Kapitola 3 - Analýzy


Hledání odpovědí ke čtyřem písmenům. Je možné využít metodiky Místní agendy 21.

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)


Aktivita 3.1. Identifikujte informační zdroje a spolupracujte s vlastníky dat

Posledním nezbytným krokem pro kvalitní přípravu plánu udržitelné městské mobility (SUMP 2.0.) je analýza stavu mobility ve městě. Jde o důležitý milník, který poskytuje informace nutné pro racionální a transparentní proces přípravy strategie. ALE! Pokud se podíváme na zadávací podmínky téměř všech stávajících SUMP 1.0., pak jsou si podobná jako vejce, vejci. Naprosto se ztratila originalita města. Zapomnělo se na to, že ještě před zahájením analýzy problémů a příležitostí v oblasti městské mobility a před zapojením obyvatel do analýzy je třeba identifikovat zdroje informací a dat a navázat spolupráci s vlastníky dat.


Jde o to, aby analýza i sběr dat byly cílené a zaměřily se na všechny způsoby dopravy, na důležité cíle a trendy, které město chce řešit. Přitom ALE platí, že každé město může mít trochu jiné priority a proto možná bude potřebovat jiná data.

Města nemusí ovšem za všechna platit. Je třeba nezapomenout, že je možné spolupracovat s vlastníky dat. Mnoho dat již existuje a město je tedy nemusí platit dvakrát. Jen si je vyžádá, případně zaplatí nějaký poplatek. Příkladem mohou být výsledky prvního celostátního průzkumu dopravního chování u nás, které byly zveřejněné dne 7. 4. 2020.

A také se město může opřít o šetření, které je postavené na získání dat a informací ze strany veřejnosti. Prostě město si nemusí celou analýzu zadávat u externí firmy, stačí jen některá data. Záleží jen na městě, do jaké hloubky chce jít a která data již má.

A jen takový malý průzkum. Které město, které má již SUMP si třeba v rámci analýzy změřilo kvalitu veřejného prostoru? Námětů mohou města najít více.


Aktiviita 3.2. Proveďte analýzu problémů a příležitostí (u všech způsobů dopravy)

Čeká republika by mohla učit Evropu, jak zpracovat analýzu v rámci procesu SUMP. V získávání dat a analýzy problémů jsou naše externí firmy skutečně jedničky. Čím delší text analýzy, čím více dat, čím více matematických výpočtů, tím lépe. Ale možná přeci jen něco našim analýzám chybí. Neměla by být analýza taky o něčem jiném?

„Neříkejte mi, jaké jsou vaše priority. Ukažte mi, kde utrácíte vaše finance, a já vám hned řeknu, jaké jsou.“ (James W. Frick)

Řešila vaše analýza i tyto okruhy otázek? Kdo za analýzou stojí?

 • Zkontrolovali jste rozpočet města: kolik bylo investováno do jednotlivých způsobů dopravy, do opatření, která řeší různé aspekty udržitelnosti? Je to v souladu s prioritami města, nebo jsou zde jisté rozpory?

 • Analýzu připravila z 99,9% externí firma, nebo základní analýza byla připravena společně s veřejností a nejdůležitějšími zainteresovanými subjekty s cílem najít hlavní problémy, které by měl váš SUMP pomoci řešit?

 • Jsou problémy seřazené podle priorit?

P.S.

Výše dlouhodobých investic do cyklistické infrastruktury je lakmusovým papírkem toho, jak důležitý je pro město rozvoj cyklistiky. Program Spojených národů na ochranu životního prostředí doporučuje vyhradit na rozvoj bezmotorové dopravy alespoň 20 % celkového rozpočtu na dopravu.


