Politická doporučení pro místní vlády

Vzhledem k tomu, že na celém světě dochází v důsledku změny klimatu ke změnám počasí, jejichž důsledky jsou čím dál tím ničivější, musí se představitelé městských samospráv a urbanisté stále více zaměřovat nejen na zmírňování dopadů změny klimatu, ale také na adaptaci na tuto změnu.

Pro zvýšení odolnosti měst lze v tomto ohledu udělat mnoho - od realizace zelených ploch ve městech až po výstavbu nádrží na dešťovou vodu. Mezitím, co města zrychlují své úsilí o dosažení klimatické neutrality, musí také radikálně snížit emise z mobility a dopravy, například přeměnou dopravně zatížených ulic a veřejného prostoru na zdravější, obyvatelnější a k lidem přívětivější místa - a zapojit do tohoto procesu své občany.

Dne 22. března 2023 uspořádal EIT Urban Mobility v Kodani workshop, na kterém městští úředníci, odborníci z praxe a zástupci mládeže byli vyzváni, aby společně vytvořili soubor doporučení, jak mohou města proměnit veřejný prostor tak, aby umožňoval adaptaci na změnu klimatu, mobilitu bez fosilních paliv a zapojení mladších spoluobčanů.

EIT Urban Mobility po skončení semináře a po konzultacích s externími odborníky návrhy doporučení přezkoumal, sjednotil a upřesnil a výsledkem je následujících 11 politických doporučení pro městské samosprávy, rozdělených do tří hlavních okruhů: Strategie a procesy; Adaptace na změnu klimatu a mobilita bez fosilních paliv; a Zapojení občanů.

Strategie a procesy

 1. Strategie a politická podpora. Vypracujte víceletou strategii a zajistěte si politickou podporu stanovením konkrétních a ambiciózních cílů podložených silným komunikačním příběhem. Prosazujte odvážné institucionální myšlení a propojte strategii se stávajícími procesy, jako jsou evropské pokyny pro plánování udržitelného rozvoje.
 2. Celostní myšlení a spolupráce. Podporujte ve svém městě komplexní a inkluzivní myšlení tím, že umožníte širokou spolupráci mezi teoretickými odborníky a odborníky z praxe, zahrnete do ní různé perspektivy a budete neustále zvyšovat kvalifikaci lidských zdrojů ve svém městě.
 3. Data a měření. Data by měla být klíčovým nástrojem transformace vašeho města, ale pečlivě rozhodněte, jaká data shromažďovat, vyčleňte dostatečné zdroje na měření pokroku, stanovte standardy pro správu dat a zohledněte zkreslení dat, jako je nedostatek údajů o některých demografických skupinách nebo druzích dopravy.
 4. Stávající politiky a legislativa. Zmapujte stávající politiky, legislativu a politická prohlášení, které může vaše město využít jako impuls k provedení změny, jako jsou místní prohlášení o klimatu, mise EU 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030 nebo Úmluva OSN o právech dítěte pro realizaci programů zapojení mládeže.

Adaptace na změnu klimatu a mobilita bez fosilních paliv

 1. Nové pokyny pro plánování rozvoje měst. Zajistěte, aby všechny budoucí projekty, které se budou týkat veřejného prostoru ve vašem městě, zohledňovaly témata jako zmírňování dopadů změny klimatu, adaptace na změnu klimatu, kvalita ovzduší, veřejné zdraví, bezpečnost a obyvatelnost.
 2. Příroda jako priorita. Dejte ve svém městě přednost přírodě tím, že budete využívat principy rewildingu a regenerativního a cirkulárního myšlení, získávání hodnotných látek z městských odpadů a přírodních ekosystémů, a zároveň budete respektovat a kultivovat specifickou identitu vašeho města a jeho čtvrtí.
 3. Upřednostněte udržitelnou a bezpečnou mobilitu. Přehodnoťte mobilitu a dopravu tak, aby byla bezpečnější a udržitelnější, dostupnější a efektivnější, se zvláštním důrazem na pěší a cyklistickou dopravu a veřejnou dopravu. Využijte každý projekt renovace a proměny veřejných prostranství jako příležitost k postupné proměně systému mobility ve vašem městě.
 4. Nezapomínejte na městskou logistiku. Upřednostněte udržitelnou městskou logistiku a nákladní dopravu, včetně vozidel s nulovými emisemi, mikromobility pro doručení na poslední kilometr, nízkoemisních zón, konsolidačních uzlů a distribučních mikrocenter.

Zapojení obyvatel

 1. Zapojení veřejnosti jako priorita. Vyčleňte odpovídající finanční prostředky a zdroje na podporu širokého a trvalého strategického zapojení veřejnosti a zúčastněných stran, snažte se, aby úsilí o zapojení bylo pro občany srozumitelné a pochopitelné, snažte se porozumět potřebám všech složek společnosti; monitorujte pokrok svého úsilí o zapojení.
 2. Zapojte mladé lidi. Vypracujte konkrétní programy zapojení mládeže do rozvoje vašeho města a povinně začleňujte názory mladých lidí do důležitých projektů městského plánování a přeměny ulic.
 3. Testujte řešení s lidmi. Provádějte pružné a nákladově efektivní intervence za účelem experimentování a testování nových nápadů a řešení pro veřejný prostor společně s občany, abyste se vyhnuli tomu, že se úsilí o transformaci vašeho města bude opírat pouze o rozsáhlé a nákladné projekty obnovy města.

Politická doporučení jsou v souladu s doporučením Evropské komise pro plány udržitelné městské mobility (SUMP), které bylo přijato v březnu 2023, a odrážejí priority nového evropského rámce pro městskou mobilitu, který od prosince 2021 udává pokyny pro evropská města, jak snížit emise a zlepšit mobilitu se zvláštním důrazem na veřejnou dopravu a aktivní mobilitu. Evropská komise rovněž pracuje na tom, aby městům poskytla soubor společných indikátorů, které by jim pomohly shromažďovat údaje, monitorovat pokrok v oblasti udržitelné mobility a vyhodnocovat intervence.