Aktivita 8.1. Popište všechny činnosti

Jedná se o kapitolu, která se shoduje s tezemi první metodiky SUMP 2.0.

Odůvodnění

V předchozím kroku, kdy byla definována, vybrána a obecně popsána vhodná opatření i balíčky opatření, jste shromáždili dostatek informací. Proběhly také diskuze jak s občany, tak s institucemi (viz Aktivita 7.1 a 7.2). Nyní nastává čas na hlubší detaily a rozdělení opatření na jednotlivé činnosti. Nyní nastává doba na to, abyste určili, co bude během implementační fáze provedeno a jakým způsobem, kde a kdy.

Specifikací jednotlivých činností přesně definujete, jak chcete dosáhnout vašich cílů/targets. Podrobný popis činností je přípravou na implementační fázi a pomáhá najít souvislosti mezi jednotlivými činnostmi a lépe se rozhodovat o pořadí jejich implementace.

Cíle/aims

 • Zaměřit se na detaily opatření ve vašem PUMM a rozdělit je na jednotlivé úkoly/činnosti.
 • Najít vzájemné souvislosti mezi těmito činnostmi a nejvhodnější pořadí pro implementaci.
 • Zvážit a redukovat možná rizika pro implementaci.

Úkoly

 • Rozdělte opatření na několik úkolů/činností, např. před výstavbou cyklodálnice by měla být provedena studie, která určí, kudy lidé jezdí pravidelně na kolech a kde je potřeba pro ně udělat stezky.
 • Všechny činnosti popište co nejpodrobněji. Při specifikaci činností vám mohou pomoci následující čtyři otázky:
 • Kde by měla činnost probíhat?
 • Kdy by měla činnost probíhat?
 • Kdo ji bude využívat?
 • Jak intenzivně by měla být využita? Např. km nové autobusové trati nebo počet nových autobusů v provozu.
 • Najděte souvislosti a propojení mezi jednotlivými činnostmi, abyste mohli určit co nejvhodnější pořadí pro implementaci, a také můžete zjistit, jak by jednotlivé činnosti mohly být sobě navzájem přínosné během samotné implementace.
 • Činnosti vložte do přehledné tabulky (viz příklad v Aktivitě 8.3), která obsahuje vše důležité včetně podrobného popisu, právních náležitostí, očekávaného přínosu pro dosažení cílů/objectives, navrhovaných priorit, povinností a časového harmonogramu. Později, v rámci Aktivity 8.2, je možné do tabulky doplnit odhadované náklady a zdroje financování.

Aktivity nad rámec základních požadavků

 • Připravte strukturovaný přehled všech důležitých informací o každé činnosti (viz níže přehled v sekci nástrojů). Tyto přehledné tabulky mohou výrazně usnadnit komunikaci s implementačními orgány v implementační fázi (viz Aktivita 10.1).

Časový harmonogram a koordinace

 • Jednotlivé činnosti a úkoly vycházejí z opatření a balíčků opatření, které byly definovány v Aktivitě 7.2.
 • Podrobný popis činností poskytuje nezbytné informace pro dohodu o prioritách, povinnostech a časovém harmonogramu, která bude součástí Aktivity 8.3.
 • Popis činností je přípravou na implementační fázi.

Kontrolní seznam

✔ všechny činnosti byly definovány a popsány.

✔ vztahy a souvislosti mezi jednotlivými činnostmi byly zjištěny.

Co je to „činnost“?

Činnosti jsou konkrétní úkoly, které budou prováděny při implementaci opatření a zahrnují například informace o prioritách, časovém harmonogramu, povinnostech a odpovědnostech, rozpočtech a finančních zdrojích, rizicích a nepředvídatelných událostech a vzájemných souvislostech.

