Fáze 4 - Implementace a monitoring


Čtvrtá fáze je zaměřena na implementaci opatření a souvisejících činností tak, jak jsou definovány v SUMP. Současně jsou prováděny systematické monitorování, evaluace a komunikace. V této fázi budou prakticky realizovány i činnosti. K tomu je třeba odpovědět na následující otázky:

  • Krok 10. Jak to můžeme optimálně zvládnout? Odpovědné úřady, odbory a organizace naplánují technické detaily provedení jednotlivých opatření, provedou samotnou implementaci a v případě potřeby zajistí nutné produkty a služby. Implementace opatření obvykle znamená zapojení celé řady různých subjektů, proto je třeba věnovat zvláštní pozornost celkové koordinaci procesu.

  • Krok 11. Jak si vedeme? Díky systematickému monitorování budete vždy jasně vědět, zda jdou věci podle plánu, a v případě potřeby zasáhnout. Inovativní systémy mobility mohou pro každodenně dojíždějící představovat určitý zásah do jejich dopravních zvyků, což by mělo být chápáno jako významným přínosem. Pro úspěch implementačního procesu je však zcela zásadní, aby se poznalo a porozumělo veřejnému mínění ve vašem městě, a to na základě oboustranného dialogu.

  • Krok 12. Co jsme se naučili? Poslední krok cyklu SUMP se týká revize úspěchů a neúspěchů, informování veřejnosti a zainteresovaných stran o výsledcích revize a promýšlení dalších výzev, problémů a jejich řešení. Milník „Evaluace procesu implementace opatření“ uzavírá cyklus SUMP – a současně je zdrojem ponaučení pro příští proces SUMP.

Plán udržitelné městské mobility byl schválen a přijat. A co bude dál?

Nejdůležitějším milníkem plánovacího procesu je přijetí Plánu udržitelné městské mobility co nejširší politickou koalicí. SUMP musí být legalizován zvolenými zástupci orgánu (příp. orgánů) odpovědného za jeho přípravu (např. rada města, krajský úřad, správa sousedních obcí atd.). Jde o klíčový krok, který zajišťuje rámec pro implementaci opatření. Proces přijetí plánu může trvat několik měsíců a bude záviset na národním regulačním rámci a administrativních strukturách. Jakmile se podaří proces přijetí dokončit, váš SUMP si rozhodně zaslouží oslavu s místní komunitou. Můžete uspořádat akci, na kterou pozvete zástupce zainteresovaných subjektů, veřejnost a (místní) média a váš SUMP představíte.