Kapitola 2 - Určení rámce plánování


Hledání odpovědí ke čtyřem písmenům. Je možné využít metodiky Místní agendy 21.

S. (sustainable)


U. (urban)


M. (mobility)


P. (plan)Současně s nastavením pracovních struktur (viz. Kapitola 1.) je třeba definovat i rámec pro plánování, který umožní upravit plán udržitelné městské mobility přesně pro místní kontext. Znamená to mj. vymezit geografický rozsah plánu, který by měl v ideálním případě řešit celý „funkční městský region“. Dalším důležitým aspektem plánování je dodržovat požadavky, které vyplývají ze zákona, a propojit SUMP s dalšími plánovacími procesy, které probíhají v souvisejících oborech. Výsledky všech výše uvedených aktivit jsou následně shrnuty do časového harmonogramu a pracovního plánu, jehož schválení ze strany politických orgánů zajišťuje nezbytnou spolehlivost. Pokud během předchozích kroků byly zjištěny nedostatky v kapacitách, je třeba zajistit pro proces SUMP dostatečnou externí pomoc. Je třeba vyřešit následující kroky:Aktivita 2.1. Posoudili jste všechny požadavky na plánování z pohledu a S., U., M. a P.? Cíl: proveďte posouzení a definujte geografický rozsah („funkční městský region“
Aktivita 2.2. Našli jste všechny vazby na oblasti S., U., M. a P.? 
Cíl: propojte se všemi dalšími procesy plánování.
Aktivita 2.3. Znáte časový bod 0 pro oblasti S., U., M. a P.? Cíl: d
ohodněte časový harmonogram a pracovní plán
Aktivita 2.4. Které oblasti S., U., M. a P. je město si schopno řešit samo, které si musí zadat. Cíl: z
važte možnosti externí pomoci.

Aktivita 2.1. Proveďte posouzení požadavků na plánování a definujte geografický rozsah („funkční městský region“)

Plán udržitelné městské mobility by měl pokrýt celý funkční městský region (tj. celou oblast, v níž se lidé přepravují za prací), který ve většině případů překračuje administrativní hranice obce. Na nejvhodnějším územním pokrytí se musí dohodnout zainteresované subjekty a nechat ho schválit příslušným politickým orgánem. Geografický rozsah je závislý na oblasti, za kterou je odpovědný daný místní či regionální orgán, na druhou stranu ale musí co nejlépe odrážet skutečné dopravní vzorce v oblasti. Plán, který pokrývá celou městskou aglomeraci, bude mnohem efektivnější než ten, který pokrývá jen její části.

Kontrolní seznam

 • revize příslušných národních a regionálních dokumentů provedena, výsledky shrnuty.
 • příležitosti a důsledky, které by mohly vzejít z regionálního a národního rámce, identifikovány.
 • geografický rozsah definován (pokud je to možné, jde o funkční městský region).
 • dosaženo politické dohody o geografickém rozsahu plánu, o základním rozdělení rolí a odpovědností jak politiků, tak správních orgánů.
 • zástupci klíčových orgánů z celé oblasti plánování jsou součástí ústředního týmu a/nebo řídící skupiny.
 • příslušná zastupitelstva nebo rady měst a obcí přijaly a podepsaly politickou úmluvu.
 • SUMP zahrnuje „funkční území města“ (tzn. oblast vymezenou hlavními dopravními toky dojíždějících osob), které přesahuje administrativní hranice města. Pokud se dnes dělají průzkumy dopravního chování, tak se dělají jen na území města. K čemu jsou ale taková data, když víme, že dopravu a mobilitu ve městech ovlivňují lidé dojíždějící do města.

Aktivita 2.2. Propojte s dalšími procesy plánování

Hlavním problémem současného plánování městské dopravy je vedle nedostatečné integrace jednotlivých způsobů dopravy i omezená koordinace mezi jednotlivými strategiemi a organizacemi. Řešení těchto nedostatků představuje velkou výzvu (např. koordinace s obory jako územní plánování, ochrana životního prostředí, sociální inkluze, genderová rovnost, ekonomický rozvoj, bezpečnost, zdraví, vzdělávání, informační technologie, energetika, bydlení) pro plánování udržitelné městské mobility, a současně jde o hlavní zdroj inovací a rozvoje. Propojení s ostatními procesy plánování a koordinování cílů a úkolů pomáhá posílit efektivitu vašeho SUMP, stejně jako všech dotčených plánů a strategií.