 

Další informace viz

SUMPs-UP - Standards for developing a SUMP Action Plan, http://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/Tools_ and_Resources/Reports/SUMPs-Up_-_Standards_for_ Developing_a_SUMP_Action_Plan.pdf

CH4LLENGE Measure selection manual - Selecting the most effective packages of measures for Sustainable Urban Mobility Plans, www.eltis.org/resources/tools/ sump-measure-selection-kit

 

Příklad přehledové tabulky pro jednotlivé činnosti v rámci opatření „Značení a rozšíření na cyklostezkách“

Opatření: R2  Značení a rozšíření na cyklostezkách

Činnosti:

 • R 2.1 Zpřístupnění pěších zón a jednosměrných ulic cyklistům
 • R 2.2 Instalace horizontálních značek na ulici č. 1 – č. 10
 • R 2.3 Zklidnění dopravního provozu na ulici č. 1 – č. 10
 • R 2.4 Další trasy podle programu pro cyklistickou dopravu (2018-2022)

Dotčený způsob dopravy: cyklistická doprava

Profitující způsob dopravy: cyklistická doprava

Stav plánování: plánování/implementace

Priorita: velmi vysoká

Doba trvání implementace: krátká až střední

Činnosti

 • Vytvořit souvislou síť cyklostezek ve městě č. 1
 • Realizovat trasy, které jsou naplánované v rámci programu pro cyklistickou dopravu a které mají propojit důležité destinace ve městě (rezidenční lokality, centrum města, nákupní centra, vzdělávací instituce a významné firmy)
 • Podpořit cyklistickou dopravu zvyšováním bezpečnosti cyklistů na silnicích
 • Posílit pozici cyklistů jako rovnocenných účastníků dopravního provozu
 • Zvýšit podíl cyklistů ve městě č. 1

Účinnost opatření

 • Přínos pro dosažení stanovených cílů: velmi vysoký
 • Přínos pro zvýšení environmentální kompatibility: velmi vysoký
 • Přínos pro zvýšení environmentální kompatibility: nízký
 • Náklady a financování
 • Investiční náklady: středně vysoké
 • Další roční náklady: nízké
 • Financováno z: rozpočet města č. 1
 • Oprávněnost financování: tbd

Implementace opatření

 • Závislost na dalších opatřeních: R 1: program pro cyklistickou dopravu podle odpovědných

Požadavky na další opatření:

 • Majitel / odpovědné / řídící orgány       Odbor bydlení a ekonomiky města, odpovědný za provoz cyklistické dopravy
 • Plánování: Stavební firma
 • Realizace:

Zapojené třetí strany:

 • Výbor pro bezpečnost silničního provozu a udržitelnou mobilitu
 • Nevládní organizace zabývající se cyklistikou

 

Příklady dobré praxe: Birmingham, Spojené království: Program činností s jasnými prioritami

Akční plán mobility Birminghamu je vizí pro dopravní síť města na dalších dvacet let. Vedle akčního plánu má město i svůj PUMM, který pod názvem Birmingham Connected zastřešuje veškeré aktivity v dopravním plánování. Kromě žádoucího směrování v této oblasti plán nastiňuje i klíčové iniciativy, díky nimž lze dosáhnout realizace stanovené vize, a také pětiletou strategii. Vizi města je třeba proměnit v konkrétní projekty a činnosti, Birmingham se snaží dodržet čtyři důležité principy: umožnit rozvoj různým způsobům dopravy, vytvořit rovnoprávný dopravní systém, využít metodu koridoru, která umožňuje vyrovnávat konkurenční potřeby, a koordinovat realizaci projektů, aby se minimalizovalo riziko přerušení projektů. Podle odhadů budou plánované změny vyžadovat asi 4 miliardy liber v příštích dvaceti letech.

Autorka: Helen Jenkins, Město Birmingham, informace shromáždila Ana Dragutescu, ICLEI

Obrázek: Birmingham Connected White Paper

 

Příklady dobré praxe: Turín, Itálie: Komplexní přehled opatření

Součástí PUMM města Turín je sedm hlavních principů, rozdělených do cílů a opatření. Každé opatření je velmi podrobně popsáno, a to včetně souvisejících činností, návaznosti na hlavní zásady, návaznosti na stanovené cíle, aspektu udržitelnosti, obecného popisu a cíle daného opatření, odpovědného subjektu, způsobu implementace, cíle opatření a indikátorů, doby implementace a potřebných ekonomických zdrojů. Každé opatření je posuzováno z hlediska ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti. Opatření byla definována v úzké spolupráci s deseti administrativními obvody, sdruženími odborníků a dalšími zainteresovanými subjekty.

Autor: Město Turín, informace shromáždil EUROCITIES

Obrázek: Comune di Torino