Aktivita 8.2. Identifikujte finanční zdroje a proveďte posouzení finančních kapacit

Jedná se o kapitolu, která se shoduje s tezemi první metodiky SUMP 2.0.

Odůvodnění

Kvalitní finanční plán pomůže zajistit ekonomickou spolehlivost a finanční životaschopnost opatření stanovených v předchozích aktivitách. Příprava takového plánu začíná hledáním všech dostupných toků financování, a také posouzením toho, zda organizace zapojené do vašeho PUMM jsou schopné tyto toky zachytit a získat. Zkoumání zdrojů financování je velmi důležité doplnit o následné hodnocení organizací, protože finanční závazky a možnosti různých organizací jsou odlišné, a také mají odlišná zákonem stanovená práva a povinnosti v souvislosti s financováním.

Při hledání možných zdrojů pro financování opatření v oblasti mobility se nabízí k posouzení široká škála možností. Vedle dostupných stávajících zdrojů, jako jsou místní rozpočty a daně, národní a evropské dotační fondy nebo příjmy z jízdného, parkovacích poplatků a dalších, je vhodné posoudit i případné nové zdroje financování – např. dluhopisy, různé developerské poplatky, ale i fondy ze soukromého sektoru. V této fázi je rovněž nezbytné najít i zdroje financování pro další podrobné studie proveditelnosti, které budou nutné pro větší investice.

Financování implementačního procesu PUMM – funding a financing - jak se liší?

Financing se obvykle týká peněz, které jsou potřebné z externích zdrojů pro počáteční investice v prvních fázích projektu; po skončení projektu musí být splaceny nebo vráceny zpět. Nástroje financování se obecně vztahují k zadlužení nebo vlastnímu kapitálu, případně jejich kombinaci. Prostřednictvím investičních dotací a grantů mohou k počátečním nákladům nepřímo přispívat i daňoví poplatníci.

Funding se obecně týká toho, kdo dlouhodobě platí za aktivum. Může jít o přímé uživatele služeb (jízdenky, parkovací poplatky), zákazníky služeb v oblasti mobility (reklamy) či daňové poplatníky prostřednictvím státního rozpočtu či speciálních daní souvisejících s dopravou. Je důležité vědět, že k implementaci finančně udržitelného PUMM je zapotřebí financing i funding. Například využití půjček na financování infrastruktury pro veřejnou dopravu může být limitováno velikostí zdrojů, které budou financovat splácení těchto půjček.

 

Cíle/aims

 • Najít možné nástroje a zdroje financování pro všechny činnosti.
 • Posoudit finanční životaschopnost jednotlivých činností v rámci opatření a vyloučit ty, které nejsou finančně proveditelné; zajistíte si tak nákladově efektivní koncepce vašich opatření.
 • Promyslet, jak by se v budoucnosti mohly dál rozumně vyvíjet vaše finanční toky.
 • Posoudit schopnost různých organizací, zapojených do procesu PUMM, získat přístup k finančním tokům.

Úkoly

 • Provést posouzení činností, které jste definovali v Aktivitě 8.1, z hlediska jejich finančních potřeb a příjmů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, a to včetně jejich provozu a údržby, a zjistit jakékoliv možné nedostatky ve financování (celkové náklady vlastnictví).
 • Provést odhad příjmů, které budou pocházet přímo z plánovaných činností, např. z jízdného a časových jízdenek prostředků veřejné dopravy, pronájmu prostoru pro reklamu, poplatků za parkování a další služby města, a určit očekávanou návratnost nákladů.
 • Odhadnout, jakou dodatečnou peněžní hodnotu budou generovat plánované činnosti (např. vyšší ceny pozemků a nemovitostí v blízkosti nové stanice veřejné dopravy), a posoudit možné mechanismy pro zachycení této hodnoty.
 • Najít nástroje a zdroje financování pro vybrané činnosti; posoudit všechny následující možnosti a vybrat ty nejvhodnější; prozkoumat především možnosti mimo rozpočet města:
 • Místní daně: zvláštní daň pro soukromé i veřejné firmy provozující služby místní veřejné dopravy;
 • Financování z příjmů: jízdenky, parkovací poplatky, poplatky za vjezd do centra města, reklamní poplatky;
 • Zapojení soukromého sektoru, např. prostřednictvím dohody o partnerství soukromého a veřejného sektoru;
 • Fundraisingové aktivity s vhodnými sponzory (nezapomeňte však posoudit jejich slučitelnost s marketingovou strategií);
 • Místní rozpočty: od různých obcí a z různých politických odvětví;
 • Státní/regionální dotace
 • Najít právně vhodný subjekt pro ta opatření, která vyžadují externí financování, a posoudit jeho úvěrovou bonitu.
 • Najít fondy pro další podrobné studie proveditelnosti a studie trhu, které jsou nutné v případě větších investic.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Provést posouzení klíčových činností z hlediska příjmů a finanční životaschopnosti za různých podmínek (vývoj počtu obyvatel, objem dopravy, podíl jednotlivých způsobů dopravy), jak je uvedeno v Aktivitě 4.1.

