešit v rámci veřejného prostoru. Revoluční je jen to, že se daná problematika řeší z pohledu prioritních opatření PUMM, kterým by mohla být aktivní mobilita. Ostatně pokud chce město řešit hlavně parkovací politiku, či silniční síť, tak na to je vhodný generel dopravy, či dopravní studie.

Otázky:

 1. Jsou součástí SUMP infrastrukturní opatření, která by zvýšila atraktivitu pěší a cyklistické dopravy?
 2. Jsou infrastrukturní opatření doplněna o regulační a organizační a další měkká opatření?
 3. Ve vztahu k silniční dopravě a parkovací politice zkoumá váš SUMP i možnosti přerozdělení silničního prostoru ve prospěch jiných druhů dopravy, případně k dalším funkcím veřejného prostoru?
 4. Ve vztahu k silniční dopravě a parkovací politice zkoumá váš SUMP i optimalizaci využití stávající silniční infrastruktury?
 5. Jsou součástí PUMM i opatření zvyšující bezpečnost silničního provozu v rámci všech druhů dopravy?
 6. Řeší opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu i specifické potřeby skupiny zranitelných účastníků dopravy a to v rámci nové švédské vize 0 v oblasti bezpečnosti – „je třeba jít za hranicí vize 0“?

3) Smart cities - balíčky chytrých opatření

Otázky:
 1. Pracuje SUMP s Koncepcí inteligentních měst? Zahrnuje její indikátory?
 2. Jsou součástí SUMP opatření týkající se ITS, chytrých technologií, mobility jako služby?
 3. Zahrnuje váš SUMP i opatření v oblasti ITS, která umožňují propojení jednotlivých způsobů dopravy (např. prostřednictvím plateb nebo informačních systémů v reálném čase)?


4) Governance (v tomto kontextu spolupráce s firmami na jak na opatřeních městské logistiky, tak i firemní plány mobility, mobility management).

Otázky:

 1. Management mobility: Zabývá se SUMP vzdělávacími, osvětovými a propagačními aktivitami na podporu udržitelného dopravního chování, které budou zaměřeny na určené cílové skupiny?
 2. Městská logistika: Jsou součásti SUMP opatření zvyšující efektivitu městské logistiky a nákladní dopravy, a současně snižující příslušné externality jako emise skleníkových plynů, hluku a znečišťujících látek?
 3. Městská logistika: Je součástí SUMP návrh, jak by se soukromé i veřejné zainteresované subjekty měly spolupodílet na přípravě i realizaci vzájemně přijatelných opatření?
 4. Management mobility: Jsou součástí SUMP opatření v oblasti řízení mobility, podporující změnu směrem k udržitelnějším systémům mobility (reflektující potřeby obyvatel, zaměstnanců, škol atd.)?


Doplňující otázky k financování:

 1. Máte odhad nákladů a přínosů navrhovaných opatření?
 2. Máte odhad dlouhodobých nákladů navrhovaných opatření (např. náklady na údržbu)?
 3. Posoudili jste externí náklady a přínosy související s realizací opatření a balíčků opatření?
 4. Máte odhad nákladů a přínosů všech druhů dopravy na základě jednotné metody?

 

Doplňující otázky k průřezovým opatřením (opakují se ke kapitole o participační strategii):

 1. Je součástí vašeho SUMP návrh na kombinování určitých politických opatření, tj. integrovaných balíčků opatření, které pomohou dosáhnout lepších výsledků? I tato otázka patří do participace. Je totiž nutné vykomunikovat, že když se například dělá obchvat, tak ruku v ruce se musí dělat humanizace stávající průtahu městem. Nebo když se rekonstruuje silnice II. Třídy, už by se mělo pamatovat na celé uliční prostor, atd. Integrované balíčky opatření jsou tedy především o komunikace s mnoha partnery o vyladění not.
 2. Jsou součástí SUMP opatření, jejichž realizace vyžaduje spolupráci a partnerství s organizacemi, které působí v jiných odvětvích? Příkladem mohou být měkká opatření na podporu aktivní mobility. Cílem je vytvořit silný strategický plán SUMP, jehož součástí bude i převzetí dobrovolných závazků za realizaci opatření mimo úřad města.
 3. Jsou součástí SUMP opatření přesahující hranice vašeho města, jejichž realizace vyžaduje spolupráci s okolními řídícími orgány? Příkladem může být vybudování příměstské rychlodráhy (např. Olomouc – Uničov). Cílem je vytvořit silný strategický plán SUMP, jehož součástí bude i převzetí dobrovolných závazků za realizaci opatření mimo úřad města.