Lekce 1 - Co je to SUMP 2.0.?

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)S.
Anglické slovo "Sustainable" znamená "Udržitelné".  Jenže právě toto slovo je v českém poltickém slovníku nepopulární.  Je proto potřeba si od začátku připomínat, co znamená písmeno "S" a jakou vazbu má na SUMP 2.0.

Jak ukazuje snímek ze zahraniční prezentace z 12. 11. 2019 z MD, tak problém s písmenem S má nejen Česká republika. Prostě se hledají Supermani, kteří se nebudou bát používat slovo "Sustainable".

Základní informace o udržitelném rozvoji lze nastudovat na stránkách MŽP a ještě podrobněji na stránkách Wikipedie. Ideální je postupovat dle metodiky Místní agendy21. Udržitelnost vystihuje níže uvedený obrázek.U
.
Anglické slovo "Urban", znamená "Městský". Jenže první generace SUMP 1.0. zapomněla na to, že města mají rozdílnou velikost a není možné uplatňovat stejné principy jedné metodiky na všechny města stejně. Navíc v českém prostředí je řada měst, která má méně jak 40.000 obyvatel, tak v jejich případě se obzvláště velmi citlivě musí pracovat s metodikou, co se z ní použije a co nikoliv. Je tedy zcela zřejmé, že právě v českém kontextu není možné se uzavírat jen do "hradeb" města, ale je třeba plánovat v širším kontextu, alespoň v rozsahu ORP (oblast s rozšířenou působností), nebo na úrovni MAS (místních akčních skupin).

S

mezi 40 000 a 100 000

M

mezi 100 000 a 250 000

L

mezi 250 000 a 500 000

XL

mezi 500 000 a 1 000 000

XXL

mezi 1 000 000 a 5 000 000

globální město

více jak 5 000 000

Zdroj: - EC: ‘CITIES IN EUROPE THE NEW OECD-EC DEFINITION’ Lewis Dijkstra, Hugo Poelman (2012)


A jak tedy mají přistupovat k SUMP 2.0. třeba Hodonín, Uherský Brod, Litomyšl, Uničov, Šumperk, atd., když mají méně jak 40.000 obyvatel?

V českém kontextu můžeme zjednodušeně hovořit o třech pohledech na novou metodiku SUMP 2.0., pomocí které si města zpracují svůj SUMP:


 • převážně pro větší města nad 100 tis. obyvatel se složitějším dopravním systémem se doporučuje využít celou komplexní metodiku pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, která využívá nástroje jako multimodální dopravní model a dává velký důraz na analýzu
 • Pro města středních velikostí a menší města je vhodnější zvolit jednodušší přístupy, kdy budeme využít např. zkušenosti z evropského projektu CIVITAS SUMP-Up, apod. Důležité je, aby byl plán pro města využitelný.
 • Pro malé obce naopak není příliš vhodné investovat do strategických dokumentů rozvoje infrastruktury. Samotná obecní infrastruktury nebývá tak složitá, mnohem důležitější jsou zde širší vztahy. Schůdným se zde jeví Plán udržitelné regionální, či sídelní mobility. V tomto případě je nutné dodat, že se jedná především o vliv krajských úřadů, který ale samozřejmě ovlivňuje i mobilitu jak ve středních, tak i velkých městech.


M.
Anglické slovo "Mobility", znamená "Pohyblivost". V českém odborném prostředí se slovo však ještě plně neuchytilo. Důkazem je vládní program Čistá mobilita, který se týká jen "čistých" dopravních prostředků. Tím se ale de facto dál výklad slovu "mobilita". je to jiný překlad slova "doprava".

SUMP 2.0 se důrazně vymezuje vůči tradičnímu dopravnímu plánování a naopak vyzdvihuje princip strategické plánování. Z celého procesu musí být zřejmé, že se nejedná jen o dopravu a parkování, ale o náš životní styl, který se projevuje i naším pohybem. Chodíme pěšky, jezdíme na kole, využíváme veřejnou dopravu, jezdíme a parkujeme auty. Jiné jsou cesty do práce, jiné za nákupem, jiný za volným časem.

Zcela jiné chování a potřeby má dítě, student, senior, žena nebo muž v produktivním věku. Právě poslední skupina má největší slovo při přípravě plánu, její příslušníci tak promítají své potřeby do tohoto plánu.