Časový harmonogram a koordinace

 • Stojí na činnostech, které byly v rámci Aktivity 8.1 definovány ve všech balíčcích opatření.
 • Výsledky aktivity poskytnou potřebné informace pro závěrečnou diskuzi o činnostech, která bude součástí Aktivity 8.3, a také pro přípravu finančních plánů v Aktivitě 9.1.

Kontrolní seznam

✔ byly připraveny rozumné odhady, pokud jde o výdaje, příjmy, peněžní toky a další finanční položky.

 ✔ byla provedena finanční analýza a hodnocení možných zdrojů financování.

 ✔ předběžně bylo zjištěno, které organizace budou potřebovat externí finance.

 ✔ byly shrnuty výsledky pro diskuzi nad závěrečným výběrem činností.

 

Cenová opatření

Cenová opatření jako jízdné, parkovací poplatky a mýtné tvoří součást mnoha balíčků opatření. Změna struktury nákladů na mobilitu může být jak opatřením v oblasti řízení mobility, tak prostředkem pro generování místního příjmu. Některé systémy zpoplatnění lze zavést poměrně snadno, např. za parkování, jiné vyžadují promyšlenější technologie a investice a mohou být příčinou zvýšených obav o zachování soukromí, případně mohou snížit možnost přijetí opatření v řadách veřejnosti (např. systém poplatků za vjezd do centra města na základě registrace vozidel).

Před zavedením opatření v oblasti řízení poptávky je třeba důkladně zvážit, zda vytvořený příjem zmizí v celkovém rozpočtu města, nebo raději bude vyhrazen na podporu udržitelné městské mobility. Z toho důvodu je nezbytné provést analýzu vnitrostátních a městských předpisů a na jejich základě posoudit výše uvedené možnosti.

Pokud veřejnosti vysvětlíte, že generované příjmy budou využity ke zvýšení úrovně služeb veřejné dopravy a k podpoře rozvoje jiných způsobů dopravy než osobní automobilové, obvykle zvýšíte akceptovatelnost cenových opatření mezi místními obyvateli. Díky tomuto účelově vázanému příjmu bude také financování veřejné dopravy odolnější vůči konkurenčním požadavkům na rozpočet, které přicházejí z jiných veřejně-politických oblastí.

 

Evropská komise nabízí celou řadu iniciativ a programů, určených ke spolufinancování opatření v oblasti udržitelné mobility. Evropské fondy jsou obvykle přínosné pro investice, ale velmi málo pro provozní náklady infrastruktury a služeb. Patří mezi ně:

 • Evropské strukturální a investiční fondy, včetně Evropského fondu pro regionální rozvoj s „Interreg“
 • Evropský fond pro strategické investice
 • Nástroj pro propojení Evropy
 • Program LIFE
 • Horizon 2020/Horizon Europe
 • ELENA (součást Horizon 2020)
 • Urban Innovative Actions
 • URBACT
 • Znalostní a inovační společenství (KIC) pro oblasti klimatu a městské mobility

Přehled současných fondů určených na rozvoj měst viz  https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/funding-cities_en

 

Poradenství k možnostem, které se nabízejí v oblasti Evropských fondů, lze získat zde: 

 • European Investment Project Portal
 • European Investment Advisory Hub
 • JASPERS
 • fi-compass

Výběr evropských i jiných zdrojů a nástrojů financování je popsán v Tematickém průvodci k tématu financování opatření v oblasti udržitelné městské mobility.

 

Významné infrastrukturní projekty v oblasti plánování udržitelné městské mobility