Inspirativní otázky pro analýzy

 1. Diagnostikovali jste hlavní problémy související s městskou dopravou a mobilitou? Otázka ale může být také postavena jinak. Co považujete za hlavní problémy? V českých zemích je nejčastěji problém spojen s otázkou nedostatku parkovacích míst, ale to není přeci hlavní problém SUMP. Proto je nutné si nově definovat, které problémy považuje širší veřejnost za urgentní? Je tedy potřeba znát problémy, které determinují veřejné mínění (a možností, jak je ovlivnit), musí se zajistit přístup k těm veřejným činitelům, kteří mohou budovat veřejnou podporu; nacházejí se především v takových veřejnoprávních subjektech, které díky svým schopnostem, kompetencím a postupům mohou proniknout do problémového proudu a mají povědomí o tom, co stakeholdeři a občané města považují za problém i za možné řešení. Prostřednictvím evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu byly dále definované čtyři okruhy hlavních problémů, které je třeba nově řešit v SUMP. Ostatně jedná se o balíčky opatření, které jsou popsány v dalším krocích. Jedná se o tyto balíčky:
  • Aktivní mobilita, veřejný prostor, čistá vozidla. V rámci balíčku opatření se řeší i automobilová doprava jak v klidu, tak v pohybu, neboť i ji je nutné řešit v rámci veřejného prostoru. Revoluční je jen to, že se daná problematika řeší z pohledu prioritních opatření PUMM, kterým by mohla být aktivní mobilita. Ostatně pokud chce město řešit hlavně parkovací politiku, či silniční síť, tak na to je vhodný generel dopravy, či dopravní studie.
  • Veřejná doprava
  • Inteligentní dopravní systémy, chytré technologie, mobilita jako služba.
  • Governance (v tomto kontextu spolupráce s firmami na jak na opatřeních městské logistiky, tak i firemní plány mobility, mobility management).
  • Dále je třeba rozlišovat mezi problémy, které je schopno vyřešit samo, a které mohou realizovat jen externí subjekty.
 2. Vybrali jste vhodné indikátory, které pomohou popsat stav mobility v oblasti plánovaného SUMP, a současně reflektují cíle plánu? Město má k dispozici celou řadu indikátorů, které si může vybrat z různých metodik. Přitom ale platí, že město by se mělo vybrat jen ty indikátory, které souvisí s opatřeními, které bude řešit. Ty je pak potřeba dlouhodobě měřit. S indikátory se pak také lépe budou stanovovat vize a cíle. Stanovení indikátorů nám pak také pomůže upřesnit si, jaká data z analýzy potřebujeme. Často se totiž stává, že vlastně se ani neví, k čemu jsou data dobrá a ani nemají návaznost na návrhovou část.
 3. Posoudili jste dostupnost a kvalitu existujících údajů, které budou důležité například pro přípravu jednotlivých scénářů? Rozdíl mezi českými a např. německými městy je v tom, že v Německu existuje dlouhá tradice sběru dat. V českých se až na výjimky tvoří prvotní data. Ta by měla být následující:
  • Spokojenost kvality života
  • Data související se zdravotním stavem obyvatel
  • Vzorce dopravního chování
  • Demografie
  • Hybnost
  • Sčítání dopravy
  • infrastruktura a vozový park
  • Údaje k parkování
 4. Provedli jste analýzu problémů v oblasti dopravy a mobility, a to pro všechny způsoby dopravy? Jedná se o klasickou otázku našich analýz. Stále platí, že je třeba udělat analýzu pro automobilovou, veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu.
 5. Provedli jste analýzu dostupnosti služeb, pracovišť a vzdělávacích zařízení? Pro česká města ideální otázka. Není třeba provádět takovou analýzu. Vždyť drtivá českých měst jsou města krátkých vzdáleností, kdy pro obyvatele města jsou veškeré služby, pracoviště a vzdělávací zařízení jsou do 5 km, neboli ideální vzdálenost pro rozvoj aktivní mobility.
 6. Provedli jste analýzu doby jízdy pro všechny druhy dopravy (nakolik je spolehlivá, přetížení dopravní sítě)? Zajímavá otázka. V českých SUMP se prakticky neřeší a přitom se jedná o dobrý indikátor, který může např. ukázat, jak rychlá cyklistická doprava může být, případně ukázat, jak se např. zrychlí automobilová doprava na hlavních tazích.
 7. Provedli jste analýzu bezpečnosti, včetně toho, jak jsou subjektivně vnímány? Ideální je, aby město mělo svou strategii bezpečnosti, jako např. město Otrokovice. Bezpečnost silničního provozu je obecně postavena na třech pilířích – lidský činitel, vozidlo, infrastruktura, což i v SUMP zůstává. Nicméně bezpečnost musí být v kontextu SUMP řešena právě z pohledu řešení mobility. Je třeba spojit zvyšování bezpečnosti s možnými změnami v celkově dělbě přepravní práce, které chceme ovlivnit právě SUMP. Je třeba aplikovat švédskou vizi - http://www.dobramesta.cz/aktuality/436/je-na-case-posunout-hranice-vize-nula-mysli-si-to-partneri-z-oblasti-udrzitelne-mobility-ve-svedsku.
 8. Provedli jste analýzu kvality ovzduší a hlukového znečištění, včetně identifikace nejvíc znečištěných lokalit? Jedná se o přirozenou součást stávajících SUMP. Problém je pak v návrhové části. Jako by se nevědělo, jak s výsledky pracovat, jaké měřitelné cíle si stanovit. Takže je třeba především toto opatření spojit s návrhovou částí.