Smart Česko

Jak vypadá Vize 2050 z pohledu Udržitelného Česka a Vize 2035: SMART Česko? Jaké jsou strategické a specifické cíle?

V projektu Svazu měst a obcí České republiky, který má pracovní název „Smart Česko“, je zpracován "Strategický rámec Smart City" jako vodítko pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci jejich lokálních "Smart City strategií". Dokument vznikal participativním způsobem (formou "Labu"), kdy se všech fází jeho tvorby účastnili členové Svazu měst a obcí ČR a odrážel tak jejich zkušenosti, vize a potřeby. Strategický rámec stanovuje jasné metodické podmínky pro zkvalitňování veřejné správy prostřednictvím "Smart City" (SC) postupů. Cílem projektu je zkvalitnit, zefektivnit a optimalizovat fungování veřejné správy na úrovni měst a obcí v ČR, a to vytvořením příznivých metodických podmínek pro zavádění konceptu "Smart City" do fungování českých měst a obcí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (OP Zaměstnanost).

Koncept SMART City je v tomto projektu chápán jako udržitelný rozvoj obce (nejen) novými prostředky v zájmu občana v rychle se měnící společnosti a nároků občana na správu obce. Tento přístup vychází ze studia řady přístupů a definic pojmu SC.

Více informací: http://prosperujiciobecbudoucnosti.cz/

Modul: Seznam podstránek


 
Smart Česko spojuje dopravu a mobilitu s principem "Město krátkých vzdáleností", kterému lze rozumět jako základní prostředek pro změnu k lepšímu. Jedná se o záležitost celorepublikovou, kdy zajištění dopravně-urbanistického přístupu v každém zastavěném území, který akcentuje právě tvorbu měst krátkých vzdáleností, je jedním ze základních stavebních kamenů změny k lepšímu. Město krátkých vzdáleností by se měla stát základní vizí pro všechna česká města, která je postavena na třech složkách: infrastruktura, služby a osvěta, které jsou vzájemné propojené. Uvedené složky, provázány skrze strategický a koncepční přístup, jsou rozděleny dle konceptu Smart Česko do tří specifických cílů. 

 
 
  • 5.1.1 Základní dopravní (zejména silniční a železniční) infrastruktura je dokončena , je vytvořena infrastruktura pro alternativní pohony, rozvoj nemotorové dopravy (zejména pěší a cyklistické).
  • 5.1.2 Osvěta společnosti umožňuje přijetí atraktivní alternativy (naplnění individuálních potřeb novými prostředky); vyšší úroveň dopravní výchovy (školy); autonomní vozidla.
  • 5.1.3 Veřejný prostor z hlediska dopravní infrastruktury je vyřešen v Plánu udržitelné městské mobility, je součástí územního plánu.


Plán udržitelné městské mobility (tzv. SUMP 2.0.) tyto cíle přebírá, jen je více upřesňuje a prohlubuje :

  • 5.1.1 Opatření, která jsou viditelná v praxi. Na jedné straně dopravní infrastruktura, na druhé straně služby pro veřejnost.
  • 5.1.2 Komunikační plán, který zahrnuje jak osvětu společnosti, tak i vyšší úroveň dopravní výchovy (školy).
  • 5.1.3 Vést úřad jako službu veřejnosti. Tato obecná fráze se dá jednoduše upřesnit tím, že ve zpracování Plánu udržitelné městské mobility(SUMP 2.0.) se nevidí jen infrastruktura, komunikační plán, ale také  fakt, že město jde samo příkladem. Veřejný prostor z hlediska Dopravní infrastruktura se řeší z pohledu potřeb lidí, z pohledu veřejného prostoru, z pohledu konceptu Města krátkých vzdáleností. Město řídí svůj úřad a vede takové kampaně, které jsou v souladu s uvedeným konceptem. Právě služba je základním prostředkem pro změnu k lepšímu. Základem je tedy vize, která určuje směr všem navazujícím aktivitám.