Zdroj: Robert Pressl: Sustainable Urban Mobility Plans 2.0: news, changes and implications for Cities, Praha, 12. 11. 2019 (překlad Partnerství pro městskou mobilitu)


P.
Anglické slovo "Plan" má sice stejný význam i v českém jazyce, ale samotnému slovu plán, či plánování se dá rozumět různě. Z pohledu Akademie městské mobility se můžeme dívat na plánování v řadě souvislostí (viz. obrázek vlevo), nebo z pohledu evropské Městské agendy EU (viz. obrázek vpravo).  Dále je potřeba si připomenout, že SUMP je strategickým plánem, dokumentem! V tomto kontextu le vnímat 8 principů, na kterých je postaven SUMP:

  • Plánujte pro účely udržitelné mobility v celé „funkční oblasti města“
  • Spolupracujte napříč hranicemi jednotlivých institucí
  • Zapojte veřejnost a zainteresované instituce
  • Proveďte posouzení současného i budoucího výkonu mobility
  • Definujte dlouhodobou vizi a jasný implementační plán
  • Rozvíjejte všechny druhy dopravy integrovaným způsobem
  • Zajistěte monitoring a evaluaci
  • Zajišťujte kvalitu


  Samotný strategický plán pak vychází i z dopravního plánování. Je potřeba si pak v rámci analýzy klást tyto otázky:

  V jaké fázi se město při plánování nachází? Co je pro město těžištěm pro plánování?
  • Fáze 1 - dnes, aneb tak plánujeme: Plánování pro motorovou dopravu: výstavba silnic a parkovacích míst (aneb tradiční dopravní plánování)
  • Fáze 2 - zítra, aneb tak možná budeme plánovat: Plánování pro pohyb lidí: veřejná, pěší a cyklistická doprava, omezení pro osobní automobily
  • Fáze 3 - pozítří, možná přijde: Plánování pro život ve městě: doprava jako „místo/podnik“, odstranění rušivé dopravní infrastruktury, podpora jiných cílů (zdraví atd.)

  Fáze 1 - tradiční dopravní plánování
  • Zaměření na motorovou dopravu
  • Primární cíle: kapacita a rychlost motorové dopravy
  • Zaměření na způsoby dopravy
  • Zaměření na infrastrukturu
  • Dokumenty pro sektorové plánování
  • Krátkodobé a střednědobé realizační plány
  • Vztah k administrativě
  • Doména dopravních inženýrů
  • Plánování provádí odborníci
  • Omezené hodnocení dopadů

  Fáze 2 a 3 - nový přístup k plánování myšlení

  • Zaměření na lidi
  • Primární cíle: dosažitelnost, kvalita života, udržitelnost, ekonomická životaschopnost, sociální spravedlnost, zdraví a kvalita životního prostředí
  • Vyvážený rozvoj všech způsobů dopravy a posun směrem k čistší a udržitelnější mobilitě
  • Integrovaný soubor opatření pro nákladově efektivní řešení
  • Dokument pro sektorové plánování, který je konzistentní a doplňuje související oblasti politiky, jako jsou územní plánování, využití půdy, sociální služby, zdravotní politika, kontrola a vymáhání práva atd.
  • Krátkodobé a střednědobé plány jsou součástí dlouhodobé vize a strategie
  • Vztahuje se k funkčním regionům a staví na vzorcích dojíždění do práce
  • Mezioborové plánovací týmy
  • Plánování se zapojením zainteresovaných subjektů s využitím transparentních a participačních metod
  • Pravidelný monitoring a evaluace dopadů s cílem získat informace pro strukturovaný proces, ve kterém dojde k poučení a zlepšení


  Chci vědět více?

  Překlad z evropské metodiky: Plán udržitelné městské mobility a 8 principů plánování. What is a Sustainable Urban Mobility Plan?, neboli co je plán udržitelné městské mobility? Překlad z aktualizované evropské metodiky SUMP 2.0. Z kapitoly jsme se zaměřili na osm hlavních obecně uznávaných principů, které jsou základem koncepce plánování udržitelné městské mobility, jak ho definuje balíček pro městskou mobilitu: Plánujte pro udržitelnou mobilitu ve... číst dále

  Paříž: praktické cvičení Lekce 1 byla mimo jiné o tom,  že se hledají politici, kteří rozumí principům plánu udržitelné městské a mobility a chtějí je realizovat v praxi. Příklad z praxe se našel sám - Paříž. Náhoda tomu chtěla, že na facebooku pracovní skupiny CityChanger Tomáš Novotný zveřejnil dne 21. 1. 2020 informaci o tom, že starostka Paříže představuje projekt “Čtvrthodinové město”... číst dále

  Případně lze použít původní definici, která zůstává i v originální metodice SUMP 2.0. Co je plán udržitelné městské mobility a k čemu slouží?

  Na cestu směrem k udržitelné mobilitě potřebuje každé město správnou mapu – plán udržitelné městské mobility (SUMP ). Plán udržitelné městské mobility je v současné době stěžejním strategickým dokumentem pro město, který řeší nejen samotnou dopravu a mobilitu, ale rovněž jejich vliv na další oblasti. Zásadní je soulad s trvale udržitelným rozvojem, ohled na moderní přístupy a změnu filozofie v rámci tzv. Smart City.

  „SUMP je strategický nástroj plánování, jehož cíle a opatření jsou orientované na bezpečné, efektivní, dostupné a udržitelné systémy městské dopravy. SUMP vychází ze stávající praxe plánování a zohledňuje principy integrace, participace a evaluace.“ Doporučení pro plánování udržitelné městské mobility (EU)