Fáze 4 - Implementace a monitoring.

Milník: Plán udržitelné městské mobility byl schválen a přijat. A co bude dál?

Nejdůležitějším milníkem plánovacího procesu je přijetí Plánu udržitelné městské mobility co nejširší politickou koalicí. SUMP musí být legalizován zvolenými zástupci orgánu (příp. orgánů) odpovědného za jeho přípravu (např. rada města, krajský úřad, správa sousedních obcí atd.). Jde o klíčový krok, který zajišťuje rámec pro implementaci opatření. Proces přijetí plánu může trvat několik měsíců a bude záviset na národním regulačním rámci a administrativních strukturách. Jakmile se podaří proces přijetí dokončit, váš SUMP si rozhodně zaslouží oslavu s místní komunitou. Můžete uspořádat akci, na kterou pozvete zástupce zainteresovaných subjektů, veřejnost a (místní) média a váš SUMP představíte.


Čtvrtá fáze je zaměřena na implementaci opatření a souvisejících činností tak, jak jsou definovány v SUMP. Současně jsou prováděny systematické monitorování, evaluace a komunikace. V této fázi budou prakticky realizovány i činnosti. K tomu je třeba odpovědět na následující otázky:

Jak to můžeme optimálně zvládnout?

Odpovědné úřady, odbory a organizace naplánují technické detaily provedení jednotlivých činností, provedou samotnou implementaci a v případě potřeby zajistí nutné zboží a služby. Implementace činností obvykle znamená zapojení celé řady různých subjektů, proto je třeba věnovat zvláštní pozornost celkové koordinaci procesu.

Jak si vedeme?

Díky systematickému monitorování budete vždy jasně vědět, zda jdou věci podle plánu, a v případě potřeby zasáhnout. Inovativní systémy mobility mohou pro každodenně dojíždějící představovat určité narušení (anebo naopak významný přínos). Poznat a porozumět na základě oboustranného dialogu, jaké je veřejné mínění ve vašem městě, to je pro úspěch implementačního procesu zcela zásadní.Co jsme se naučili?

Poslední krok cyklu SUMP se týká revize úspěchů a neúspěchů, informování veřejnosti a zainteresovaných stran o výsledcích revize a promýšlení dalších výzev, problémů a jejich řešení. Milník „Evaluace procesu implementace opatření“ uzavírá cyklus SUMP – a současně je zdrojem ponaučení pro příští proces SUMP

Dodatek - Pět otázek směřuje ke klíčovým osobám:

 1. Má město alespoň jednoho politika, který rozumí otázkám městské mobility? Ano, správná otázka by měla být, zda město počítá s řídící skupinou složenou s politiků. Také se automaticky počítá s tím, že vše stejně bude muset odsouhlasit Rada, či Zastupitelstvo město, ale to jsou věci samozřejmé, na které se není nutné ptát. Ty musí být. Otázka skutečně mířila k tomu, zda město má osvíceného politika.
 2. Provedlo město analýzu svého úřadu, aneb má přehled o tom, kdo by mohl být potenciálním koordinátorem městské mobility a jaký tým, pracovní skupinu bude mít k dispozici. Nejde o tým, který má jen kontrolovat proces zpracování plánu udržitelné městské mobility (SUMP), ale o tým, který jej bude implementovat.
 3. Počítá město s tím, že SUMP se dělá s ohledem na „zranitelné účastníky“ děti, seniory, chodce, cyklisty? Jsou jejich organizace začleněné do přípravy SUMP?
 4. Začlenilo město do přípravy významné podniky ve městě, s vazbou na firemní plány mobility, či na logistiku a přepravu zboží od úplného začátku přípravného procesu SUMP?
 5. Začlenilo město do přípravy všechny další významné a zainteresované subjekty, ať již státní a krajské organizace, ale i NNO, včetně posouzení jejich cílů, jejich vlivu, schopností s ohledem na dopravu a mobilitu?


Jaké otázky jsou klíčové pro finalizaci SUMP?


Dohodli jste se na odpovědnostech a rozdělení finančních prostředků?

 1. Rozdělili jste pravomoci a povinnosti/zodpovědnost, které jsou nutné pro realizaci opatření?
 2. Určili jste možné finanční zdroje pro realizaci opatření?
 3. Zapojili jste zainteresované subjekty do rozhodování o přidělených zodpovědnostech a zdrojích?
 4. Připravili jste akční plán, který nastiňuje vaši představu o implementačních prioritách, časových plánech, rizicích nebo nepředvídaných událostech?
 5. Připravili jste plán rozpočtu, který nastavuje finanční požadavky a zdroje?
 6. Byla uzavřena formální dohoda o akčním plánu a o rozpočtu s hlavními zainteresovanými subjekty a rozhodovacími orgány?


Zařadili jste do plánu monitoring a evaluaci?

 1. Počítá váš SUMP s pravidelným monitoringem a kontrolou výkonu (každých 3 až 7 let)?
 2. Provedli jste revizi dat, abyste zjistili dostupnost dat a případné nedostatky?
 3. Vybrali jste podskupinu indikátorů pro účely monitorování, týkajícího se cílů SUMP?
 4. Počítáte s tím, že součástí monitoringu a evaluace bude jak plánovací proces, tak realizace opatření?
 5. Připravili jste pro monitoring a evaluaci schéma, které zahrnuje jak výstupní indikátory, tak indikátory výsledků?
 6. Připravili jste pro monitoring a evaluaci schéma, které zahrnuje kvalitativní i kvantitativní indikátory?
 7. Připravili jste strategii pro sběr dat?
 8. Připravili jste plán pro monitoring a evaluaci?
 9. Diskutovali jste o plánu pro monitoring a evaluaci se zainteresovanými subjekty?
 10. Vysvětluje váš SUMP způsob, jakým budou veřejnost a zainteresované subjekty informovány o průběhu realizace opatření, o monitoringu a evaluaci?
 11. Naplánovali jste mechanismy pro interaktivní zapojování veřejnosti a zainteresovaných stran v průběhu monitoringu a evaluace?


Jak způsobem bylo provedeno přijetí plánu udržitelné městské mobility?

 1. Vyzvali jste skupinu zainteresovaných subjektů, aby provedla revizi návrhu SUMP?
 2. Zveřejnili jste finální návrh SUMP, aby veřejnost i zainteresované subjekty měly možnost tento návrh připomínkovat?
 3. Je váš SUMP v souladu s evropskou směrnicí o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (2001/42/ES) a směrnicí o ochraně stanovišť (92/43/EEC)?
 4. Diskutovali jste o navrhovaném SUMP s radou města nebo jiným rovnocenným správním orgánem?
 5. Byl SUMP formálně přijat radou města nebo jiným rovnocenným správním orgánem?
 6. Byl SUMP formálně schválen nebo přijat volenými zástupci sousedních správních orgánů, které spadají do „funkční“ oblasti města?
 7. Oslavili jste přijetí a schválení SUMP s veřejností a dalšími zainteresovanými subjekty (např. nějakou veřejnou akcí)?