Kontrolní seznam

 • relevantní politické vazby jsou identifikovány (synergie a konflikty).
 • provedeno posouzení možností v oblasti politické integrace.
 • nastaven dialog s dotčenými aktéry na téma možností integrace.
 • možnosti integrace byly seřazeny podle priorit.
 • město učinilo, jako orgán odpovědný za územní plánování, oficiální závazek, že principy udržitelné mobility budou základní podstatou pro zpracování SUMP.
 • město promyslelo si silné a slabé stránky své současné praxe v plánování s ohledem na přípravu SUMP.
 • SUMP se vztahuje i ke strategiím a plánům, které na místní úrovni již existují nebo jsou právě v procesu přípravy. SUMP je strategický dokument. Z toho plyne, že není možné, aby byl vytvářen bez vazby na vyšší strategické dokumenty města. Ba naopak. Musí být tvořen tak, aby se základním strategickým dokumentem města tvořil jeden celek. Musí být v souladu vize, priority, cíle, konkrétní opatření a akční plán. SUMP by měl definovat oblast dopravy a mobility strategie města.
 • Podařilo se zapojit i další instituce fungující v oblastech, které úzce souvisejí s mobilitou (např. územní plánování, životní prostředí, zdraví). SUMP v našich městech řeší především dopravu a to v kontextu automobilové dopravy. Prakticky se neřeší, že by se měla navrhovat opatření, která by chtěla zlepšit naše zdraví, brala na vědomí, že doprava ovlivňuje životní prostředí a téměř se neřeší, jak územní plánování může jak pozitivně, tak negativně ovlivnit dopravu a mobilitu ve městě.
 • Došlo ke společné dohodě s okolními řídícími orgány na jednotlivých rolích a odpovědnostech, týkajících se přípravy a realizace SUMP. Minimálně by se mělo jednat o kraj, který výrazně může ovlivnit mobilitu ve městě. Dále je potřeba se spojit s okolními městy a regiony, především s vazbou na podporu veřejné dopravy. Příkladem je spolupráce s kraji na poli podpory cyklistické dopravy.

Aktivita 2.3. Dohodněte časový harmonogram a pracovní plán

Lekce boří jeden mýtus. Časový harmonogram je stanoven na období zpracování SUMP. Není to pravda. Do časového harmonogramu musí být zahrnuta i implementace. Představujeme proto tři kritéria, na které se v novém SUMP 2.0. nesmí zapomenout, pokud se bude navrhovat časový harmonogram:

 • Vypracovat předběžný časový rámec pro implementaci opatření, který bude podrobně rozpracován ve fázi plánování opatření.
 • V rámci podrobného plánování se zaměřte na další dva tři roky, zároveň však připravte hrubý plán na dalších deset let a zohledněte i dlouhodobé projekty, které během těchto deseti let budou teprve zahájeny a mohou pokračovat i déle (např. výstavba tramvajových tratí atd.).
 • Některá města dávají přednost časovému rámci v podobě důležitých milníků a neudávají přesné časové rámce (např. otevření nové autobusové linky a opatření realizovaná předtím a potom). Tento přístup pomáhá zůstat realistickým a veřejnosti usnadňuje sledování průběhu plánu.

Znovu je potřeba připomenout, že SUMP je proces, do kterého patří i implementace.

Další podnětné otázky:

 • Pro plánovací proces byl navržen interní plán práce včetně jednotlivých kroků, návrhu odpovědností a milníků. Většinou je tento bod spojen se zpracovatelem plánu. Dle smlouvy se stanovuje odpovědnost a jednotlivé milníky. To je jen ale část pravdy. Už v této chvíli je třeba si stanovit odpovědnost a jednotlivé milníky, které se týkají samotného úřadu, politiků a dalších partnerů. Vždyť celý plán míří k akčnímu plánu a to jsou právě rozhodující odpovědnost, finance a jednotlivé milníky ze strany města.
 • Město prozkoumalo , jak lze sladit časový rámec přípravy SUMP s přípravou a realizací dalších stávajících strategií a politik města (např. s územním plánem).
 • Město si stanovilo časový rámec pro přípravu a realizaci SUMP? Je třeba připomenout, že SUMP je proces, neboli není ukončen tím, že zpracovatel odevzdá dílo. To je totiž začátek.

Aktivita 2.4. Zvažte možnosti externí pomoci
Lekce boří jeden mýtus. Externí firma je ta, která nám zpracuje SUMP. Není to pravda (pokud tedy nežijeme třeba v Rumunsku). Pokud časový harmonogram počítá s implementační fází, pak hlavním koordinátorem procesu SUMP nemůže být firma, ale město. Pokud se komunikuje s veřejností, tak hlavní roli má město (konkrétní politik), nikoliv odborná firma. Samozřejmě je dobré využít externí pomoc, ale jen pro určité úkoly, či etapy a musí to mít určité meze a pravidla. Uvádíme tři doporučení:

 • Uvažujte o externí pomoci pro ty úkoly, u kterých by nedostatek kapacit ve vaší organizaci způsobil snižování kvality nebo značné prodloužení procesu.
 • Rozhodněte, zda mohou být úkoly zadávány v rámci balíčků (některé úkoly jsou spolu provázané, např. zapojení veřejnosti a komunikace), nebo vyžadují specifické dovednosti a je nutné je zadávat samostatně (např. sběr dat, nebo ještě specifičtější průzkum v domácnostech nebo analýza kvality cyklistické infrastruktury).
 • Pokud delegujete na konzultanta i aktivity v oblasti řízení projektu, zajistěte, aby celkové koordinování projektu zůstalo na vašem orgánu pro plánování. U všech delegovaných úkolů vždy počítejte s dostatečným časem a dostatečnými zdroji pro řízení kvality ve vaší organizaci. Do zadávacích podmínek zařaďte i aktivity nutné pro budování kapacit, což vašemu personálu umožní získat příslušné kompetence pro příští proces plánování.