V ideálním případě by jakákoliv investice do rozvoje městské mobility měla vycházet z principů a preferencí stanovených v SUMP, případně v jejich předstupni, tedy (kvalitně provedené) strategii (plánu) městské mobility. Projekt však nesmí být definován jako výsledek strategií pouze pro jeden způsob dopravy (např. pouze pro silniční nebo veřejnou dopravu) a musí být posuzován v kontextu širšího souboru intervencí (a to jak pro oblast mobility, tak pro oblast územního plánování). Velké infrastrukturní projekty většinou mají velmi dlouhou fázi přípravy, a proto v době, kdy startuje nový komplexní plán pro dopravu ve městě, již bývají v procesu, včetně rozpočtu vyhrazeného na výstavbu. Jde o situaci, se kterou jsou dopravní inženýři velmi často konfrontováni. A podle implementační fáze, v níž se takový projekt zrovna nachází, mohou ve svém SUMP buď zohlednit novou realitu, ověřit předchozí analýzu možností (na strategické i technologické úrovni) a dojít k závěru ohledně míry rizika, anebo prozkoumat projekt jako jedno z opatření hodnocených v procesu SUMP. Tyto již existující významné projekty pravděpodobně prošly důkladnou analýzou možností a /nebo i z jiných důvodů nepředstavují „žádné riziko“ (např. byly již plánovány v rámci kvalitně koncipovaného územního plánu). Plán udržitelné městské mobility lze potom připravovat paralelně jako nástroj přínosný pro doladění rozsahu a konceptu daného projektu (viz níže příklady dobré praxe z Bratislavy). Jeho životaschopnost mohou dále posílit další doplňující opatření, včetně měkkých opatření zaměřených na snížení provozu osobní automobilové dopravy (např. parkovací poplatky atd.). Pokud je projekt považován za vysoce rizikový (např. první analýzy, provedené v rámci SUMP, naznačují, že projekt nebude životaschopný) a pokud doposud nebyl přímo fyzicky zahájen, je nutné další přípravné práce projektu ukončit, dokud v rámci SUMP nebude projekt znovu schválen, nebo nebudou definovány potřebné změny a úpravy. Proces SUMP, v němž by byl prosazován předem vybraný rizikový projekt, by byl již z podstaty chybný a závadný. Bylo by to v rozporu s hlavními cíli SUMP, a také v rozporu s principy těchto pokynů.

Zdroj: EIB/JASPERS

 

Příklady dobré praxe: Bratislava, Slovensko: Paralelní příprava SUMP a velkého projektu tramvajové trati

V Bratislavě probíhala příprava a schválení SUMP v období 2014 až 2016. Vychází z jasných souvislostí mezi analýzou, cíli a opatřeními. Součástí byla i příprava ověřeného čtyřfázového modelu pro motorovou dopravu. Silný důraz město kladlo především na udržitelné způsoby dopravy, kromě infrastruktury i na záležitosti organizační a provozní. Současně s přípravou SUMP probíhala i realizace významného dopravního projektu města – nové tramvajové trati do Petržalky; tento projekt byl schválen v předchozích strategických dokumentech a studiích. Realizace projektu probíhá v několika fázích; financování pochází především z Evropských strukturálních a investičních fondů. V novém SUMP byl strategický význam projektu potvrzen, stejně jako fakt, že modernizace tramvajového systému včetně vozového parku je jedním z nedůležitějších opatření pro lepší budoucnost města.

Autor: Neri di Volo, EIB/JASPERS, informace shromáždil Ruprecht Consult

Obrázek: Dopravní podnik Bratislava

 

Příklady dobré praxe: Vídeň, Rakousko: Zaměstnanecká daň na financování metra

Každá firma s alespoň jedním zaměstnancem, která sídlí ve Vídni, je povinna platit „daň pro metro“ (Dienstgeberabgabe). Tato daň slouží jako finanční podpora pro provoz a rozšíření městské podzemní dopravní sítě. Její výše je dvě eura na zaměstnance týdně, s výjimkou některých skupin, jako jsou senioři, osoby s postižením nebo zaměstnanci na částečný úvazek. V roce 2016 tímto způsobem Vídeň získala 67 milionů euro. Daň byla zavedena v roce 1970 již v rámci přípravy plánování a výstavby sítě metra. V současnosti jdou tyto příjmy i na spolufinancování ročních jízdenek na veřejnou dopravu (=1euro/dne).

Autor: Wuppertal Institute

Obrázek: Wiener Linien

 

Příklady dobré praxe: Birmingham, Spojené království: Zachycení přidané hodnoty územního rozvoje prostřednictvím jednání a poplatků

Udělení stavebního povolení na novou výstavbu obvykle zvyšuje hodnotu dotčeného pozemku, a současně zintenzivňuje tlak na dopravní infrastrukturu. Pokud jim to zákon umožňuje, města mohou zavádět nástroje na zachycení hodnot, jejichž příjmy budou účelově vázány na rozvoj dopravní sítě a systému městské mobility. V Birminghamu zavedli kombinaci povinností při plánování nových developerských projektů s cílem snížit nebo kompenzovat dopady výstavby v nejbližším okolí, a poplatku za obecní infrastrukturu, který se převážně používá k financování strategických infrastrukturních projektů, uvedených v plánu rozvoje města.

Autor: Helen Jenkins, Město Birmingham, informace shromáždil Wuppertal Institute

Obrázek: Rada města Birmingham