Akční plán - správa a plánování

 • OPATŘENÍ č. 1: Posílení víceúrovňové spolupráce a správy. Toto opatření se zaměřuje na shromažďování a sdílení praktických zkušeností s přístupy víceúrovňové správy a partnerství, které byly zavedeny do praxe v městských a funkčních městských oblastech v celé Evropě, včetně plánování a programů financování.
 • OPATŘENÍ č. 2: Větší využití plánování udržitelné městské mobility. Toto opatření přinese:
 1. jasnější představu o současném stavu realizace plánů udržitelné městské mobility (angl. i česky zkráceně SUMP) v celé EU;
 2. databázi měst s informacemi o plánech městské mobility a dopravy v evropských městech a velkoměstech s velikostí nad 100 000 obyvatel, menší města a obce budou zahrnuta případ od případu v závislosti na dosažitelnosti relevantních informací a dat o nich (např. dodaných členskými státy);
 3. přehled a analýzu vnitrostátních rámců pro vypracování SUMP ve všech 28 členských státech;
 4. aktualizovanou metodiku (obecné zásady) pro SUMP, které zohlední poslední vývoj v oblasti politik a technologií.

OPATŘENÍ č. 1 - Posílení víceúrovňové spolupráce a správy

 • Jaký je zde konkrétní problém?

Rozvoj a provádění komplexních a integrovaných politik městské mobility pro menší a větší města, které zahrnují propojení mezi funkční městskou oblastí a jejím zázemím, vyžaduje úzkou spolupráci mezi různými úrovněmi správy, překračující administrativní hranice. Dále je třeba svést dohromady klíčové hráče pro různé oblasti politik, odvětví a způsoby dopravy. To zahrnuje veřejné orgány s výslovnými kompetencemi v oblasti mobility a dopravy, ale také další příslušné subjekty, jako jsou urbanisté, školy a univerzity, hlavní zaměstnavatelé, zástupci občanské společnosti atd.

V neposlední řadě je zapotřebí efektivní spolupráce s institucemi na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, aby se zajistilo, že místní a regionální politiky mobility na jedné straně a rozvoj vnitrostátních a evropských dopravních sítí na druhé straně budou sladěny. Je nutná hladká spolupráce s vnitrostátními institucemi a institucemi EU, a tudíž i sladění politických priorit, aby regulační a finanční rámec vytvořený na těchto úrovních odpovídal potřebám a okolnostem obcí a funkčních městských oblastí. To je zvláště důležité v případě přeshraniční spolupráce v rámci projektů mobility.

V současné době existuje široká shoda, že řešení městské mobility vyžaduje víceúrovňovou správu a partnerský přístup, jež zajišťují vysokou míru horizontální i vertikální integrace. Zůstává otázkou, jak v praxi realizovat takové integrované přístupy s více partnery, a to způsobem, který respektuje příslušné kompetence a odpovědnost všech zapojených stran a který přináší dobré výsledky včas a efektivně.

Tedy jaké pracovní struktury, ať formální nebo neformální, jsou nebo by mohly být zavedeny s cílem usnadnit právní, plánovací a finanční procesy místním a regionálním orgánům?

 

 • Navrhované opatření:

Shromáždit a sdílet praktické zkušenosti s přístupy víceúrovňové správy a partnerství, které byly zavedeny do praxe v městských a funkčních městských oblastech (včetně polycentrických, městských/venkovských oblastí) v celé Evropě. 

 • Výstup

Konkrétním výstupem shromážděných informací bude publikace obsahující doporučení a osvědčené postupy, které budou šířeny mezi celostátními, místními a regionálními orgány. 

 • Přínos

Očekávaným dopadem je vybudování kapacit v rámci příslušných zainteresovaných subjektů, podpora výměny zkušeností na místní, národní a evropské úrovni a podpora zlepšování správních struktur v celé EU. 

 • Garant opatření

 EUROCITIES, CEMR 

 • Členové opatření

Karlsruhe, Nijmegen, Česká republika, Evropská komise (GŘ REGIO)

 

 

  OPATŘENÍ Č. 2 - Větší využití plánování udržitelné městské mobility

  • Jaký je zde konkrétní problém?

