Udržitelná mobilita na venkově pro zvýšení odolnosti v rámci podpory ekoturismu

Pokyny pro udržitelnější mobilitu ve venkovských turistických regionech

This guide was developed in the framework of the SMARTA-NET project “Sustainable rural mobility for resilience in support of ecotourism”. SMARTA-NET is a European initiative of the European Commission, under DG MOVE that aims to promote sustainable and resilient mobility solutions between European rural areas, within remote areas such as islands, and between remote rural areas and urban areas, taking into account the need to support ecotourism. The project is led by MemEx (Italy), coordinating a consortium of five partners from different countries, namely E40 (Hungary), TIS (Portugal), Panteia (Netherlands) and NIT (Germany).

The main goals of the project are to establish a European Rural Mobility Network (ERMN) that consists of rural municipalities from 15 EU countries along with other authorities and associations, to develop guidelines and to implement training and capacity building for the ERMN members and other interested stakeholders.


Cíl a kontext těchto pokynů

Dostupnost venkovských regionů prostřednictvím železniční a autobusové dopravy je v celé Evropě nedostatečná; někde nabídka udržitelných způsobů mobility existuje, ale je obtížné ji dohledat. Nedostatek možností jiné než automobilové dopravy má silný vliv na mobilitu obyvatel, ale také na cestování jednodenních hostů i těch, kdo zůstávají v destinaci přes noc.

Na cestě k udržitelnému a odolnému rozvoji venkovských regionů1 rozlišujeme čtyři různé aspekty související s cestovním ruchem:

1) Uživatelské hledisko: Jak se návštěvníci, kteří nemají auto nebo kteří by raději auto nepoužívali, dostanou k různým turistickým zařízením, a jak se dostanou k základním službám, když v navštívené oblasti pobývají?

2) Perspektiva turistické vybavenosti: Jak turistická vybavenost a zařízení v turistických oblastech umožňují přístup k jejich zařízením, ať už za účelem rozvoje/udržení jejich podnikání, nebo za účelem jejich společenského využití?

3) Perspektiva turistické oblasti/produktu: Jak minimalizovat dopad mobility - zejména osobních vozidel - na samotnou turistickou oblast a zabránit degradaci produktu, za kterým návštěvník přijel? To se týká zejména rušivých vlivů parkování, dopravy, hluku a škodlivých emisí v citlivých oblastech.

4) Globální perspektiva: Jak minimalizovat emise skleníkových plynů spojené s mobilitou.

Tyto pokyny se zaměřují na mobilitu turistů, ale zohledňují také potřeby místních obyvatel. Jsou určeny organizacím v cestovním ruchu, provozovatelům služeb mobility a řídícím orgánům v evropských venkovských regionech, které se zajímají o téma udržitelné mobility v cestovním ruchu (ekologické, a současně odolné a životaschopné) a chtějí zavádět a podporovat konkrétní opatření. Smyslem pokynů je pomoci regionům koncipovat vlastní nabídku tak, aby bylo pro místní obyvatele i návštěvníky snazší a příjemnější využívat alternativní způsoby dopravy, a tím napomáhat samotným obcím k udržitelnosti a trvanlivosti/odolnosti.

Na začátku této příručky jsou uvedeny základní informace o obecné situaci, problémech a cílech turistické mobility ve venkovských oblastech (kapitola 2).

Poté jsou identifikovány relevantní zúčastněné strany a jejich vzájemná spolupráce (kapitola 3). Z praktického hlediska příručka popisuje, jaké informace by měli hosté obdržet před cestou a během ní (kapitola 4) a jaká opatření lze přijmout pro udržitelnější příjezd a odjezd (kapitola 5) i mobilitu hostů na místě (kapitola 6). Protože je důležité důkladně kontrolovat pokrok a spokojenost uživatelů, jsou nastíněny také možnosti hodnocení a sběru dat (kapitola 7). V některých bodech jsme začlenili reálné aktuální příklady služeb a produktů, jejichž cílem je propojit cestovní ruch a udržitelnou mobilitu na venkově.

Na následujícím obrázku je uveden přehled mnoha kroků, které jsou nutné k dosažení udržitelnější mobility ve venkovských turistických regionech. V závislosti na konkrétní situaci se každá komunita zaměří na jiné oblasti, ale má smysl mít pamatovat na všechny.

V tomto metodickém pokynu se nebudeme zabývat možnostmi financování, ale na toto téma bude vypracován zvláštní metodický podklad SMARTA NET.

 


1 Poltimäe, H., Rehema, M., Raun, J. et al. In search of sustainable and inclusive mobility solutions for rural areas. Eur. Transp. Res. Rev. 14, 13 (2022). https://doi.org/10.1186/s12544-022-00536-3; European Commission, DirectorateGeneral for Regional and Urban Policy, Brons, M., Poelman, H., Ackermans, L. et al., Passenger rail performance in Europe - Regional and territorial accessibility indicators for passenger rail, Publications Office of the European Union, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2776/576280; Directorate-General for Regional and Urban Policy, Dijkstra, L., Poelman, H., Ackermans, L., Road transport performance in Europe - Introducing a new accessibility framework, Publications of the European Union, 2018, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/ working-papers/2019/road-transport-performance-in-europe


Jak zvýšit udržitelnost mobility v turistických regionech na venkově


Začněme několika definicemi

Podle oficiální definice Eurostatu jsou VENKOVSKÉ OBLASTI všechny oblasti mimo městské klastry. Městské klastry jsou shluky vzájemně přiléhajících buněk sítě o rozloze 1 km² s hustotou alespoň 300 obyvatel na km² a minimálním počtem 5 000 obyvatel. To znamená, že venkov je definován pouze hustotou obyvatelstva a periferností regionu, nikoliv jinými faktory.

CESTOVNÍ RUCH je definován jako pohyb lidí do míst mimo jejich obvyklé prostředí, v němž pracují a žijí. Účel může být osobní nebo pracovní, takže se do cestovního ruchu počítají jak cesty za zábavou, tak i služební cesty, s výjimkou každodenního dojíždění do zaměstnání a zpět. Turistou je ten, kdo se v cílové destinaci zdržuje nejdéle jeden rok. Může se jednat o hosty, kteří na místě přenocují (krátkodobé pobyty s délkou 2 - 4 dny nebo prázdninové cesty s délkou 5 a více dní), nebo o jednodenní turisty.

Pojem MOBILITA zahrnuje mobilitu osob a věcí ve fyzickém prostoru a dostupnost nabídek a příležitostí k uspokojení potřeb. Mezi mobilitou a cestovním ruchem existuje intenzivní vzájemný vztah, protože k přepravě turistů mezi místem jejich bydliště a cílovou destinací nebo různými cílovými místy během cesty, jakož i k dosažení turistických zařízení v daném místě může být použito několik druhů dopravy. Zajišťuje také dostupnost určitých destinací.