Možná regulační opatření

JAKÁ REGULAČNÍ OPATŘENÍ MOHOU DÁLE PODPOŘIT TÉMA MĚSTSKÉ MOBILITY?

Evropská síť znalostí městských záležitostí (dále jen EUKN, z ang. European Urban Knowledge Network) společně s MMR uspořádala dne 14. 12. 2016 Policy Lab k tématu městské mobility. Jedním z cílů byla identifikace překážek v oblasti lepší regulace a pro nalezení jejich možných řešení. Byly identifikovány tři aktivity, které se mohou stát náplní činnosti české akademie městské mobility.

Aktivita 1: Stanovme kritéria kvality pro zadávání veřejných zakázek na úrovni ČR a EU
  • Problém: Potřebujeme kritéria kvality, která by mohla prokázat přidanou hodnotu veřejných investic do městské mobility. Současná pravidla pro zadávání veřejných zakázek práci s kvalitativními kritérii znesnadňují.
  • Opatření: Plány udržitelné městské mobility by měly projít transfomací, stejně jako pravidla pro jejich zavádění a realizaci. Přezkoumejme pravidla pro zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zaváděním kritérií kvality.
  • Cíl: Omezit časově náročné a příliš komplikované postupy, které se týkají pravidel pro státní podporu a zadávání veřejných zakázek. U veřejných zakázek zajistit tu nejlepší výslednou hodnotu za investované peníze, tedy aby systém veřejných zakázek fungoval optimálně. Politici a úředníci tak budou mít možnost prokázat veřejnou hodnotu investic do městské mobility.
Aktivita 2: Zaměřme se na intenzivnější participaci obyvatel na projektech městské mobility
  • Problém: Městská mobilita má přímý dopad na způsob, jakým se obyvatelé po městě pohybují. Ve většině případů však veřejnost hraje pouze okrajovou roli.
  • Opatření: Zkusme obyvatele města přímo zapojit do projektů městské mobility.
  • Cíl: Ve spolupráci s občany propagovat a podporovat veřejnou, cyklistickou a pěší dopravu. Tvořit politiku a strategie, v jejichž centru jsou obyvatelé měst.
Aktivita 3: Usilujme o integraci jednotlivých úrovní plánování a přípravy politických strategií
  • Problém: Mezi úřady a dalšími subjekty, které se podílejí na městské mobilitě, nefunguje dostatečná koordinace. Ve většině evropských států odpovídá jedno ministerstvo za problematiku urbanismu, jiné za dopravu a další za finance nebo strategie.
  • Opatření: Proveďme revizi rozhodovacích procesů, které se týkají městské mobility. Vyzkoušejme takové rozhodovací postupy, na kterých spolupracují veškeré orgány, jejichž práce je pro městskou mobilitu nezbytná.
  • Cíl: Cílem je maximálně zkvalitnit a zrychlit rozhodovací procesy a zajistit spolupráci mezi všemi subjekty zainteresovanými v problematice městské mobility.


ZPRÁVY

  • Daňové úlevy pro dojíždějící na kole jsou evropským trendem. Během několika posledních měsíců zavedly nové nebo rozšířily stávající daňové úlevy pro osoby dojíždějící do práce na kole hned čtyři evropské státy: Francie, Belgie, Lucembursko a Itálie. Jak se ukazuje, myšlenka daňových pobídek jako odměny za to, že lidé své dopravní návyky upraví ve prospěch udržitelné mobility, začíná prorůstat celým evropským kontinentem. V Belgii, ...více