  Jak bylo zdůrazněno ve sdělení Evropské komise „Společně ke konkurenceschopné městské mobilitě účinně využívající zdroje“ [KOM(2013) 913 v konečném znění], objevují se nové přístupy k plánování městské mobility ruku v ruce s tím, jak se místní orgány snaží vystoupit ze svých zavedených postupů, rolí a struktur a rozvíjejí strategie, jež mohou stimulovat posun směrem k ekologicky šetrnějším a udržitelnějším způsobům dopravy, jako je chůze, jízda na kole, veřejná doprava a nové vzorce pro používání a vlastnictví automobilů. Udržitelnost by měla zahrnovat tři aspekty: environmentální, ekonomický a sociální, včetně dostupnosti.

  Komise aktivně prosazuje koncepci plánování udržitelné městské mobility již několik let, např. prostřednictvím Evropské platformy pro plány udržitelné městské mobility. Tento koncept získal v posledních letech značnou dynamiku. Po celé EU roste počet měst, kde se daří takové plány vytvářet a realizovat, přičemž tato města často využívají značné podpory např. z evropských strukturálních a investičních fondů. Jsou ale také městské oblasti, kde je třeba snahy o udržitelnější městskou mobilitu posílit.

  V mnoha městských oblastech se plánování městské dopravy stále zaměřuje především na infrastrukturní projekty, a nikoli na podporu nových paradigmat a vzorců městské mobility. Je však důležité úspěšně propojit politickou vizi, strategické plánování a potřeby a očekávání občanů a podniků.

  Dále je třeba mít jasnější představu o současném stavu realizace SUMP v celé EU, o tom, kde leží hlavní překážky pro širší provádění politik udržitelné městské mobility, a o tom, jakou podporu získávají a měly by získávat městské samosprávy  na úrovni státu a EU. V současné době existuje mnoho přístupů k SUMP na vnitrostátní úrovni a města uvádějí, že mezi hlavní překážky zpracování SUMP patří chybějící státní/regionální podpora (včetně financování) a odpovídající regulační rámec.

  Cíle a politiky EU a vnitrostátní rámce mají dopad na způsob a schopnost místních orgánů vypracovat odpovídající politiky mobility ve svých správních obvodech. EU a národní vlády tak musejí vytvořit prostředí, které umožní místním orgánům v tomto ohledu vyvíjet vlastní aktivitu.

   

  Navrhovaná opatření: 

  1. Vypracovat přehled a analýzu vnitrostátních rámců, které jsou v 28 členských státech zavedeny, s cílem vytvořit úplný přehled současného stavu realizace plánů městské mobility a úplné profily zemí, které budou dostupné prostřednictvím platformy SUMP
  2. Vytvořit jednotnou databázi měst a naplnit ji informacemi o plánech městské mobility a dopravy v evropských městech a velkoměstech
  3. Vypracovat soubor příkladů osvědčených postupů v oblasti SUMP z celé EU, zahrnující města různých velikostí
  4. Připravit aktualizovanou metodiku pro SUMP v souladu s posledními trendy v dopravě a mobilitě
  • Výstupy
  1. přehled a analýza vnitrostátních rámců pro vypracování SUMP
  2. jednotná databáze měst pro plány městské mobility a dopravy
  3. soubor příkladů dobré praxe při zpracování SUMP
  4. aktualizovaná metodika pro SUMP
  • Přínos

  Očekávaným přínosem je získat jasnější představu o současném stavu realizace SUMP v celé EU, jakož i o rámcových podmínkách pro jejich realizaci ve všech 28 členských státech. Díky aktualizované metodice pro zpracování SUMP bude pro města snazší se vyrovnávat s nejnovějšími trendy a využít bohatých zkušeností získaných prostřednictvím projektů EU.  

  • Garant opatření

  Evropská komise (GŘ REGIO a GŘ MOVE) 

  • Členové opatření

  Česká republika, Slovinsko, sítě měst 

   • Doporučení pro následné činnosti

   Zajistit v členských státech vhodné rámcové podmínky na vnitrostátní úrovni (aby měly plánovací orgány k dispozici vhodné technické, právní, finanční a jiné nástroje), aby se urychlilo zavádění SUMP v městských oblastech (včetně malých a středních měst, polycentrických oblastí atd.) v každém členském státě EU.